Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad

Det gjøres oppmerksom på at studiet (innhold og opptakskrav) blir endret fra høst 2023 og det tilbys tre spesialiseringer. I 2023 er det opptak i spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid og i spesialisering i sexologi. I 2024 er det opptak i spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid og i spesialisering i miljøterapeutisk arbeid.

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, som kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du vil få kunnskap om ulike teorier og metoder innenfor helsefremmende arbeid, ulike tilnærmingsmåter til behandling, og ulike evaluerings- og forskningsmetoder. Du vil også få erfaring med å anvende og formidle kunnskap innenfor fagfeltet.

Du skal lære å:

  • arbeide for å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft
  • bistå i prosesser som utvikler opplevelsen av å ha mulighet for å mestre hverdagens utfordringer
  • skape inkluderende lokalmiljø.

Studiet gir muligheter for ulike spesialiseringer. Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år. Høsten 2022 tilbyr vi spesialiseringen i psykisk helsearbeid.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Timeplan for studiet er ferdig i midten av juni.

Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du ta deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om ulike perspektiv på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser. Studiet gir også kunnskap om ulike teorier innenfor helsefremmende arbeid, ulike typer behandling og forskningsmetoder.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Jobbmuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. Etter fullført studium vil aktuelle arbeidsplasser for deg være kommunale tjenester innenfor psykisk helse og rus, kommunale dagsentre, boveiledertjenester, NAV, psykiatriske avdelinger, distriktspsykiatriske sentre, rusomsorgen og tjenester for barn og ungdom. Studiet kvalifiserer deg også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger. 

Oppbygning

Spesialisering i psykisk helsearbeid tilbys hvert år. De to andre spesialiseringene tilbys annethvert år.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget for de ulike spesialiseringene skal det inngå:

  • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse, barnehagelærer, grunnskolelærer eller vernepleie. I tillegg kreves det minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
  • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i sexologi forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse eller vernepleie eller profesjonsutdanning i medisin eller psykologi. I tillegg kreves det minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning.
  • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i miljøterapeutisk arbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, barnehagelærer, grunnskolelærer, spesialpedagogikk eller vernepleie.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter ved disse spesialiseringene.

Søkere som har sluttført videreutdanning på 60 studiepoeng på UiA i psykisk helsearbeid, videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge, sexologi, rusrelatert arbeid og psykososial helse, psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid eller miljøterapeutisk arbeid kan søke om innpassingsopptak til forskningsdelen av masterprogrammet i psykososial helse. Introduksjonsemnet i psykososial helse er obligatorisk og må inngå i mastergraden.

Opptak skjer etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Det tas forbehold om endringer i opptakskravet.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir deg mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9220

Studiepoeng

120

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like