Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Setter du deg høye mål? Ønsker du å bidra til verdiskaping? Ser du for deg en fremtidig lederstilling? Master i økonomi og administrasjon - siviløkonom ved Handelshøyskolen ved UiA gir deg en anerkjent utdannelse og et solid grunnlag for å nå dine ambisjoner. Du får anledning til å bygge et faglig nettverk i et dynamisk, inkluderende og internasjonalt studiemiljø, og studiet vil gi deg mange muligheter i arbeidsmarkedet. 

Studerer du hos oss får du en anerkjent utdanning av høy kvalitet. Handelshøyskolen ved UiA er en av tre norske handelshøyskoler med internasjonal AACSB-akkreditering. Et vitnemål fra Handelshøyskolen ved UiA vil kunne gi deg mange fordeler i fremtiden.

Denne utdanningen fører fram til sidetittelen siviløkonom og krever at du oppfyller kravene til bachelorgrad angitt i Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA) UHR-ØA, 2018 for å være kvalifisert for opptak. Dersom du ønsker å spesialisere deg i regnskap eller revisjon og/eller ønsker å bli statsautorisert revisor eller autorisert regnskapsfører, er vår  Master i regnskap og revisjon - siviløkonom et alternativ. Master i International Business er aktuelt for deg om du ikke tilfredsstiller opptakskravene.

Hva lærer du?

Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom gir deg solid teoretisk og empirisk innsikt innen fagområder knyttet til økonomi og administrasjon. Utdanningen gir i tillegg analytiske ferdigheter som gjør deg i stand til å anvende din teoretiske og empiriske innsikt på problemstillinger du møter i arbeidslivet og i samfunnet. 

Programmet gir deg forståelse for bærekraftsutfordringer og andre etiske  utfordringer du kan møte i ditt profesjonelle arbeid, samt hvordan virksomheter kan forholde seg til disse. Globale spørsmål, hvordan globalisering og globale forhold kan påvirke virksomheter og markeder, samt hvordan virksomheter kan respondere på dette, er også vektlagt.

Som siviløkonomstudent ved UiA vil du dra nytte av kompetansen og bredden i fagmiljøet, særlig i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven.

I dette studieprogrammet møter du et internasjonalt studiemiljø hvor du gjennom samarbeid med internasjonale grads- og utvekslingsstudenter utvikler din språklige og tverrkulturelle kompetanse.

I master i økonomi og administrasjon – siviløkonom kan du spesialisere deg i Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business.

Spesialiseringer

 Analytical Finance

Finansielle teorier er stadig under utvikling. Finansindustrien endrer seg raskt og datamengden øker. Følgelig har virksomheter et økende behov for ansatte som har en solid forståelse av økonomisk teori knyttet til finans, og som kan behandle og analysere det store omfanget av data innen finans og relaterte fagområder.

Spesialiseringen gir solide kunnskaper om finansiell modellering, programmeringsferdigheter og erfaring i kvantitativ analyse av finansielle data. Med utgangspunkt i grunnleggende teorier i finans og økonometri vil du bruke relevant programvare og data fra reelle case i ulike finansielle modeller.

I spesialiseringen inngår blant annet porteføljestyring, kapitalforvaltning, likevektsmodeller i kapitalmarkedet, prising av derivater, risikostyring, numerisk optimering, programmering, økonometri, prediksjoner (forecasting), samt oversikt over finansmarkedene.

Etter fullført studium vil du beherske verktøy som brukes i finans og være godt egnet for stillinger i for eksempel forsikringsselskaper, banker og andre finansinstitusjoner. Analytisk kompetanse vil også være etterspurt i andre typer stillinger og virksomheter.

International Business

Denne spesialiseringen gir deg analytiske og praktiske ferdigheter for å kunne håndtere utfordringer knyttet til virksomhetsledelse og -styring i et stadig mer internasjonalt marked. Sentralt i spesialiseringen er multinasjonale selskap og hvordan disse opererer, men også utfordringer som små og mellomstore virksomheter står overfor i forbindelse med inntreden på den internasjonale arena vil bli diskutert. 

Du får kunnskap om hvordan de strategiske og operasjonelle utfordringer bedrifter står overfor kan analyseres, og hvordan utfordringene kan håndteres gjennom å utvikle og anvende relevante strategier, ledelsesformer, markedsføringspraksiser og virksomhetsstyringssystemer. Spesialiseringen gir deg økt kulturell forståelse og kunnskap om internasjonal virksomhet, noe som gjør deg godt egnet for stillinger i virksomheter som opererer i internasjonale markeder.

Økonomisk styring

Spesialiseringen i økonomisk styring gir innsikt i og kunnskap om hvordan virksomheters resultater oppnås, måles og styres. Etter fullført studium vil du også være i stand til å vurdere hvordan ulike markedsforhold og andre rammefaktorer påvirker virksomheters strategier og måloppnåelse.

I spesialiseringen vil du lære hvordan styrings- og kontrollsystemer kan utformes og brukes for å støtte opp om og kontrollere virksomhetens mål og strategier. Du vil også få et teoretisk fundament for å kunne forstå og analysere incentivproblemer som kan oppstå i offentlige og private virksomheter. 

Spesialiseringen vektlegger nasjonale regnskapsstandarder (Norsk GAAP), og som kandidat fra denne spesialiseringen vil du være i stand til å diskutere hvordan disse påvirker bedrifters finansregnskap. Du vil også være i stand til å anvende informasjonen ved evaluering av virksomheters eiendeler og selskapsverdi. 

Du som velger denne spesialiseringen får et solid grunnlag for ledelses- og økonomistillinger i næringslivet, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Du vil i tillegg være attraktiv i prosjektrelaterte stillinger innen de samme sektorene.

Et alternativ, for studenter som ønsker å fordype seg i regnskap og revisjon, er å søke opptak til toårig Master i regnskap og revisjon – siviløkonom.

Oppbygning

Studieprogrammet har tre spesialiseringer; Analytical Finance, International Business og Økonomisk styring.

Se hele studieplanen

Jobbmuligheter

Siviløkonomer jobber i det private næringsliv og offentlig sektor, for eksempel i bank, forsikring, revisjon, konsulentvirksomhet, departementer og andre offentlige virksomheter. I tillegg finner vi siviløkonomer i utdanningsinstitusjoner og i ideelle organisasjoner. Siviløkonomer er rustet for varierte arbeidsoppgaver – alt fra saksbehandling, prosjektledelse, økonomisk styring, regnskap og finans til strategi, ledelse og merkevarebygging. Utdanningen gir også et godt grunnlag for å starte egen virksomhet.

Opptakskrav og poeng

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller tilsvarende utdanning som tilfredsstiller «Minimumskrav for Bachelor i økonomi og administrasjon (BØA)» vedtatt i Universitets- og høgskolerådet - økonomi og administrasjon i november 2018.

120 studiepoeng skal være innen økonomisk-administrative fag, derav minimum 20 studiepoeng på nivå 2 / påbyggingsnivå. 90 av disse studiepoengene må dekke følgende faggrupper:

Bedriftsøkonomisk analyse (minimum 30 studiepoeng)

 • Finansregnskap
 • Økonomistyring
 • Investering og finansiering

Administrasjonsfag (minimum 30 studiepoeng)

 • Markedsføring
 • Organisasjonsteori og ledelse
 • Foretaksstrategi

Samfunnsøkonomi (minimum 15 studiepoeng)

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi

Metodefag (minimum 20 studiepoeng)

 • Matematikk for økonomer
 • Statistikk for økonomer
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Minimum 7,5 studiepoeng i etikk, samfunnsansvar og bærekraft*

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre.

*Overgangsregel: For søkere med bachelorgrad som tilfredsstiller tidligere UHR-ØA minimumskrav for bachelor i økonomi og administrasjon, gjelder krav om minimum 5 studiepoeng i etikk og samfunnsansvar.

Utfyllende regler for opptak til det enkelte masterprogram er fastsatt med hjemmel i forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Anbefalte forkunnskaper

Gode kunnskaper i engelsk.

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

Handelshøyskolen ved UiA er internasjonalt akkreditert av AACSB (the Association to Advance Collegiate Schools of Business). Akkrediteringen åpner dørene for samarbeid med gode institusjoner verden over, og vi har samarbeidsavtaler med mange universiteter og høyskoler i utlandet. 

I toårig Master i økonomi og administrasjon – siviløkonom kan du søke om utveksling i nest siste semester. Handelshøyskolen ved UiA oppfordrer alle sine studenter til å dra på et utvekslingsopphold i løpet av studietiden. Et utvekslingsopphold gir deg mulighet for fordypning og faglig bredde ut over det programmet tilbyr. I tillegg vil et utvekslingsopphold gi deg et sosialt utbytte og en større innsikt i og forståelse for internasjonale og globale spørsmål og utfordringer. For mange gir også utvekslingsoppholdet en mulighet for internasjonal nettverksbygging.

Les mer om utvekslingsmuligheter og internasjonalisering ved Handelshøyskolen.

Alt du trenger å vite om utveksling

Praksis

Handelshøyskolen ved UiA tilbyr mulighet for praksis/internship i masterdelen av siviløkonomutdanningen. I nest siste semester kan du søke om internship (praksisplass) i en lokal virksomhet i Agder eller i en nordisk virksomhet i en fremvoksende økonomi i Asia eller Afrika.

Praksis lokalt tas i kombinasjon med valgemner ved Handelshøyskolen ved UiA. Aktuelle praksisvirksomheter kan være 3B Fibreglass, Sparebanken Sør, Skagerak Maturo, Agder Energi og NHO Agder. 

Får du tildelt internship i utlandet kombinerer du dette med utveksling ved et samarbeidsuniversitet i landet du reiser til. Eksempler på praksisvirksomheter i disse landene er Yara, Equinor, Den norske Ambassaden, Innovasjon Norge, Jotun, Det Norske Veritas, Noratel, IKEA, Aker Solutions og Kongsberg Maritime.

Antall plasser er begrenset. Oppnådde karakterer i studiet og match mellom student og virksomhet er sentrale kriterier ved tildeling av internship.

Videre studier

Fullført studium kan kvalifisere for opptak til doktorgradsutdanningen (ph.d.) på Handelshøyskolen ved UiA eller til andre doktorgradsprogram i Norge og internasjonalt. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8061

Studiepoeng

120

Antall plasser

50

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

To av spesialiseringene gis på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo med lenke til Mercurius

Mercurius er studentforeningen til økonomistudentene ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger.)

AACSB logo

Chat med en student

 

Andre studier du kanskje vil like