Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Jorunn Midtsundstad

Professor

Professor

 
Kontor:
E1210 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )
Kontortid:
09.00 - 15.30

Prosjektleder for School-In (2017-2020). Et innovasjonsprosjekt for utvikling av inkluderende læringsmiljø  med fokus på forventningers betydning for endring av skolekultur. Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd under FINNUT-programmet og er et av de første prosjektene innenfor Innovasjon i offentlig sektor. Fem kommuner i Agder har initiert prosjektet og forskningsteamet på fem personer er knyttet til Universitetet i Agder. Prosjektet har til hensikt å finne svar på en felles utfordring for kommunene og skoleforskningen; at tiltak og reformer virker forskjellig i ulike skoler på ulike steder (OECD, 2015). School-In bruker funn fra prosjektet Lærende regioner (Norges Forskningsråd), som viser at skolekultur utvikles gjennom skolens relasjon til lokalmiljøets forventninger (Midtsundstad og Langfeldt, 2020). Prosjektets ide er å forandre skolens forventningsstrukturer gjennom kartlegging, innovasjon og evaluering. Forskningen skal gi svar på hvordan skolekultur kan forandres ved å endre forventningsstrukturene vertikalt i skolen og påvirke forventningene horisontalt i kommunen. Prosjekt School-In bygger på ny forskning fra innovasjonsforskning i det tyske skoleutviklings-programmet ‘SINUS an Grundschulen’.

Forskningsopphold finansiert av Norges Forskningsråd gjennom FINNUT-programmet, høsten 2015. Ved Lynch School of Education, Boston College, MA, USA invitert av Professor Dennis Shirley, anerkjent skoleforsker og sjefsredaktør for det internasjonale tidsskriftet: Journal of educational change (JCS). Utenlandsoppholdet var et ledd i forskningsprosjektet ’Lærende regioner’ og ’Prosjekt School-In’ for å kunne publisere internasjonalt på lokale, nasjonale forskningsfunn. I samarbeid med Dennis Shirley og redaksjonen for JEC, arrangerete vi et symposium for mine forskningskolleger i Norge ved Universitetet i Agder og i USA ved Boston College: International Research Symposium. Toward the Fusion of Horizons. “Critical Dialogue for Increased Understanding: Beyond Epistemological Nationalism” Boston College, MA USA; 2015-10-22 - 2015-10-23. 

’The meaning of the matter in classroom context’ (KLARAS). Et forskningsprosjektet innenfor prosjektet ’Learning regions (2012-2014) - developing better basic skills through better understanding of local culture’, finansiert av Norges Forskningsråd og ledet av professor Gjert Langfeld  (PRAKUT-programmet). KLARAS undersøkte kvalitativt hva som karakteriserer undervisningsmetoder og undervisningskommunikasjon mellom elever og lærere i ungdomsskolen i regionene Aust-Agder og Sogn og Fjordane. 

Post.Doc: 2014-2016: En allmendidaktisk teori om skoleutviking (School-In).

PhD- avhandling:En skoleteoretisk ramme for sammenlignende undersøkelser. Teoretisk systematisert og empirisk anvendt på danske og norske skoler.Trondheim: PhD-avhandling i pedagogikk. Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet. (NTNU 2010).

Prosjektet: ”Samarbeid til barnets helhetlige utbytte (2008-2010). Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne” - finansiert av Norges Forskningsråd gjennom programmet: FoU i praksis. Prosjektet var et samarbeid mellom Agderforskning og Universitetet i Agder, ledet av Professor David Lansing Cameron ved Universitetet i Agder. 

OPPDRAG:

Invited keynote (20.04.20) by the Department for Education Policy from the Chamber of Labour in Vienna. (Avlyst grunnet pandemien)

Invitert foreleser på Foreleser ved Universitetet i Wien, Høsten 2010

Reviewer for«Journal of Curriculum Studies».

Opponent ved doktordisputas v/ Ålborg Universitet, 2014

Reviewer for "Journal of Educatrional Change, from 2014

 

 

Faglige interesser

Undervist i lærerutdanningene, bachelor og masterprogrammene ved Universtietet i Agder.

