0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
120
Omfang
Heltid
Start
Høst 2021
Studiested
Grimstad

Dagens nye produkter er sjelden bare mekaniske, bare elektriske eller bare elektroniske enheter. Droner, ubemannede bakkekjøretøyer, 3D-printere, vaskemaskiner, robotstøvsugere er eksempler, og listen er uendelig lang.

Disse nye tekniske produktene kombinerer elektroniske og elektromekaniske komponenter med enheter for informasjonsbehandling og programvare, noe som gjør dem til "intelligente maskiner". Produktene følger den lukkede sløyfen: registrere, tenke og handle. Maskiner som dette er mekatroniske produkter, og bygges opp slik: sensorer samler inn data fra omgivelsene, mikrokontrollere analyserer data og tar beslutninger og beslutningene omgjøres til kraft og bevegelse av aktuatorer. Slike maskiner vil du finne i alle bransjer.

Mekatronikk er integrasjonen av maskinteknikk, analog og digital elektronikk og styringsteknikk ved design og framstilling/utvikling av produkter og prosesser. I studietiden har studentene tilgang og tett samarbeid med Mechatronics Innovation Lab (MIL) som holder til på campus. 

Masterstudiet ved UiA utvider og styrker kompetansen til ingeniører innenfor mekatronikk. Masterstudiet gir muligheten til spesialisering i tre retninger:

  • Industrielle systemer
  • Velferdsteknologi
  • Anvendt maskinlæring og robotikk

Fullført studium gir graden master i teknologi – sivilingeniør, og du blir en attraktiv jobbsøker til en rekke interessante og utfordrende oppgaver i industri og næringsliv.

Jobbene finnes i private produksjonsbedrifter av alle slag, offentlig virksomhet (helsevesenet) og konsulentfirma, eller for å si det på en annen måte: alle steder der det utvikles, designes og bygges intelligente maskiner. 

Hva lærer du?

Du får både teoretisk og praktisk kunnskap om mekatroniske elementer, systemer og dataverktøy. Du lærer om modellering, simulering, analyse, dimensjonering og valg av mekatroniske systemer. Du lærer også å designe og videreutvikle mekaniske komponenter og systemer. Prosjektstyring er også en viktig del av studiet.

Siden studiet bygger på bachelorgrad i ingeniørfag fra både mekatronikk, maskin, elektro og fornybar energi, vil studentene ha ulik bakgrunn og kompetanse ved studiestart. Det første semesteret kompenserer for dette, ved at det tilbys to «harmoniseringsfag», som velges avhengig av om du har elektro- eller maskinbakgrunn.

Fullført studium gir graden master i teknologi – sivilingeniør.

Jobbmuligheter

I studietiden kan studenter i mekatronikk få relevant arbeidserfaring og kontakt med næringslivet i studentbedriften Young Industrial Innovators

Masterstudenter fra mekatronikkstudiet er attraktiv arbeidskraft. På grunn av den tverrfaglige kompetansen du får gjennom studiet, vil du som mekatronikkingeniør være kvalifisert for et bredt spekter av jobber.

I industri og næringsliv, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, er det stor etterspørsel etter sivilingeniører med denne type bakgrunn. Utdanningen er blant annet relevant i maritim og offshore utstyrskonstruksjon og –produksjon, men mekatronisk kompetanse er også meget relevant i annen industri og næringsliv.

Oppbygning

Studiet skal utdanne kandidater med høy kompetanse i mekatronikk. Mekatronikk er integrasjonen av maskinteknikk, analog og digital elektronikk og styringsteknikk ved design og framstilling av produkter og prosesser. Studiet skal utvide og styrke kompetansen til ingeniører innen dette feltet.

Master i mekatronikk gir muligheten til fordypning i tre retninger:

  • Industrielle systemer
  • Velferdsteknologi
  • Anvendt maskinlæring og robotikk

Det blir lagt vekt på å bruke den teoretiske kunnskapen til relevante anvendelser og produktutvikling, der alle sider av en produktutviklingsprosess blir behandlet.

Studiet bygger på bachelorgrad i ingeniørfag fra studieprogram mekatronikk, maskin, elektro eller fornybar energi. Studentene vil derfor ved opptak til studiet ha ulik bakgrunn og kompetanse avhengig av studieprogram. Det første semesteret i studiet kompenserer for den ulike bakgrunnen ved at det tilbys to "harmoniseringsfag", hvert på 7,5 studiepoeng.

Studenter med maskinbakgrunn må ta emnet MAS408-G Analog og digital elektroteknikk (7,5 sp), og studenter med elektrobakgrunn må ta emnet MAS412-G Maskinelementer (7,5 sp). Maskinelementer vil også inneholde elementer om 3D-modellering. Emnet MAS415-G Mekanisk materialteknologi (7,5 sp) vil bli undervist til studenter som kommer inn med full fordypning i mekatronikk. Det vil ikke bli bygget videre på Mekanisk materialteknologi i masterprogrammet, slik at studenter med bakgrunn fra elektrolinje ikke vil mangle nødvendig kunnskap senere i studiet. Studenter som kommer inn med maskinbakgrunn, antas allerede å ha kunnskap tilsvarende Mekanisk materialteknologi.

