Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
4 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad

Dette studiet gir deg kompetanse for arbeid med psykososial helse, altså fysiske, psykiske, kulturelle, sosiale og eksistensielle dimensjoner knyttet til helse. Det kan omfatte både klinisk praksis, forskning, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Arbeid med psykososial helse handler om å fremme og bedre menneskers psykososiale helse, samt påpeke og søke å endre forhold i samfunnet som skaper uhelse og bidrar til funksjonsvansker, stigmatiseringsprosesser og sosial utstøting.

Du skal lære å styrke menneskers opplevde egenverd og livskraft, bistå i prosesser som utvikler opplevelser av sammenheng og muligheter for å mestre hverdagens utfordringer, samt skape inkluderende og bærekraftige lokalmiljø.

Studiet er bygget opp rundt to hoveddeler: En profesjonsdel og en forskningsdel, som utdyper og styrker hverandre slik at du i sum utvikler en bred praksisrettet profesjons- og forskningskompetanse på masternivå. I profesjonsdelen kan du velge mellom tre spesialiseringer:

 • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid - opptak hvert år
 • Miljøterapeutisk arbeid - opptak partallsår
 • Sexologi - opptak oddetallsår

Den felles forskningsdelen gir kompetanse til systematisk kunnskapsutvikling og avslutter med masteroppgaven. Undervisningen i spesialiseringsdelene foregår sammen med videreutdanningene i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeidsexologi og miljøterapeutisk arbeid.

Det anvendes ulike undervisningsformer som forelesninger, seminarer, veiledninger, øvelser, gruppearbeid, prosjektarbeid, selvstudier og praksis (kun i psykisk helse, rus- og avhengighetsarbeid). Det forventes et samlet arbeidsomfang på ca. 405 timer per semester, som tilsvarer halvparten av et fulltidsstudium.

Forelesninger og seminarer gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester, men det må påregnes selvstendig arbeid mellom samlingene. Samlingene gjennomføres hovedsakelig på Campus Grimstad. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. Undervisningen foregår på dagtid. Siden studiet er et deltidsstudium, vil mange være i arbeid. Vi gjør derfor oppmerksom på at der det er aktuelt, må du ta deg fri for å delta på undervisningen.

Hva lærer du?

Studiets formål er å gi deg selvstendig kompetanse for arbeid med psykososial helse. Dette kan omfatte både klinisk praksis, ulike typer behandling, forskningsmetoder, samt utvikling og kvalitetssikring av tjenester. Du får kunnskap om ulike perspektiver på psykososiale problemer, det menneskelige mangfold, inkluderende og ekskluderende forhold i samfunnet, og helsefremmende prosesser.

Sosialpolitiske føringer presenteres, analyseres og diskuteres i studiet. Du lærer kritisk analyse, refleksjon og forskningsmessig evaluering av tjenester og arbeidsformer. Dette blir sett i lys av helse- og sosialpolitiske føringer, erfaringer fra brukere og fagfolk og nyere forskning. Slik gir masterprogrammet deg kompetanse i å arbeide kunnskapsbasert.

Jobbmuligheter

Mulighetene i arbeidsmarkedet er avhengig av tidligere utdanning og erfaring. I tillegg gir den valgte fordypningen i profesjonsdel yrkesrettede kompetanse, for eksempel psykisk helse, rus, og avhengighetsarbeid kvalifiserer for stillinger innenfor disse feltene. Generelt så kvalifiserer studiet for stillinger i offentlige, private og frivillige organisasjoner som fordrer selvstendig kompetanse i arbeid med psykososial helse (eksempelvis stillinger i kommuner og helseforetak). Studiet kvalifiserer deg også til forsknings- og fagutviklingsarbeid i helse- og sosialtjenesten, vitenskapelige stillinger ved helse- og sosialfaglige utdanningsinstitusjoner og lederstillinger.  

Oppbygning

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). 

Alle spesialiseringene tilbys ikke hvert år.

 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse, barnehagelærer, grunnskolelærer eller vernepleie. I tillegg kreves det minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Opptak hvert år.
 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i sexologi forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, folkehelse eller vernepleie eller profesjonsutdanning i medisin eller psykologi. I tillegg kreves det minst ett års dokumentert relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Opptak i oddetallsår.
 • Opptak til masterprogrammet i psykososial helse med spesialisering i miljøterapeutisk arbeid forutsetter bachelorgrad eller tilsvarende i barnevernspedagogikk, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie, barnehagelærer, grunnskolelærer, spesialpedagogikk eller vernepleie. Opptak i partallsår.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, kan søke opptak ved disse spesialiseringene, og bli vurdert individuelt.

Søkere om har fullført én av følgende 60 studiepoengs videreutdanninger ved UiA kan søke om innpassingsopptak til forskningsdelen av masterprogrammet i psykososial helse:

 • Psykisk helsearbeid
 • Psykososialt arbeid med barn og unge
 • Sexologi
 • Rusrelatert arbeid og psykososial helse
 • Psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid
 • Miljøterapeutisk arbeid

Introduksjonsemnet i psykososial helse (PSY424) er obligatorisk og må inngå i mastergraden.

Opptak skjer etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Det tas forbehold om endringer i opptakskravet.

Kvalifiserende UiA-studier

Videre studier

Fullført studium gir deg mastergrad og kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9220/9223

Studiepoeng

120

Antall plasser

45

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like