Publikasjoner:

Editor:Willberg, I. and Midtsundstad, J.H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvalige (A contribution to professional identity for teachers). In: Willberg, I., Midtsundstad, J.H., Kristiansen, A., Langfeldt, G. and Skagen, K. (Eds.). (2011).Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring.Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J. H. (2012). Organisasjonsdidaktikk (Organisational Didactics). In: Willberg, I., Midtsundstad, J.H., Kristiansen, A., Langfeldt, G. and Skagen, K. (Eds.). (2011).Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring.Bergen: Fagbokforlaget.

Midtsundstad, J.H. (2012).Patient or participant?How professionals construct the child with special needs. In: Tobias Werler, David L. Cameron, Nils R. Birkeland (Eds.): When Education Meets the Care Paradigm. Waxmann Münster/New York/München/Berlin.     

Editor: Midtsundstad, J.H. & Werler, T.(2011).Didaktikk i Norden(Didactics in the Nordic Countries).Kristiansand: Portal forlag.

Midtsundstad, J.H. & Werler, T. (2011). Nordisk didaktikk – et spørsmål om perspektiv. (Nordic didiactics – a question of perspective?). In J.H. Midtsundstad & T. Werler.Didaktikk i Norden.Kristiansand: Portal forlag.           

Midtsundstad, J.H. (2011).Skandinavisk skoleforståelse i møte med OECD (The Scandinavian understanding of school encounters the OECD). In J.H. Midtsundstad & T.Werler.Didaktikk i Norden. Kristiansand: Portal forlag.


Midtsundstad, J.H. & Hopmann. S. T. (2011). Didaktiske posisjoner i et nordisk perspektiv (Didactic positions in a Nordic perspective).In J.H. Midtsundstad & T. Werler.Didaktikk i Norden.Kristiansand: Portal forlag.

Midtsundstad, J.H. (2011). School Performance and Diversity. In: Werler T. (Ed): Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. Münster:Waxmann.

Diversity and School Performance.Paper presented at the internationalWorkshop:Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger.University College Volda, 14-15 June.

Editor: Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I. (2010).Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (Didactics – new theoretical perspectives on teaching). Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J. H., & Willbergh, I.(2010). Introduction. In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning (Didactics – new theoretical perspectives on teaching).Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Elevenes muligheter for kultivering og kvalifisering Pupils’ opportunities for cultivation and qualification).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Lærerutdanningens allmenndidaktikk (General didiactics of teacher training).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen Damm.

Midtsundstad, J.H. (2010).Et bidrag til læreres kunnskapsgrunnlag (A contribution to teachers’ knowledge foundation).In J. H. Midtsundstad & I. Willbergh (Eds.),Didaktikk – nye teoretiske perspektiver på undervisning.Oslo: Cappelen Damm.


Midtsundstad, J.H. and Hopmann, S.T. (2010). Diversity United.The Scandinavian Traditions of Lesson Planning.In:Bildung und Erziehung. Unterrichtsplanung iminternationalen Vergleich. Bøhlau Verlag Køln WeimarWien. 63/4, (p. 431-450).

 

 

Prosjekter

August 2014-2016: Post .doc: "En allmenndidaktisk teori om skoleutvikling (School-In)". Et prosjekt som utforsker sammenhengen mellom undervisningskommunikasjon, skolekultur og lokalmiljø.

August 2012- Februar 2015: "Lærende Regioner" Hvorfor skårer skolene i Sogn og Fjordane så mye bedre på nasjonale prøver enn andre regioner i Norge. Et NFR finansiert PRAKUT prosjekt bestående av tolv delprosjekter ved ulike høgskoler og universiteter i Norge. Prosjektet er initiert av Professor Gjert langfeldt og ledet av Göran Sördelund ved høgskolen i Sogn og Fjordane. V/Universtietet i Agder prosjektet: Klasseromsforskning: KLARAS: v/Turid Skarre Aasebø, Ilmi Wilbergh og Turid Skarre Aasebø.