Matematikk er et viktig og nødvendig verktøy i de fleste emnene i masterprogrammet. Studiet inneholder derfor et emne i matematikk på 7,5 studiepoeng som bygger på de obligatoriske matematikkemnene og Matematikk 3 i bachelorstudiet. Hovedvekten i emnet MA-431-G Matematikk for mekatronikk er lagt på løsning av høyere ordens differensiallikninger (lineære, ikke-lineære og partielle), teori og anvendelse av Laplace-transformasjonen og optimeringsteori (lineær, kvadratisk og mixed-integer).

De tekniske emnene Reguleringsteknikk, Maskintekniske systemer, Modellering og simulering av mekatroniske systemer og Industriell IT utgjør kjernen i studietilbudet. Dette er emner der samspillet i mekatronikk mellom mekanikk, elektronikk og datateknologi, brukt i mekaniske produkter og systemer, blir utviklet og analysert.

I fordypningen industrielle systemer er konstruksjon og produksjon av utstyr rettet mot maritim- og offshoresektor, og her vil ofte "sluttproduktet" (det man styrer og regulerer) være mekaniske systemer i lineær eller roterende bevegelse der store krefter og momenter inngår og skal reguleres og styres. Industriens behov på dette området er tatt hensyn til ved utformingen av studiet. Emnene Elektriske motordrifter og Hydraulikk-komponenter og -systemer gir det nødvendige grunnlaget for arbeidet med slike mekaniske systemer.

I fordypningen velferdsteknologi vil studentene få de kunnskaper som er nødvendig for å utvikle hjelpemidler for funksjonshemmede samt utstyr for diagnose, trening og terapi. Studentene vil få grunnleggende kunnskaper i bioinstrumentering og biomekatronikk. Studentene vil også tilegne seg relevante ferdigheter for design og utvikling gjennom et realistisk utviklingsprosjekt. Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Kunstig intelligens eller maskinlæring gir maskiner og systemer muligheten til å lære seg mønstre i data uten eksplisitt programmering. Typiske applikasjoner er objekt gjenkjenning og tale-til-tekst. I fordypningen anvendt maskinlæring og robotikk vil studentene få de kunnskaper som er nødvendig for å bygge denne teknologien inn produkter og system. Studentene vil også få relevante ferdigheter for design og utvikling gjennom et realistisk utviklingsprosjekt. Maskinlæring handler om å utnytte datakraft og store datamengder for å trene opp ønsket atferd av maskiner og roboter.

Masteroppgaven skal være et selvstendig arbeid innenfor et sentralt fagområde i studiet. Gjennom arbeidet med masteroppgaven, og deltakelse i metodeseminaret som inngår i MAS500, vil studentene få en innføring i forsknings- og utviklingsarbeid. De vil lære å vurdere forskning og vitenskapelige publikasjoner, og de vil få nødvendige kunnskaper om dokumentasjon av utviklings- og forskningsarbeider.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Poenggrense ved forrige opptak

Kvalifiserende UiA-studier

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Dobbeldiplom (DDP) i Vorarlberg, Østerrike

Som mekatronikkstudent har du muligheten til å ta en dobbeltgrad på UiA og FH Vorarlberg i Østerrike.

Vær oppmerksom på at du må registrere deg for Double Degree -programmet innen 15. februar. Søknaden til FH Vorarlberg må sendes innen 15. mai. Du har muligheten til å studere ett eller to semestre ved FH Vorarlberg. Det vil være mulig å forlenge oppholdet etter at du har startet utvekslingssemesteret ditt på FH Vorarlberg. I samsvar med østerriksk lov må dobbeltgradsstudenter også betale gebyret for det østerrikske studentforbundet (ÖH). Gebyret er 20,20 euro per semester og må betales i to semestre (selv om du bare studerer i ett semester ved FH Vorarlberg). Hvis du bestemmer deg for å studere i to semestre, må du vurdere at presentasjonen / eksamen på masteroppgaven vil finne sted på FH Vorarlberg.

For mer detaljert informasjon om dobbeltstudiet ved UiA og FH Vorarlberg, ta kontakt med Morten Kjeld Ebbesen. Dersom du vil søke programmet, vil Internasjonalt kontor på campus Grimstad hjelpe deg med søknadsprosessen og alle andre formaliteter angående utvekslingsoppholdet ved FH Vorarlberg.

Les mer om muligheten på Vorarlbergs nettside

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Gjennom studiet kan du kvalifisere deg til forskerutdanning (ph.d) innen mekatronikk ved Universitetet i Agder, eller annen forskerutdanning innen ingeniørvitenskap ved UiA eller andre universitetet og høgskoler.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9835

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat med en student

Andre studier du kanskje vil like