Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel, og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Studieprogrammet i folkehelsevitenskap er i stor grad tverrfaglig, og har to hovedfokus. Det ene fokuset er det strukturelle folkehelsearbeidet som omhandler styringssignalene i folkehelsepolitikken, hvor organisering og implementering av tiltak for å bevare og forbedre befolkningens helse på et strukturelt nivå er sentralt. Det andre fokuset er folkehelseutfordringer knyttet til fagområdene ernæring, fysisk aktivitet og psykisk helse samt rus.  

Hva lærer du?

Studieprogrammet vil gi deg økt kunnskap om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid på ulike nivå. Relasjonen mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold innenfor folkehelse står sentralt. Studiet gir deg ferdigheter innen forebyggende og helsefremmende arbeid, for eksempel i en region. Du vil få innsikt i det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. I løpet av studiet vil du også bli i stand til å identifisere og kartlegge de bakenforliggende påvirkningsfaktorene som har betydning for helsen. Eksempelvis vil du lære å utvikle, iverksette og evaluere folkehelsetiltak knyttet til kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse og rus samt sosial ulikhet i helse. Du vil få innsikt i vitenskapsfilosofi, ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som er med å danne grunnlaget for en selvstendig masteroppgave innen et selvvalgt tema.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være arbeid innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid. Du kan også arbeide med forskning, fagutvikling og ledelse eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Du kan lese mer om karrieremuligheter for folkehelsevitere her.

Oppbygning

Merk at noen emner undervises på Campus Grimstad. Dette gjelder vitenskapsteori og kvalitativ metode. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå bachelorgrad i helse- og sosialfag, samfunnsvitenskap eller naturvitenskap med relevans for folkehelse.
Eksempler på kvalifiserende utdanninger er: ernæring, idrettsvitenskap, folkehelsearbeid, vernepleie, sykepleie, sosialt arbeid, sosiologi, statsvitenskap, barnevern, ergoterapi, bioingeniør, fysioterapi, antropologi, tannpleier, helseinformatikk, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, radiografi, medisin, paramedisin, odontologi, psykologi, utviklingsstudier eller samfunnsplanlegging.

Søkere med annen relevant bachelorgrad eller tilsvarende høyskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan, etter individuell vurdering, bli tatt opp som studenter.

Hvis fordypningsenhet inngår i kvalifiserende utdanning, må minimum 20 studiepoeng være på nivå 2.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Gjennomsnittskarakter beregnes på grunnlag av hele graden.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Som student på masterprogrammet i folkehelsevitenskap er det lagt til rette for at du kan reise på utveksling i 2. semester. Masterprogrammet har utvekslingsavtale med Università degli Studi di Roma "Foro Italico", hvor du vil få en tilpasset emnepakke som godkjennes inn i mastergraden. Det vil også være muligheter til å reise på utveksling til andre samarbeidsinstitusjoner.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9903

Studiepoeng

120

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

Følg også folkehelsestudentene på Instagram:

Instagram ikon

 /uiafolkehelsestudent

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like