August 2012 – Desember 2014:“Drop-In projektet: Utvikling av en forebyggende metode for å veilede barn og unge til en mer positiv elevrolle. Et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet under satsningen:Psykisk helse i skolen. støttet av Universitetet i Agder i samabeid med Vennesla kommune og Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser - Aktiv Ung. Metoden presenteres på egen nettside: dropinmetoden.no

Juni 2008 - Juni 2010: Prosjektet: ”Samarbeid til barnets helhetlige utbytte. Barnehagebarn med nedsatt funksjonsevne” - Et NFR- støttet prosjekt i programmet: FoU i praksis. Prosjektet var et samarbeid mellom Agderforskning og Universitetet i Agder, ledet av førsteamanuensis David Lansing Cameron ved Universitetet i Agder.

 

 

Vitenskapelige publikasjoner

 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). Aim and Scope of the Technical Report. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Introduction. s 9 - 12.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2022). Focus Group Discussions - Teaching Staff. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 8. s 107 - 115.
 • Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). How can critical reflection be promoted in professional learning communities? Findings from an innovation research project in four schools. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. doi:10.1177/13654802221082477.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie (2022). Reflections on Relevance and Quality in School-In. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 11. s 169 - 184.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2022). The Intervention in the School-In Innovation. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 3. s 33 - 55.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie; Hillen, Prof. Andrea Stefanie; Horrigmo, Kirsten Johansen; Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold (2022). The Project School-In - an Overview. A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. Chapter 2. s 13 - 32.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2020). Hvordan kan skoleeiere og PP-tjenesten samarbeide om inkludering. Spesialpedagogikk. ISSN: 0332-8457. (5). s 5 - 11.
 • Horrigmo, Kirsten Johansen; Midtsundstad, Jorunn Haugesten (2020). Schools' prerequisites for inclusion - the interplay between location, commuting, and social ties. International Journal of Inclusive Education. ISSN: 1360-3116. doi:10.1080/13603116.2020.1853257.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2019). Linking School’s Local Context to Instruction: An Important Characteristic of the In-Service Teacher Professionalisation in School-In. Supporting Teachers: Improving Instruction. Examples of Research-based Teacher Education. ISBN: 978-3-8309-4029-6. Waxmann Verlag. Chapter 5. s 77 - 88.
 • Sæbø, Grethe Ingebrigtsvold; Midtsundstad, Jorunn H. (2018). Teachers’ responsibility and expectations: Dependent on the school organisation?. Improving Schools. ISSN: 1365-4802. 21 (3). s 285 - 295. doi:10.1177/1365480218783796.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Langfeldt, Gjert (2018). The School Programme: A Key Link between Contextual Influence and School Development. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN: 0031-3831. doi:10.1080/00313831.2018.1495261.
 • Langfeldt, Gjert; Midtsundstad, Jorunn H. (2017). Ansvarsstyring – didaktikens slutpunkt?. Allmändidaktik - vetenskap för lärare. ISBN: 978-91-44-11317-3. Studentlitteratur AB. Kapittel 6. s 127 - 144.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2017). Fra bekymring til forandring - å veilede i elevrollen ved hjelp av Drop-In metoden. Didaktisk praksis 5.-10.trinn. ISBN: 9788205500617. Gyldendal Akademisk. kapittel 6. s 103 - 118.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2017). Reformer og risiko – et nordisk grunnlag for skoleutvikling? :. Nordic Studies in Education. ISSN: 1891-5914. 37 (3/4). s 133 - 149. doi:10.18261/issn.1891-5949-2017-03-04-02.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2015). Bildung,at risk in school organisations?. Instrumentalism in Education - Where is Bildung left?. ISBN: 978-3-8309-3054-9. Waxmann Verlag. kapittel. s 29 - 43.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Aasebø, Turid Skarre (2015). Mellom danning og resultater? Undervisning i Sogn og Fjordane og Aust-Agder. Skolens kvalitet skapes lokalt: Presentasjon av funn fra forskningsprosjektet "Lærende regioner". ISBN: 978-82-450-1861-5. Fagbokforlaget. kapittel 10. s 217 - 234.
