Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å fordype deg i nordisk språk og litteratur? Vil du forstå mer av språkets historie, oppbygning og praktiske bruk? Vil du lære mer om litteraturen som kunst, om dens sjangre, temaer og formspråk? Da er masterstudiet noe for deg. Her får du kunnskap om språk- og litteraturvitenskap, og du får anledning til å spesialisere deg innenfor ett av områdene. Som utenlandsk student følger du de samme kursene som dine norske medstudenter, men du er fritatt for kravet som å skrive eksamen på begge målformer (bokmål og nynorsk).

Studiet består av ett teorikurs, to korte (obligatoriske) skrivekurs, tre fordypningsemner og en masteroppgave. Du velger selv om du tar språk- eller litteraturteori. I begge tilfeller får du lese og diskutere teoretiske originaltekster, og du får en innføring i viktige teoriområder i faget. I de tre fordypningsemnene velger du enten språklige eller litterære emner – eller begge deler. Temaene i disse emnene varierer fra år til år. Tidlig i studiet blir det også to skrivekurs som er innrettet på masteroppgaven. Her får du hjelp til å finne ideer, formulere forskningsspørsmål og lage en prosjektbeskrivelse. Selve masteroppgaven, som er 60 studiepoeng, er et selvstendig vitenskapelig arbeid under veiledning av en av instituttets forskere. Etter endt studium står det en splitter ny masteroppgave i bokhylla di – med ditt navn på.

Nordiskmiljøet på UiA har stor faglig tyngde og bredde, og studentene får tett oppfølging i hele studieløpet.

Hva lærer du?

  • Å lese tekster, å forstå og vurdere dem fra ulike synsvinkler
  • Å kjenne fagområdets historie, tradisjoner, egenart og posisjon i samfunnet
  • Å kjenne til, forklare og bruke sentrale begreper, metoder og teorier fra litteratur- og språkvitenskap og å kunne beskrive, analysere og vurdere skjønnlitteratur og sakprosa fra det nordiske kulturområdet
  • Å vurdere bruken av vitenskapelig teori, metode, begreper og fremstillingsmåter i den vitenskapelige litteraturen om språk og litteratur
  • Du får avansert innsikt i deler av fagområdet nordisk gjennom temastudier
  • Du får trening i å utvikle egen vitenskapelig fremstilling – skriftlig og muntlig – i arbeidet med emnekretsene og masteroppgaven og blir stimulert til faglig nytenkning om tekstkulturen
  • Å uttrykke deg klart og formålstjenlig i tale og skrift i språkfaglige og litteraturfaglige emner i ulike kommunikasjonssituasjoner. 

Jobbmuligheter

Nordisk master for utenlandske studenter kan gi grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur i undervisning og i forskning på høgskole- og universitetsnivå, men kvalifiserer ikke for undervisning i norsk i norsk grunnskole og videregående skole. Studiet gir grunnlag for å arbeide med norsk og nordisk språk og litteratur på andre områder der en krever gode kvalifikasjoner i norsk språk, og der litteratur blir produsert og formidlet. Studiet gir kvalifikasjoner til å jobbe både i forlagsvirksomhet, medier, reklamebransje, bibliotek og andre kulturinstitusjoner og i bedrifter som trenger tospråklig kompetanse enten i hjemlandet eller i Norge. En får også muligheter for ulike typer arbeid med formidling av norsk og nordisk språk og litteratur, særlig i eget hjemland.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng).

I opptaksgrunnlaget skal det inngå bestått fordypningsenhet i nordisk språk og litteratur på minst 80 studiepoeng. Minst 20 studiepoeng av fordypningsenheten må være på 200-nivå. For å bli tatt opp på programmet må du både ha annet morsmål enn norsk og annen videregående opplæring enn norsk videregående opplæring.

Det stilles krav om vektet gjennomsnittskarakter på C eller bedre, beregnet på grunnlag av fordypningsenhet.

Rangering skjer på grunnlag av vektet gjennomsnittskarakter for fordypningsenhet.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Søknadsfrist

Ikke EU/EEA internasjonale søkere: Fra 1. november til 1. desember.

EU/EEA søkere og søkere med permanent eller fornybar oppholdstillatelse i Norge: Fra 1. februar til 1. mars. 

Poenggrense ved forrige opptak

Videre studier

Etter fullført masterstudium kan du kvalifisere deg til forskning og forskerstillinger gjennom doktorgradsstudium.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

1. des./1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9712

Studiepoeng

120

Antall plasser

2

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like