0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederkarriere? Masterprogrammet i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. 

Studerer du hos oss får du utdanning av høy, internasjonal kvalitet. Vi er én av kun to norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil derfor kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Denne utdanningen fører fram til sidetittelen Siviløkonom og krever at du oppfyller kriteriene fra Universitets- og høgskolerådet – Økonomi og administrasjon (UHR-ØA) for sidetittelen siviløkonom for å være kvalifisert for opptak. Dersom du ikke tilfredsstiller opptakskravene, så er kanskje vårt nye masterprogram i International Business et alternativ? 

Hva lærer du?

Masterprogrammet i økonomi og administrasjon gir deg solid innsikt i moderne teorier innen fagområder knyttet til økonomi og administrasjon i tillegg til empirisk innsikt og analytiske ferdigheter. I programmet får du mulighet til å spesialisere deg i Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business. 

Programmet gir deg innsikt i teoretiske, empiriske og etiske problemer og utfordringer du kan møte i ditt profesjonelle arbeid og hvordan virksomheter kan forholde seg til disse. Programmet gir også innsikt i globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, og hvordan virksomheter kan respondere på dette.

Som siviløkonomstudent på UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

Studentene på programmet møter et internasjonalt studiemiljø hvor de gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler sin språklige og tverrkulturelle kompetanse.

Spesialiseringer

Analytical Finance

Finansielle teorier er stadig under utvikling, finansindustrien endrer seg raskt og datamengden øker. Følgelig er det et økende behov for ansatte som har en solid forståelse av økonomisk teori knyttet til finans og som kan behandle og analysere det store omfanget av data.

Spesialiseringen gir solide kunnskaper om finansiell modellering, programmeringsferdigheter og erfaring i kvantitativ analyse av finansielle data. Med utgangspunkt i grunnleggende teorier i finans og økonometri vil studentene bruke relevant programvare og data fra reelle case i ulike finansielle modeller.
I spesialiseringen inngår blant annet porteføljestyring, kapitalforvaltning, likevektsmodeller i kapitalmarkedet, prising av derivater, risikostyring, numerisk optimering, programmering, økonometri, prediksjoner (forecasting), samt oversikt over finansmarkedene.

Etter fullført studium vil kandidatene beherske verktøy som brukes i finans og være godt egnet for stillinger i for eksempel forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner. Analytisk kompetanse vil også være etterspurt i andre typer stillinger og virksomheter.

International Business

Denne spesialiseringen gir studentene analytiske og praktiske ferdigheter til å håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i et stadig mer internasjonalt marked. Sentralt i spesialiseringen er multinasjonale selskap og hvordan de opererer, men også de utfordringer små og mellomstore virksomheter står overfor i forbindelse med inntreden på den internasjonale arena vil bli diskutert. 

Studentene får kunnskap om hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor kan analyseres, og hvordan disse utfordringene kan adresseres gjennom å utvikle og implementere relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer. Spesialiseringen gir studentene økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør dem godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Økonomisk styring

Spesialiseringen i økonomisk styring gir innsikt i og kunnskap om hvordan virksomheters resultater oppnås, måles og styres. Etter fullført studium er kandidatene i stand til å vurdere hvordan ulike markedsforhold og andre rammefaktorer påvirker bedriftsstrategier og resultat. Spesialiseringen fokuserer på nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder (Norsk GAAP vs. IFRS), og kandidatene vil være i stand til å diskutere hvordan disse påvirker bedrifters finansregnskap. De vil også være i stand til å anvende informasjonen ved evaluering av virksomheters eiendeler og selskapsverdi.

I spesialiseringen vil studentene også lære hvordan styrings- og kontrollsystemer kan utformes og brukes for å støtte opp om og kontrollere virksomhetens mål og strategier. Kandidatene vil være i stand til kritisk å reflektere over etiske utfordringer de kan møte i forretningsmessige beslutningssituasjoner. Studenter som har valgt denne spesialiseringen, har et solid grunnlag for ledelses- og controllerstillinger i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. De vil i tillegg være attraktive i prosjektrelaterte stillinger innenfor de samme sektorene.

Mer informasjon om studieplan finner du i PDF-filen som ligger under punktet "Oppbygning".

Oppbygning

Studieprogrammet har tre spesialiseringer; Analytical Finance, International Business og Økonomisk styring.

Se hele studieplanen

Jobbmuligheter

Siviløkonomer jobber i det private næringsliv og offentlig sektor, for eksempel i bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, departementer og andre offentlige virksomheter. I tillegg finner vi siviløkonomer i utdanningsinstitusjoner og  ideelle organisasjoner. Siviløkonomer er rustet for varierte arbeidsoppgaver – alt fra saksbehandling, prosjektledelse, økonomisk styring, regnskap og finans til strategi, ledelse og merkevarebygging. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet.

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

3,24

Karaktersnittet beregnes på grunnlag av vitnemålet ditt fra høyere utdanning. Bokstavkarakterer blir omregnet til en tallverdi, og det regnes vektet gjennomsnitt avkarakterene dine. Du kan lese mer om poengberegning for opptak til master her

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over. Mange studenter benytter seg av muligheten til å dra på utveksling gjennom en av våre mange samarbeidsavtaler med universiteter og høyskoler i utlandet.

I det toårige masterprogrammet i økonomi og administrasjon – siviløkonom kan du søke om utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden, for å få en ytterligere fordypning og faglig bredde. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte, en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer, og for mange gir utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr en unik mulighet for praksis/internship i masterdelen av siviløkonomutdanningen. I nest siste semester kan du søke om praksisplass/internship i en lokal virksomhet i Aust- eller Vest-Agder, i en nordisk virksomhet i USA eller Canada, eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med to valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle bedrifter kan være 3B Fibreglass, MH Wirth, Sparebanken Sør, NHO Agder eller Gard. 

Studenter som får tildelt internship i USA, Canada, Tanzania, Indonesia, India eller Kina kombinerer dette med utveksling ved samarbeidsuniversitetet i det aktuelle landet studenten reiser til. Eksempler på bedrifter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. Mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8061

Antall plasser

60

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

To av spesialiseringene gis på engelsk.

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo med lenke til Mercurius

Mercurius er studentforeningen til økonomistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

AACSB logo

Andre studier du kanskje vil like

Siste nytt fra studiet