0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du fordype deg i språk og litteratur? Vil du forstå mer av hvordan du kan beskrive og forklare språklige uttrykk? Ønsker du en dypere innsikt i hvordan språk og litteratur skaper kunnskap, opplevelser, estetisk nytelse, refleksjon og erkjennelse?
Masterstudiet gir deg inngående kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innen et av områdene, språk eller litteratur.

Fellesemnet gir en innføring i sentrale teorier og tenkemåter innen deler av litteratur- og språkvitenskapen, blant annet strukturalisme, kognitivisme, retorikk og hermeneutikk. I tre fordypningsemner velger du etter eget ønske enten språklige eller litterære temaer. Du kan også lage et eget individuelt fordypningsemne. Det inngår en 60-studiepoengs masteroppgave hvor du gjennomfører et selvstendig vitenskapelig arbeid i samråd med en oppnevnt veileder. 

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner. 

Jobbmuligheter

Nordisk master for utenlandske studenter gir grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur i undervisning og i forskning på høgskole- og universitetsnivå, men kvalifiserer ikke for undervisning i norsk i norsk grunnskole og videregående skole. Studiet gir grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur på andre områder der en krever gode kvalifikasjoner i norsk språk, og der litteratur blir produsert og formidlet. Studiet gir kvalifikasjoner til å jobbe både i forlagsvirksomhet, medier, reklamebransje, bibliotek og andre kulturinstitusjoner og i bedrifter som trenger tospråklig kompetanse enten i hjemlandet eller i Norge. En får også muligheter for ulike typer arbeid med formidling av norsk og nordisk språk og litteratur, særlig i eget hjemland.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Se utfyllende regler for opptak.

Søknadsfrist

Ikke EU/EEA internasjonale søkere: Fra 1. november til 1. desember.
EU/EEA søkere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge: Fra 1. februar til 1. mars. 

Videre studier

Etter fullført masterstudium kan du kvalifisere deg til forskning og forskerstillinger gjennom doktorgradsstudium.

Fakta

Søknadsfrist

1. des./1. mars

Søkekode

9712

Antall plasser

5

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail