Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Omfang
Heltid/deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de undervisningsfag og morsmål som inngår i ditt studium.  

Studiet retter seg mot deg med minoritetsspråklig bakgrunn. Utdanningen er samlingsbasert, og det er mulig å ta utdanningen enten på heltid eller deltid. Det vil være varierende hvor raskt studiet kan fullføres. Studiet har opptak hvert tredje år.

Det gis mulighet for innpassing av tidligere utdanning. Det er også mulig å søke fagtilbud/morsmål ved andre høgskoler/universiteter og få innpasset dette i utdanningen. Det inngår 60 dager obligatorisk praksis i studiet. Det er egne regler for hvor og hvordan praksis skal gjennomføres.

Hva lærer du?

Du skal gjennom studiet styrke din bevissthet og holdning til egen kulturbakgrunn og egen oppgave som tospråklig og flerkulturell rollemodell og kulturformidler overfor både elever fra egen minoritetsgruppe, fra andre minoritetsgrupper og fra majoritetsgruppen.

Studiet skal møte behov regionalt og nasjonalt for kompetanse om tospråklig opplæring og kvalifisere studenter til å fungere som tospråklige lærere og faglærere. Emnene inneholder sentrale elementer fra grunnskolelærerutdanningene. Temaer, teorier og metoder innenfor de ulike fagområdene er vektlagt. Studiet skal gjennom teori, diskusjoner og praksis i skolen bidra til at studentene blir involvert i profesjonelle og profesjonsetiske problemstillinger. I tillegg til fagenes mer generelle tilnærming, har studiet særlig fokus på skolens, læreres, elevers og foreldres plass i et flerkulturelt samfunn. Du skal også ha kunnskaper, ferdigheter og kompetanse i tråd med emnebeskrivelsene i de valgfrie emnene.

Gjennom studiet fokuseres det på utvikling av tre profesjonslinjer: klasseledelse, læringsledelse og mangfoldsledelse. Disse linjene vil ha særlig fokus i praksis. Som del av profesjonslinjene vil profesjonsfaglig digital kompetanse være sentralt.

Jobbmuligheter

Lærerutdanning for tospråklige lærere kvalifiserer til stilling som tospråklig lærer i norsk grunnskole, 1.-10. trinn i henhold til Forskrift til opplæringslova, kapittel 14: Krav til kompetanse ved tilsetjing og undervisning. En lærer med denne utdanningen kvalifiserer til å undervise morsmål og de undervisningsfagene læreren har som del av sin utdanning. Den tospråklige lærerens flerkulturelle kompetanse vil kunne være høyt verdsatt i norsk skole.

Oppbygning

For heltidsstudiet:

1. studieår

 

1. sem

PRA063 Praksis, første periode, 20 dager

2. sem

2. studieår

 

3. sem

  • PED162 Den krysskulturelle lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling i et mangfoldig klasserom, 15 sp
  • NAT112 Naturfag 1. Grunnleggende kjemi og biologi, 15 sp

PRA064 Praksis, andre periode, 20 dager

4. sem

3. studieår

 

5. sem

PRA065 Praksis, tredje periode, 20 dager

6. sem

For deltidsstudiet:

Individuell utdanningsplan tilpasses i samråd med studieveileder.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og et gjennomsnitt på karakteren 3,0 i norsk (393 timer), samt tospråklig kompetanse.

I tillegg til opptakskrav som framgår av forskrift om opptak til høgre utdanning gjelder følgende krav:

  1. Søkerens morsmål kan ikke være engelsk eller et annet skandinavisk språk.
  2. Kunnskaper i morsmålet må dokumenteres på én av følgende måter:
    • godkjent dokumentasjon på gjennomført videregående skole eller høyere utdanning på morsmålet
    • bestått eksamen med et gjennomsnitt på karakteren 4 som privatist i fremmedspråk tilsvarende nivå 2 videregående opplæring.

For søkere som søker på bakgrunn av realkompetanse er fristen 1. mars. Mer om realkompetanse på Samordna Opptak sine sider.

Anbefalte forkunnskaper: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 511

Studiepoeng

180

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like