0
Hopp til hovedinnhold

Rune Røsstad

Førsteamanuensis

 
Kontor:
E2061 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Dr.art.-grad i nordisk språkvitskap

Administrativ funksjon

Studieprogramleiar i nordisk (årsstudiet og bachelorstudiet i nordisk språk og litteratur)

Fagområde

Dialektologi, sosiolingvistikk, folkelingvistikk, perseptuell dialektologi, historisk lingvistikk, eldre språkhistorie/filologi (gammalnorsk, mellomnorsk), språknormering

Medlem av og UiAs kontaktperson for det nasjonale nettverket SONE (Sosiolingvistisk nettverk)

Medlem av forskningsgruppa Historical Linguistics ved Universitetet i Agder (HistLing)

 

Utvalde publikasjonar

Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling. Svenska landsmål och svenskt folkliv 140, 127–141. 2017.

Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra. I Helge Sandøy (red.), Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, 181–200. Oslo: Novus. 2015.

Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk? Maal og Minne 2, 96–119. 2011.

Om overgangen til pluralendinga -an i egdsk talemål. Ein verknad av indre-språklege drivkrefter?. I Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik og Maj Reinhammar (utg.), Studier i dialektologi och sociolingvistik, 237–238. Uppsala: Swedish Science Press. 2011.

Ei forteljing om mangfald: egdemål i tale og skrift. I Berit Eide Johnsen (red.), Sørlandsk kultur. Mangfoldet og motsetningene, 93–119. Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2010.

Vilkårleg tradisjon? Nærblikk på Hallfrid Christiansens Norske målførekart. Maal og Minne 1, 106–136. 2010.

[red. saman med Helge Omdal:] Språknormering – i tide og utide? Oslo: Novus. 2009.

Foundations of language perceptions and the role of external factors. A Norwegian case. Language Awareness 18/2, 96–112. 2009.

Den vanskelege empirien: egdske endringar og mange moglegheiter. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27/1, 121–131. 2009.

Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. Oslo: Novus. 2008.

[red. saman med Helge Omdal:] Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis (=Forskningsserien nr. 33, Høgskolen i Agder). Kristiansand: Høyskoleforlaget. 2003.

a tveim tungum. Om stil og stilvariasjon i norrønt lovmål [Upublisert hovudoppgåve]. Kristiansand/Oslo: Høgskolen i Agder/Universitetet i Oslo. 1995. [Utgjeve som nr. 73 i KULTs skriftserie. Oslo: Noregs forskingsråd. 1997.]

Vitenskapelige publikasjoner

 • Røsstad Rune Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling (2017). Svenska landsmål och svenskt folkliv . ISSN 0347-1837. 140 s 127 - 141
 • Røsstad Rune Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra (2015).
 • Røsstad Rune Kva fortel kjeldene om innovasjonen dl i norsk? (2011). Maal og Minne . ISSN 0024-855X. 2 s 96 - 119
 • Røsstad Rune Om overgangen til pluralendinga -an i egdsk talemål. Ein verknad av indre-språklege drivkrefter? (2011).
 • Røsstad Rune Ei forteljing om mangfald - egdemål i tale og skrift (2010).
 • Røsstad Rune Vilkårleg tradisjon? Nærblikk på Hallfrid Christiansens Norske målførekart (2010). Maal og Minne . ISSN 0024-855X. (1), s 106 - 136
 • Røsstad Rune Den vanskelege empirien: egdske endringar og mange moglegheiter (2009). Norsk lingvistisk tidsskrift . ISSN 0800-3076. 27 (1), s 121 - 131
 • Røsstad Rune Foundations of language perceptions and the role of external factors: a Norwegian case (2009). Language Awareness . ISSN 0965-8416. 18 (2), s 96 - 112
 • Omdal Helge, Røsstad Rune, Språknormering - i tide og utide? Innleiing (2009).
 • Røsstad Rune Språkoppfatningar og sosiolingvistikken (2008). Målbryting . ISSN 1500-8576. 9 s 7 - 33
 • Røsstad Rune Dialektar og talemål i Søgne (2007).
 • Røsstad Rune Rune Røsstad: Språkoppfatningar og språkendring. Dr.art.-disputas ved Høgskolen i Agder 11. februar 2006. Svar frå doktoranden Rune Røsstad (2007). Norsk lingvistisk tidsskrift . ISSN 0800-3076. (2),
 • Røsstad Rune Endring og variasjon i talemålet: Kva seier ikkje-lingvistar om den saka? (2003).
 • Røsstad Rune, Røsstad Rune, Talespråk i endring (1996).
 • Røsstad, Rune (2008). Den språklege røynda. Ein studie i folkelingvistikk og dialektendring frå austre Vest-Agder. Novus Forlag. ISBN 9788270994953. 358 s.
 • Omdal, Helge Røsstad, Rune (2003). Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276345581. 305 s.
 • Omdal, Helge Røsstad, Rune (2009). Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-518-9. 299 s.
 • Røsstad Rune Ein sjanse til å vere raus (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Røsstad Rune Søgnemålet og nynorsk (2018).
 • Røsstad Rune Den brysamme nynorsken (2018). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Røsstad Rune Om dialekt som ikke finnes og dens sosiale betydning. Ei gransking av Jannie Teinlers doktoravhandling (2017). Svenska landsmål och svenskt folkliv . ISSN 0347-1837. 140 s 127 - 141
 • Røsstad Rune Om å skue fanten på fillan og andre ordtak (2017).
 • Røsstad Rune Nedertysk og hollandsk i egdemåla (2017).
 • Røsstad Rune "Sinkadus", "tvitulle" og andre mangfoldige ord (2016).
 • Røsstad Rune Dialektane speglar kommunedebatten (2016). Fædrelandsvennen . ISSN 0805-3790.
 • Røsstad Rune Kaniffel, jermenade og morasi – gamle ord for så mangt (2015).
 • Røsstad Rune Egdemåla i variasjon og utvikling dei siste 200 åra (2015).

Sist endret: 5.11.2018 10:11

Send studiet på mail