0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2-4 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

Med en Executive MBA fra UiA vil du holde deg faglig oppdatert, få ny kunnskap og et grunnlag for å ta bedre beslutninger. Du vil stå sterkere i et arbeidsmarked i rask utvikling, lære å lære, se nye muligheter og bli tryggere på deg selv.

Studiet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, og som ønsker en karriereutviklende og karrierefremmende utdanning kombinert med jobb. Du kan også velge enkeltkurs fra programmet uten å ta hele graden.

Internasjonal akkreditering
Executive MBA-studiet ved UiA er AACSB-akkreditert. For deg betyr dette en utdanning av høy, internasjonal kvalitet, kontinuerlig oppdatering av innholdet og et vitnemål med internasjonal verdi.

Oppbygning

MBA-studiet omfatter 90 studiepoeng (sp). Av disse er 40 sp obligatoriske emner.

Utover dette velger du 20 sp fordypning, enten fra valgemnene i programmet (nedenfor), eller fra andre utdanninger slik at du får et skreddersydd og relevant program for deg og din karriereplan. De siste 30 sp omfatter en masteroppgave fortrinnsvis knyttet til din virksomhet.

MBA modell

Obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Emnene nedenfor er obligatoriske (Har du tilsvarende kurs fra tidligere videreutdanning kan du søke innpass)

Valgfrie emner (20 studiepoeng)

Velg blant emnene nedenfor, eller søk om godkjenning/innpass av andre UiA-emner eller kurs fra tidligere gjennomført videreutdanning. 

Masteroppgave (30 studiepoeng) 

I forbindelse med masteroppgaven skal du gjennomføre et selvstendig analysearbeid som gjerne er tett knyttet opp til et prosjekt i din virksomhet.
Emnet inneholder en metodedel hvor masteroppgavens problemstilling, ulike metoder for undersøkelser og analyse av data inngår.

Masteroppgaven skrives alene eller i gruppe (inntil 3 studenter).

Masteroppgaven gjennomføres over to semester, og alle studenter skal ha veiledning før masteroppgaven leveres til sensur.

Hva lærer du?

Gjennomført studium gir deg

- generell kompetanse til (å):

 • identifisere og analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale tema i programmet
 • identifisere og analysere nye ideer, konsepter og/eller produkter
 • etisk og kritisk tenkning, muntlig og skriftlig formidlings- og samarbeidsevne 

- inngående kunnskap om:

 • endringsledelse, innovasjon og kommersialisering
 • økonomistyring og økonomiske beregninger i beslutningsprosesser
 • ulike strategiske tilnærminger til forretningsutvikling

- ferdigheter knyttet til:

 • organisering og ledelse av komplekse og sammensatte organisasjoner
 • gjennomføring av strategiske prosesser og forretningsutvikling
 • anvendelse av relevante metoder for faglig arbeid
 • gjennomføring av selvstendig analysearbeid/FoU-prosjekt
 • analyser av økonomiske og administrative problemstillinger

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Studiet har opptak både høst og vår. 

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.

Opptak på bakgrunn av realkompetanse?
Dersom du mangler bachelorgrad men har lang og relevant arbeidserfaring, har du mulighet til å søke opptak til studiet på bakgrunn av realkompetanse.

MERK: For å bli vurdert for opptak på grunnlag av realkompetanse må du iht. opptaksforskriftens §27 dokumentere minimum 90 studiepoeng relevant utdanning og flere års arbeidserfaring iht. forskriftens pkt. 4 (lenken over).   

Mangler du relevant utdanning/studiepoeng kan tilbudene i kurspakken Ledelse og styring være et godt alternativ.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Organisering og gjennomføring

Studiet tilbys på deltid, med et kurs/emne a 10 studiepoeng pr. semester * 
Undervisningen i de ulike emner gis som tre samlinger à to dager pr semester. 
Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltkurs (unntak: masteroppgaven).
*Studenter som ønsker å supplere sin utdanningsplan med ekstra emner får tilbud om dette enkelte semester.

Studiet består av forelesninger, øvelser, utviklingsarbeid i ekstern virksomhet, veiledning, rapportskriving og selvstendige studier. Ved å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen vil studentene også lære av hverandre. Denne læringsprosessen vil bli forsterket gjennom gruppediskusjoner, arbeid med oppgaver og samarbeid om masteroppgaven.

Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

Gjennomføringen av studietilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge korona-situasjonen pågår.

Faglige ressurser

Studiet undervises av høyt kvalifiserte forskere og forelesere fra Handelshøyskolen ved UiA i tillegg til gjesteforelesere og ledende fagpersoner fra næringslivet og internasjonale forbindelser.

Internasjonalisering

Det legges stor vekt på internasjonale dimensjoner og globale perspektiver i studiet. Store deler av programmet (emner/innhold/undervisning) fokuserer på internasjonale tema, og hvordan disse påvirker regionalt og nasjonalt næringsliv.
I de fleste emnene inngår internasjonal litteratur i form av lærerbøker, forskningsartikler og anvendt litteratur. Etter fullført utdanning skal du være i stand til å analysere viktige internasjonale dimensjoner knyttet til sentrale temaer i studiet.

Som student på programmet vil du også få tilbud om kortere studieopphold hos internasjonale samarbeidspartnere. Tema og sted for samlingene vil variere og avtales nærmere. Aktuelle tema, bedriftsbesøk og nettverksbygging står sentralt. Studieoppholdet tilbys som et supplement til emnene i programmet, som betyr at du som student kan velge om du ønsker å delta. Vi oppfordrer imidlertid alle programstudenter å delta for å få en videre internasjonal dimensjon i studiet.

Annen praktisk informasjon

Studiet har en studieavgift på kr. 20 000,- pr. 10 studiepoeng. I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Studiet har lokalt opptak ved UiA to ganger i året, med løpende opptak etter «førstemann til mølla»-prinsippet:

Studiestart om høsten:
Søknadsfrist 1. juni
Studiestart om våren:
Søknadsfrist 1. desember

Jobbmuligheter

MBA-studiet gir deg grunnlag for å søke lederstillinger og andre kompetansekrevende stillinger i næringslivet. Du får også grunnleggende kompetanse for å arbeide i ulike stillinger innenfor innovasjons- og teknologibaserte virksomheter og andre næringslivsbedrifter. Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Executive Master of Business Administration (EMBA).

Nettverk på Sørlandet

Verdifullt regionalt nettverk
Executive MBA ved UiA gir deg en unik mulighet til å skape nye relasjoner og bygge nettverk på Sørlandet. På studiet treffer du andre dyktige ledere, rådgivere og saksbehandlere fra ulike virksomheter og bransjer i vår region.

Dialogen mellom ulike yrkesgrupper og Handelshøyskolen ved UiAs beste fagfolk og samarbeidspartnere gir gode muligheter for å lære av hverandre.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsperiode til 15. januar 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

AACSB logo

Tre studenter deler erfaringer

Tidligere masteroppgaver

Andre studier du kanskje vil like

EVU-studenter i Austin