Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Master i rettsvitenskap er en fullverdig juristutdanning som både gir en bred generalistutdanning og mulighet for en internasjonal profil med for fordypning i EU/EØS-rett, menneskerettigheter og komparativ rett. Det vil også være mulig å ta mer forretningsjuridiske emner som skatterett og foretaksrett.

Studiet passer for deg som er samfunnsengasjert, opptatt av rettigheter og rettferdighet og som ønsker innsikt i rettsreglenes betydning for samfunnet. Studiet gir svært varierte yrkesmuligheter. Behovet for jurister synes å øke som følge av at reglene blir stadig mer komplekse i både privat og offentlig sektor, ikke minst på grunn av internasjonale forhold som for eksempel EU-/EØS-regelverk.

UiA har tatt opp studenter på bachelorprogrammet i rettsvitenskap siden 2011. Det betyr at det allerede er et aktivt studentmiljø og engasjementet er stort blant jusstudentene.

Hva lærer du?

Du vil lære mye om juridisk metode og de verdiene som ligger til grunn for retten. Et sentralt læringsmål er kunnskap om vekselvirkningen mellom rett og samfunn og juristers rolle i samfunnet. I tillegg til ferdigheter i å analysere, drøfte og løse konkrete rettsspørsmål på en kritisk, selvstendig måte, er det lagt stor vekt på etiske utfordringer knyttet til yrkesutøvelsen.

Du vil få avansert kunnskap om hvordan norsk rett påvirkes av Norges internasjonale forpliktelser og få trening i å foreta rettspolitiske og komparative vurderinger av rettsreglene. I tillegg vil du gjennomføre et avgrenset forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer.

Jobbmuligheter

Som jurist kan du arbeide som advokatfullmektig og senere advokat, ved domstolene som dommerfullmektig og dommer, i påtalemyndigheten, i forsvaret, i internasjonale organisasjoner som for eksempel FN og EU og i nasjonale organisasjoner som for eksempel LO og NHO. Det er også et betydelig arbeidsmarked for jurister i det private næringsliv, blant annet i banker, forsikringsselskap, revisjonsfirma og innenfor HR og ledelse.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Alt du trenger å vite om utveksling

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå:

Minimum 150 studiepoeng innen rettsvitenskapelige fag. I graden må følgende emnegrupper inngå:

a) Juridisk metode, examen philosophicum og examen facultatum, minimum 25 studiepoeng

b) Offentlig rett, minimum 40 studiepoeng 

  • Emnegruppen må omfatte sentrale offentligrettslige emner, herunder statsrett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett og internasjonale menneskerettigheter.

c) Privatrett, minimum 65 studiepoeng

  • Emnegruppen må omfatte sentrale privatrettslige emner, herunder kontraktsrett, statisk tingsrett, erstatningsrett og pengekravsrett.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Det gis ikke betinget opptak til dette programmet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.  

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Det er lagt til rette for utveksling i tredje semester. For mer informasjon om utvekslingsmuligheter, se Internasjonalt kontors nettsider.

Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir utvekslingsoppholdet også en mulighet for internasjonal nettverksbygging.

Oppbygning

Studiet består av obligatoriske emner (inkludert masteroppgave) og spesialemner (valgfrie emner). Alternativ 1 og 2 viser hovedløpet med masteroppgave på 30 studiepoeng. Studenter kan også søke om å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng i løpet av siste studieår, alternativ 3 i tabellen over. Mer informasjon om søknadsprosessen for å skrive masteroppgave på 60 studiepoeng vil være tilgjengelig i Canvas.

Spesialemner tilbys under forutsetning av at det er nok påmeldte studenter og tilgjengelige ressurser.

Studenter med dynamisk formuerett og/eller strafferett i bachelorgraden, må påregne å ta spesialemner for å unngå faglig overlapp. For studenter med strafferett i bachelorgraden, kan dette medføre begrensinger med tanke på utvekslingsmuligheter og studieprogresjon. Høsten 2024 kan man velge mellom følgende spesialemner: JUR403 EU and EEA Commercial Law, JUR406 Comparative Law, JUR405 International Human Rights Law and Institutions, JU-406 Foretaksrett, JU-407 Skatterett og ST-408 The European Union and Domestic Impact. Ta kontakt med studieveileder for ytterligere informasjon.

Se hele studieplanen

Praksis

I andre studieår vil det etter planen tilbys et praksisemne på 7,5 studiepoeng. Se over under punktet "oppbygning".

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til ph.d.-program.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

120

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Justitius er linjeforeningen for jusstudentene ved Universitetet i Agder. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Handelshøgskolen ved UiA er medlem av European Law Faculties Association (ELFA)