Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av kunnskapsformidling? Da kan grunnskolelærerutdanning være noe for deg.

Som grunnskolelærer blir det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt de har. Du blir en viktig person i mange barn og unges liv og får muligheten til å spille en positiv rolle for de elevene du møter. Du må engasjere deg i elevenes skolehverdag, og følge med på deres faglige og sosiale utvikling. Lærerrollen krever også godt samarbeid med kolleger og foreldre.

Grunnskolelærerutdanningene på UiA har et bredt fagtilbud. Fagvalgene gjøres underveis i studiet når du har bedre grunnlag for å vurdere hvilke fag du ønsker å undervise i. Alle studenter på grunnskolelærerutdanningene vil få 60 studiepoeng i det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap. For deg som velger grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7, er også 30 studiepoeng norsk og matematikk obligatorisk.

Du vil få verdifull praksis fra første semester av studiet. Praksis gir deg en god mulighet til å lære og gjøre spennende erfaringer sammen med elever, og du får se lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden under veiledning av erfarne praksislærere. Det er vårt ansvar å finne praksisplasser til alle, og derfor har vi avtaler med egne praksisskoler i hele Agder, med praksislærere utdannet i veiledningspedagogikk.

UiA har spennende utvekslingsmuligheter flere steder i verden og legger til rette for at lærerstudenter kan ha et semester i utlandet. For studenter på GLU 1-7 er det mulig å velge utveksling i 6. semester.

Ved Universitetet i Agder vil du møte et læringsmiljø preget av dyktige faglærere og engasjerte medstudenter. Studiet har krav om minimum 70 prosent tilstedeværelse i undervisningen og 100 prosent tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Du vil blant annet lære om og få trening i å være leder i klasserommet, vurdere elevenes faglige nivå, samt planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Velger du å spesialisere deg på 1.-7. trinn, vil mye av fokuset være rettet mot begynneropplæring. Du vil lære hvordan du på best mulig måte kan tilpasse fagene til den enkelte elevs nivå.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 kan du jobbe som lærer i grunnskolen med fokus på de yngste elevene.

Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Oppbygning

Viktig for å forstå studiemodellen

 • Faget du velger i 1. semester skal du også ha i 4. semester. Dersom du velger engelsk 1 skal du ha engelsk 1 i både 1. og  4. semester.
 • Du kan kun velge mellom fagene som står i punktlisten for det enkelte semesteret, og du velger kun ett av disse fagene. Du skal ha samme masterfordypning i 7.-10. semester, og du må ha 60 studiepoeng i masterfaget for å kunne velge dette som fordypning. Det vil si at dersom du ønsker norsk som masterfordypning, må du velge Norsk 2 i 5. semester.
 • Praksis er obligatorisk for alle, uavhengig av fagvalg, dersom annet ikke er presisert.
 • Noen fag består av flere emner per semester. Dette betyr at dersom du for eksempel velger kunst og håndverk 1 i 5. semester, skal du ha begge emnene som står i parentes ved siden av faget. Hvert semester er totalt 30 studiepoeng, uavhengig av hvor mange emner som ligger i faget. 

Studieplan for studenter med opptak høsten 2023

1. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 5 dager + 15 dager

2. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 20 dager

3. sem

Matematikk, 15 sp

Norsk, 15 sp

Praksis 15 dager

4. sem

Valgemner for 1. og 4. semester, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 15 dager

5. sem

Valgemner for 5. semester, 30 sp:

FOU-oppgave

Praksis 15 dager

6. sem

Valgemner for 6. semester, 30 sp:

Evt. skolerelevant fag eller internasjonalt semester

Praksis 10 dager (kun for valgemner undervisningsfag)

7. sem

Masterfag, 30 sp:

Praksis 5 dager 

8. sem

Masterfag, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Praksis 25 dager

9. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

10. sem

Masteroppgave, 30 sp:

* Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 8. semester utgjør et felles spesialpedagogisk emne, uavhengig av hvilket fag det er valgt spesialisering i.

** Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 9. semester utgjør et felles spesialpedagogisk emne, uavhengig av hvilket fag det er valgt spesialisering i.

*** Profesjonsrettet spesialpedagogikk i 10. semester består i en masteroppgave på 30 studiepoeng med fokus på fagspesialiseringen.

Viktig om tilbud av masterfag

Kunst og håndverk 2, Mat og helse 2 og masterfordypning i de to fagene, alternerer med opptak annet hvert år. Kunst og håndverk 2 og masterfordypning i kunst og håndverk tilbys for studenter med opptak høsten 2022. Mat og helse 2 og masterfordypning i mat og helse, tilbys for studenter med opptak høsten 2023. Dette stiller krav til at studenter som begynner høsten 2022 og som ønsker å velge masterfordypning i kunst og håndverk, må følge ordinært studieløp for å unngå forsinkelser i studiet.

For masterspesialiseringen i profesjonsrettet spesialpedagogikk fortsetter studentene i 7. semester med undervisningsfaget norsk eller matematikk. Det er krav om 60 sp. i et av disse fagene for å kunne ta master i begynneropplæring eller profesjonsrettet spesialpedagogikk. I tillegg er det krav om 30 sp. i spesialpedagogikk (tilbys som skolerelevant fag i 6. semester) for masterspesialisering profesjonsrettet spesialpedagogikk.

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen.

Krav og føringer for fagvalg i utdanningen

 • Du må ha et undervisningsfag à minimum 60 studiepoeng i løpet av semester 1-6.
 • Du må ha to undervisningsfag à minimum 30 studiepoeng i løpet av semester 1-6.
 • Du må ha minimum 60 studiepoeng i ønsket masterfag før du kan begynne på 7. semester.
 • Det tas forbehold om at enkelte fag i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt hvis det er for få studenter og endringer kan forekomme. Enkelte fag og masterfag har begrenset antall studieplasser og dersom det blir flere søkere enn plasser, kan det bli aktuelt med loddtrekning eller rangering, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder §17.3.
 • Alle skal ha 30 studiepoeng i matematikk og 30 studiepoeng i norsk. Disse inngår som undervisningsfag i semester 2 og 3.
 • Alle skal ha 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap (PEL).
 • Alle skal ha minimum 115 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen.
 • Studiet har krav om minimum 70 prosent tilstedeværelse i undervisningen og 100 prosent tilstedeværelse i praksis.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse og minimum 40 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. 

Søkere som ikke dekker kravet til minst 40 skolepoeng kan fremdeles blir kvalifiserte med det tidligere kravet: gjennomsnittskarakter på minimum 3,0 i norsk (393 timer) og minimum 4,0 i matematikk (224 timer), og minst 35 skolepoeng. 

Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Skal du bli lærer og oppfyller ikke mattekravet?

Du kan melde deg opp til privatisteksamen, og samtidig på et gratis nettbasert kurs før 1. februar. Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys for elever og studiesøkende over hele landet.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

40,0

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av grunnskolelæreutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i 6. semester.

Mer om utveksling i lærerutdanningene

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Sletting av studielån

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt. Betingelsene er at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

Hvis du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland eller Troms og Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt. Du trenger ikke å ha fullført studiene på normert tid, men du må ha jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen. Som yrkesaktiv i Finnmark og Nord-Troms kan du i tillegg ha rett til å få slettet inntil 25 000 kroner av studielånet ditt per år.

Hvis du fullfører en lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet. Du kan bare få slettet gjeld når spesialiseringen din er i realfag eller fremmedspråk (bortsett fra nordisk/norsk), ikke hvis fagene er en øvrig del av masterprogrammet.

For mer informasjon om ordningene og kriteriene, se Lånekassens nettsider:

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 084

Studiepoeng

300

Antall plasser

110

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studieveileder for 1.-3. studieår

Andre studier du kanskje vil like