Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du samfunnsengasjert og nysgjerrig på hvordan samfunnet utvikler seg? Ønsker du en bedre og kritisk forståelse av de store samfunnsutfordringene, slik som klimakrisen og sosial ulikhet? Vil du lære mer om hva slags velferdsstat vi har, og hvordan den skiller seg fra andre typer velferdsstater? Vil du lære hvordan man går frem for å utvikle gyldig, vitenskapelig kunnskap om samfunnsforhold? Hvis svaret på noen av disse spørsmålene er ja, så anbefaler vi at du velger masterstudiet vårt i sosiologi!

Sosiologi er det mest grunnleggende samfunnsvitenskapelige faget. I sosiologien er vi dypest sett opptatt av hva det vil si å leve i et samfunn. Vi er opptatt av endringsprosesser i samfunnet, hvordan mennesker påvirker hverandre, og hvordan vi som individer former og formes av de felleskapene vi er en del av. Vi er opptatt av de store temaene som makt, velferd, straff, sosial ulikhet og klimaendringer, og mellommenneskelige spørsmål som familierelasjoner, følelser og fellesskap. Gjennom studiet vil du lære om samspillet mellom mennesker og samfunn, mellom samfunnsmessig stabilitet og konflikt, og du vil utvikle din kompetanse i å reflektere over og forstå sentrale utviklingstrekk ved det moderne samfunnet.

Masterstudiet i sosiologi ved UiA er relativt nytt. Studiebarometeret 2023 viser at studentene våre er blant de mest fornøyde på hele UiA, og at de er mer fornøyde med studietilbudet sitt enn masterstudenter i sosiologi andre steder i landet. 

Studieprogrammet er fleksibelt, og det er gode muligheter for å reise på utveksling eller dra ut i praksis i 3.semester. Masteroppgaven på andre studieår er din mulighet til å fordype deg i et selvvalgt tema som samfunnsforsker, og du vil få tett oppfølging av instituttets mange høyt kompetente ansatte.

Hva lærer du?

Gjennom studiet får du trening i å utvikle og analysere komplekse problemstillinger. Du vil få praktisk erfaring med å produsere, analysere og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt i arbeidsmarkedet. Målet er at du gjennom teori- og metodekunnskap samt arbeidet med masteroppgaven får en allsidig analytisk kompetanse som vil være nyttig i mange yrkesroller. Du vil også lære å tenke kritisk omkring en rekke ulike samfunnsforhold.

Jobbmuligheter

Studiet gir en kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet for arbeidsoppgaver i offentlig sektor, akademia, private bedrifter og frivillige og ideelle organisasjoner. Med en master i sosiologi vil man kunne arbeide innenfor:

 • Kommune, fylke, direktorat eller departement
 • Offentlige tjenester og forvaltning
 • Universiteter og høyskoler
 • Planleggings- og utviklingsarbeid
 • Helse- og sosiale tjenester
 • Kommunikasjon og media
 • Konsulentbransjen
 • Organisasjon og personal
 • Frivillige og ideelle organisasjoner

Du kan bli lektor om du tar et år med PPU som gir undervisningskompetanse i samfunnsfag. Du kan også ta doktorgrad (ph.d.) i sosiologi eller andre samfunnsvitenskapelige fag ved å søke opptak til forskerutdanningen.

Les mer om karrieremuligheter for samfunnsvitere her!

Oppbygning

1. sem.

SV-432-1
Relational Sociology and Social Network Analysis
(5 sp)

SV-435-1
Social and Political Theory
(5 sp)

SV-436-1
Crime control and punishment in the Nordic countries
(5 sp)

SV-437-1
Welfare and family policies in the Nordic countries
(5 sp)

ME-416-1
Vitenskapsteori og kvalitativ metode
(10 sp)

2. sem.

SV-409-1
Sosiologisk teori-, analyse- og prosjektutvikling
(10 sp)

ME-417-1
Vitenskapsteori og kvantitativ metode
(10 sp)

Valgemne 2. semester:

3. sem.

ME-527-1 (1/2)
Masteroppgave i sosiologi
(30 sp)

4. sem.

ME-527-1 (2/2) 
Masteroppgave i sosiologi 
(30 sp)

Du tar fem obligatoriske emner og ett valgemne i løpet av det første året. Informasjon om første semester:

 • I Oddetallsår vil SV-433 og SV-434 gå
 • I partallsår vil SV-435 og SV-432 gå,

I andre studieår kan studenter enten skrive en masteroppgave over to semestre på 60 studiepoeng eller en masteroppgave på 40 studiepoeng og i tredje semester enten dra på utveksling eller søke om å ta praksisemne i kombinasjon med et valgemne:

 • SV-416 Praksis (10 sp) – studenter er i praksis i en bedrift
 • SV-420 Samskaping – teori i praksis (10 sp) – studenter løser reelle problemstillinger i arbeidslivet i tverrfaglige grupper med masterstudenter fra andre program

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Faglig grunnlag

I opptaksgrunnlaget skal det inngå en bachelorgrad som inneholder en fordypningsenhet på minst 80 studiepoeng innen sosiologi eller andre samfunnsvitenskapelige studier, der minst 20 studiepoeng i fordypningsenheten skal være på påbyggingsnivå.

Det skal inngå minst 7,5 studiepoeng samfunnsvitenskapelig metode i opptaksgrunnlaget. For øvrig vises det til UiAs forskrift for opptak til mastergradsstudier.

Faglige minstekrav (karakterkrav)

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, jf. forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. Kravet beregnes på grunnlag av hele bachelorgraden

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder. 

Det er en fordel med gode engelskkunnskaper, da enkelte emner blir undervist på engelsk, og deler av pensum vil være på engelsk.

Rangering av søkere

Vektet gjennomsnittskarakter beregnes for hele bachelorgraden. Rangering skjer i henhold til forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Vi anbefaler alle våre studenter å benytte muligheten til å dra på utveksling. Utveksling finner først og fremst sted i 3. semester, hvor det er lagt opp til at du kan velge valgemner i sosiologi. Studenter som drar på utveksling i 3. semester, skriver en mindre masteroppgave på 40 studiepoeng.

For studenter som ønsker å skrive en 60 studiepoengs masteroppgave, vil det være mulig med utveksling i 2. semester. I og med at det er obligatoriske emner som må erstattes dette semester, vil det være færre studiesteder å velge mellom. Søknadsfristen for utveksling i 2. semester er allerede i september i første semester av studiet.

Ta kontakt med Internasjonalt kontor, studieprogramleder eller studierådgiver for mer informasjon om utveksling. Se UiA sine nettsider om studentutveksling for oversikt over hvor du kan dra på utveksling.

Alt du trenger å vite om utveksling

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8038

Studiepoeng

120

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like