0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Vil du fordype deg i språk og litteratur? Vil du forstå mer av hvordan du kan beskrive og forklare språklige uttrykk? Ønsker du en dypere innsikt i hvordan språk og litteratur skaper kunnskap, opplevelser, estetisk nytelse, refleksjon og erkjennelse? 
Masterstudiet gir deg inngående kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene, språk eller litteratur.

Fellesemnet gir en innføring i sentrale teorier og tenkemåter innenfor deler av litteratur- og språkvitenskapen, blant annet strukturalisme, kognitivisme, retorikk og hermeneutikk. I tre fordypningsemner velger du etter eget ønske enten språklige eller litterære temaer. Du kan også lage et eget individuelt fordypningsemne. Det inngår en 60-studiepoengs masteroppgave hvor du gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid i samråd med en oppnevnt veileder. 

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap, og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å beherske de to norske målformene og å kunne uttrykke deg klart i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner

Jobbmuligheter

Kombinert med PPU vil studiet gi undervisningskompetanse i norsk i de øverste trinnene i grunnskolen, i videregående skole og i voksenopplæring. Studiet kan også gi grunnlag for å arbeide innenfor offentlig administrasjon, i bibliotek, på kulturinstitusjoner eller forlagsvirksomhet, medier og reklame. Din faglige spesialisering vil være avgjørende for etterspørselen fra ulike felt, og hvilke oppgaver du vil kunne få i arbeidslivet. 

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Etter fullført masterstudium kan du kvalifiserer deg til forskning og forskerstillinger gjennom doktorgradsstudium.

Studiet kan inngå som del av et studieløp som sammen med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan gi undervisningskompetanse og mulighet for tilsetting i skolen. Vi gjør oppmerksom på at fra høsten 2019 gjelder nye opptakskrav til PPU. Du kan lese mer om opptakskrav til PPU her

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9711

Antall plasser

15

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Se hele studieplanen

Spør studentene

Yggdrasil er studentforeningen for nordiskstudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.
(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

Andre studier du kanskje vil like