0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i forebyggende og helsefremmende arbeid? Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Studiet vektlegger de bakenforliggende faktorene som er avgjørende for folks helse. Studiet er i stor grad tverrfaglig, og vektlegger koblinger til politiske og administrative prosesser på ulike nivå. Gjennom folkehelseloven stilles det krav til et systematisk folkehelsearbeid for å fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge psykisk og fysisk sykdom. Det er viktig med kompetanse innenfor dette feltet for å arbeide med folkehelseutfordringene i samfunnet vårt. I studiet vektlegges faglig og etisk kompetanse, tverrfaglig kompetanse og evne til samarbeid og samhandling på tvers av sektorer, forvaltningsnivåer, profesjoner og fagfelt. 

Hva lærer du?

Studiet vil gi deg økt kunnskap om folkehelseutfordringer og folkehelsearbeid på ulike nivå. Relasjonen mellom lokale, regionale, nasjonale og globale forhold innenfor helse står sentralt. Studiet gir deg grundige kunnskaper om forebyggende og helsefremmende arbeid i lokalsamfunnet. Du vil få innsikt i det systematiske folkehelsearbeidet og ulike arbeidsformer som blant annet identifisering og kartlegging av folkehelseutfordringer, planforankring av mål, samt tiltak og evaluering av folkehelsearbeidet på lang og kort sikt. I løpet av studiet vil du også bli i stand til å identifisere og kartlegge de bakenforliggende påvirkningsfaktorene som har betydning for helsen. Eksempelvis vil du lære å utvikle, iverksette og evaluere folkehelsetiltak knyttet til kosthold og ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse og sosial ulikhet i helse. Du vil få innsikt i vitenskapsfilosofi, ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som er med å danne grunnlaget for en selvstendig masteroppgave innen et selvvalgt tema.

Jobbmuligheter

Studiet kvalifiserer deg til folkehelsearbeid på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, i offentlig og privat sektor, samt i frivillige organisasjoner. Dette kan være arbeid innenfor forebyggende og helsefremmende arbeid. Du kan også arbeide med forskning, fagutvikling og ledelse eller i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

2,89

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Utveksling

Som student på masterprogrammet i folkehelsevitenskap er det lagt til rette for at du kan reise på utveksling i 2. semester. Masterprogrammet har utvekslingsavtale med University of California, Berkeley, USA, hvor du vil få en tilpasset emnepakke som godkjennes inn i mastergraden. Det vil også være muligheter til å reise på utveksling til andre samarbeidsinstitusjoner.

Alt du trenger å vite om utveksling

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Søkekode

9903

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail