Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Masterprogrammet i sosiologi har oppstart for første gang høsten 2023.

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig på hvordan samfunnet utvikler seg? Ønsker du en bedre og kritisk forståelse av de store samfunnsutfordringene, slik som klimakrisen og sosial ulikhet? Vil du lære mer om hva slags velferdsstat vi har, og hvordan den skiller seg fra andre typer velferdsstater? Kunne du tenke deg å lære mer om hvordan man går frem for å utvikle gyldig, vitenskapelig kunnskap om samfunnsforhold? Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er ja, så anbefaler vi at du velger masterstudiet vårt i sosiologi!

Sosiologi er det mest grunnleggende samfunnsvitenskapelige faget. I sosiologien er vi dypest sett opptatt av hva det vil si å leve i et samfunn. Vi er opptatt av endringsprosesser i samfunnet, hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan vi som individer former og formes av de felleskapene vi er en del av. Vi er opptatt av de store temaene og spørsmålene, slik som makt, velferd, straff, sosial ulikhet og klimaendringer. Og vi er opptatt av de mellommenneskelige temaene, slik som familierelasjoner, følelser og fellesskap. Gjennom studiet vil du lære om samspillet mellom mennesker og samfunn, mellom samfunnsmessig stabilitet og konflikt, og du vil utvikle din kompetanse i å reflektere over og forstå sentrale utviklingstrekk ved det moderne samfunnet.

Det toårige masterprogrammet kombinerer generell teori- og metodekunnskap med individuell spesialisering gjennom arbeidet med masteroppgaven. Masteroppgaven er din mulighet til å prøve deg som samfunnsforsker, og her vil du få tett oppfølging av instituttets mange høyt kompetente forskere, professorer og andre vitenskapelig ansatte.

Vårt toårige masterstudium er fleksibelt. Du tar fem obligatoriske emner og ett valgemne i løpet av det første året. Det er gode muligheter for å reise på utveksling i 2. semester og for å dra ut i praksis i 3. semester dersom man ønsker det. Det andre året skriver du en masteroppgave. Her har du mulighet til å fordype deg i temaer du virkelig interesserer deg for, med veiledning av erfarne samfunnsforskere.

Hva lærer du?

Gjennom studiet får du trening i å utvikle og analysere komplekse problemstillinger. Du vil få praktisk erfaring med å produsere, analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet. Målet er at du gjennom teori- og metodekunnskap samt arbeidet med masteroppgaven får en allsidig analytisk kompetanse som vil være nyttig i mange yrkesroller. Du vil også lære å tenke kritisk omkring en rekke ulike samfunnsforhold.

Jobbmuligheter

Studiet gir en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet for arbeidsoppgaver i offentlig sektor, akademia, private bedrifter og frivillige og ideelle organisasjoner. Med en master i sosiologi vil man kunne arbeide innenfor:

 • Kommune, fylke, direktorat eller departement
 • Offentlige tjenester og forvaltning
 • Universiteter og høyskoler
 • Planleggings- og utviklingsarbeid
 • Helse- og sosiale tjenester
 • Kommunikasjon og media
 • Konsulentbransjen
 • Organisasjon og personal
 • Frivillige og ideelle organisasjoner

Du kan bli lektor om du tar et år med PPU som gir undervisningskompetanse i samfunnsfag. Du kan også ta doktorgrad (ph.d.) i sosiologi eller andre samfunnsvitenskapelige fag ved å søke opptak til forskerutdanningen.

Les mer om karrieremuligheter for samfunnsvitere her!

Oppbygning

Foreløpig studieplan ser slik ut. Det vil mest sannsynlig komme endringer i emnene SV-427 og SV-409.

1. sem

SV-427-1 
Sosiologisk spesialisering 10 sp

ME-416-1 
Vitenskapsteori og kvalitativ metode 10 sp

SV-401-1 

The Nordic Welfare State in Comparative Perspective 10 sp

2. sem

SV-409-1 
Sosiologisk analyse og prosjektutvikling 10 sp

ME-417-1 
Vitenskapsteori og kvantitativ metode 10 sp

Valgemner

 • SV-402-1 
  Profesjoner og samarbeid 10 sp
 • ORG-411
  Organizational Changes and Change Management (10 sp)
 • REL-413 
  Konflikt og forsoning (15 sp)
 • REL-415 
  Religion i verden (15 sp)

3. sem

ME-527
Masteroppgave i sosiologi 60 sp

(*Alternativt ME-528 Masteroppgave i sosiologi, 50 sp + praksisemne 10 sp)

4. sem

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag

I opptaksgrunnlaget skal det inngå en bachelorgrad som inneholder en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen sosiologi eller andre samfunnsvitenskapelige studier, der minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten skal være på påbyggingsnivå.

Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. For øvrig vises det til UiAs forskrift for opptak til mastergradsstudier.

Faglige minstekrav (karakterkrav)

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, jf. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, da enkelte emner blir undervist på engelsk, og deler av pensum vil være på engelsk.

Rangering av søkere

Vektet gjennomsnittskarakter beregnes for hele bachelorgraden. Rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder

Betinget opptak

Under forutsetning av at betingelsene i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder er oppfylt, kan søkere som mangler inntil 15 studiepoeng utenom fordypningsenheten, gis betinget opptak.

Utveksling

Vi anbefaler alle våre studenter å benytte muligheten til å dra på utveksling. Utveksling finner sted i 2. semester, og søknadsfristen for utveksling er allerede i september i første semester av studiet. Utvekslingsoppholdet godkjennes av studieprogramleder og forhåndsgodkjente emner innpasses i studentens utdanningsplan. Instituttet har mange gode utvekslingsavtaler med universiteter vi samarbeider med, blant annet gjennom Erasmus+.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor, studieprogramleder eller studierådgiver for mer informasjon om utveksling. Se UiA sine nettsider om studentutveksling for oversikt over hvor du kan dra på utveksling.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8038

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like