Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
E2061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Dr.art.-grad i nordisk språkvitskap

Administrativ funksjon

Studieprogramleiar i nordisk (årsstudiet og bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur)

Fagområde

Dialektologi, sosiolingvistikk, folkelingvistikk, perseptuell dialektologi, historisk lingvistikk, eldre språkhistorie/filologi (gammalnorsk, mellomnorsk), språknormering

Medlem av og UiAs kontaktperson for det nasjonale nettverket SONE (Sosiolingvistisk nettverk)

Medlem av forskningsgruppa Historical Linguistics ved Universitetet i Agder (HistLing)

 

Utvalde publikasjonar

Bokmelding: Njåls saga. Oversatt med innledning, noter og register av Jon Gunnar Jørgensen. Essay av Stefka Georgieva Eriksen. Thorleif Dahls Kulturbibliotek i kommisjon hos Aschehoug, 2018. 395 s. ISBN 978-82- 03-36350-4. Maal og Minne 2, 179–191. 2019.

Segmentasjon eller motivert epentese? Om overgangen ll > dl i vestnorsk. Maal og Minne 1, 61–91. 2019.

Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv 140, 127–141. 2017.

Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra. I Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 181–200. Oslo: Novus. 2015.

Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk? Maal og Minne 2, 96–119. 2011.

Om overgangen til pluralendinga -an i egdsk talemål. Ein verknad av indre-språklege drivkrefter?. I Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik og Maj Reinhammar (utg.), Studier i dialektologi och sociolingvistik, 237–238. Uppsala: Swedish Science Press. 2011.

Ei forteljing om mangfald: egdemål i tale og skrift. I Berit Eide Johnsen (red.), Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene, 93–119. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2010.

Vilkårleg tradisjon? Nærblikk på Hallfrid Christiansens Norske målførekart. Maal og Minne 1, 106–136. 2010.

[red. saman med Helge Omdal:] Språknormering – i tide og utide? Oslo: Novus. 2009.

Foundations of language perceptions and the role of external factors. A Norwegian case. Language Awareness 18/2, 96–112. 2009.

Den vanskelege empirien: egdske endringar og mange moglegheiter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27/1, 121–131. 2009.

Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. Oslo: Novus. 2008.

[red. saman med Helge Omdal:] Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis (=Forskningsserien nr. 33, Høgskolen i Agder). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2003.

a tveim tungum. Om stil og stilvariasjon i norrønt lovmål [Upublisert hovudoppgåve]. Kristiansand/Oslo: Høgskolen i Agder/Universitetet i Oslo. 1995. [Utgjeve som nr. 73 i KULTs skriftserie. Oslo: Noregs forskingsråd. 1997.]

Vitenskapelige publikasjoner

 • Røsstad, Rune (2019). Segmentasjon eller motivert epentese? Om overgangen ll > dl i vestnorsk.. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 61 - 91.
 • Røsstad, Rune (2017). Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv. ISSN: 0347-1837. 140s 127 - 141.
 • Røsstad, Rune (2015). Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra. Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk.. ISBN: 978-82-7099-843-2. Novus Forlag. Kapittel. s 181 - 200.
 • Røsstad, Rune (2011). Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk?. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. 2s 96 - 119.
 • Røsstad, Rune (2011). Om overgangen til pluralendinga -an i egdsk talemål. Ein verknad av indre-språklege drivkrefter?. Studier i dialektologi och sociolingvistik. ISBN: 978-91-85352-90-6. Swedish Science Press. artikkel. s 237 - 248.
 • Røsstad, Rune (2010). Ei forteljing om mangfald - egdemål i tale og skrift. Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene. Agderseminar 2009. ISBN: 978-82-7634-899-6. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. kapittel. s 93 - 119.
 • Røsstad, Rune (2010). Vilkårleg tradisjon? Nærblikk på Hallfrid Christiansens Norske målførekart. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 106 - 136.
 • Røsstad, Rune (2009). Den vanskelege empirien: egdske endringar og mange moglegheiter. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. 27 (1). s 121 - 131.
 • Røsstad, Rune (2009). Foundations of language perceptions and the role of external factors: a Norwegian case. Language Awareness. ISSN: 0965-8416. 18 (2). s 96 - 112.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2009). Språknormering - i tide og utide? Innleiing. Paradoks i framtidig nynorsknormering. Novus Forlag. s 9 - 14.
 • Røsstad, Rune (2008). Språkoppfatningar og sosiolingvistikken. Målbryting. ISSN: 1500-8576. 9s 7 - 33.
 • Røsstad, Rune (2007). Dialektar og talemål i Søgne. Søgneminner. Søgne historielag. faglig_bok_forlag. s 152.
 • Røsstad, Rune (2007). Rune Røsstad: Språkoppfatningar og språkendring. Dr.art.-disputas ved Høgskolen i Agder 11. februar 2006. Svar frå doktoranden Rune Røsstad. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN: 0800-3076. (2).
 • Røsstad, Rune (2003). Endring og variasjon i talemålet: Kva seier ikkje-lingvistar om den saka?. Gunnstein Akselberg, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (red.): Nordisk dialektologi. Novus. s 449 - 464.
 • Røsstad, Rune; Røsstad, Rune (1996). Talespråk i endring. Sju fiolar på Agder. Førelesingar i nordisk språk og litteratur. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 21 - 36.
 • Røsstad, Rune (2008). Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. ISBN: 9788270994953. Novus Forlag. s 358.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2003). Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. ISBN: 8276345581. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 305.
 • Omdal, Helge; Røsstad, Rune (2009). Språknormering: i tide og utide. ISBN: 978-82-7099-518-9. Novus Forlag. s 299.
 • Røsstad, Rune (2019). Talespråksendringer mot strømmen, eller…?.
 • Røsstad, Rune (2019). Hva er sosiolingvistikk?.
 • Røsstad, Rune (2018). Søgnemålet og nynorsk.

Sist endret: 5.03.2021 10:03