 • Aasebø, Turid Skarre; Midtsundstad, Jorunn H.; Willbergh, Ilmi (2015). Teaching in the age of accountability: Restrained by school culture?. Journal of Curriculum Studies. ISSN: 0022-0272. 49 (3). s 273 - 290. doi:10.1080/00220272.2015.1072249.
 • Cameron, David Lansing; Tveit, Anne Dorthe; Midtsundstad, Jorunn H.; Nilsen, Ann Christin Eklund; Jensen, Hanne Cecilie (2014). An examination of the role and responsibilities of kindergarten in multidisciplinary collaboration on behalf of children with severe disabilities. Journal of Research in Childhood Education. ISSN: 0256-8543. 28 (3). s 344 - 357. doi:10.1080/02568543.2014.912996.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2013). Perspektiver på inkludering i praksis - en analyse av FmB-metoden. Fritid med bistand: En metode for å støtte sosial inkludering. ISBN: 9788245010862. Fagbokforlaget. Artikkel. s 91 - 103.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H. (2012). Et bidrag til profesjonell identitet for opplæringsansvarlige. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. 1. s 9 - 25.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2012). Organisasjonsdidaktikk. Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. 2. s 26 - 45.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2012). Patient or participant? How professionals construct the child with special needs. When Education Meets the Care Paradigm. ISBN: 9783830926887. Waxmann Verlag. 7. s 93 - 112.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Hopmann, Stefan (2011). Didaktiske posisjoner i et nordisk perspektiv. Didaktikk i Norden. ISBN: 978-82-92712-38-2. Portal forlag. Artikkel. s 47 - 65.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Werler, Tobias Christoph (2011). Nordisk didaktikk - et spørsmål om perspektiv?. Didaktikk i Norden. ISBN: 978-82-92712-38-2. Portal forlag. Del I: Didaktikk i Norden. s 12 - 24.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2011). School Performance and Diversity. Heterogeneity. General Didactics Meets the Stranger. ISBN: 978-3-8309-2609-2. Waxmann Verlag. 3. Diversity. s 137 - 154.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2011). Skandinavisk skoleforståelse i møte med OECDs utdanningspolitikk. Didaktikk i Norden. ISBN: 978-82-92712-38-2. Portal forlag. Artikkel. s 113 - 135.
 • Midtsundstad, Jorunn (2010). Elevenes muligheter for kultuvering og kvalifisering. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 132 - 146.
 • Midtsundstad, Jorunn (2010). Et bidrag til læreres kunnskapsgrunnlag. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 238 - 247.
 • Midtsundstad, Jorunn; Willbergh, Ilmi (2010). Hva er didaktikk? Introduksjon. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 10 - 18.
 • Midtsundstad, Jorunn (2010). Lærerutdanningens allmendidkaktikk. Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. kapittel. s 181 - 198.
 • Midtsundstad, Jorunn (2006). Commincation in the school-home-conference, observed as a ritual. Hidden dimensions of education. Rhetoric, rituals and anthropology. Waxmann Verlag. s 125 - 133.
 • Midtsundstad, Jorunn (2003). Lek som arbeidsmåte i småskolen Play as a learning activity. ?. Vol. 23 (2). s 79 - 91.
 • Midtsundstad, Jorunn; Nielsen, Berith B. (1999). Mieux dialoguer avec les parents. ?. (54). s 34 - 35.
 • Midtsundstad, Jorunn (1997). Gudstjenesten som møteplass, -er barna viktige?. ?. s 3 - 6.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). A Systemic Approach to School Development - Technical Report on the Project School-In. ISBN: 978-3-8309-4502-4. Waxmann Verlag. s 189.
 • Lorentzen, Gro; Midtsundstad, Jorunn H. (2020). Frivillighet: nye former for frivillig arbeid i norske kommuner. ISBN: 9788245033991. Fagbokforlaget. s 164.
 • Midtsundstad, Anders; Pedersen Bergkvist, Tove; Midtsundstad, Jorunn H. (2020). Veiledning i rolle - for opplevd tilhørighet. ISBN: 978-82-450-3423-3. Fagbokforlaget. s 14.
 • Midtsundstad, Jorunn H. (2019). Lokal skoleutvikling. Sammenhengen mellom sted, roller og undervisning. ISBN: 978-82-450-2205-6. Fagbokforlaget. s 128.
 • Willbergh, Ilmi; Midtsundstad, Jorunn H.; Kristiansen, Aslaug; Langfeldt, Gjert; Skagen, Kaare (2012). Opplæring i arbeidslivet. En didaktisk innføring. ISBN: 9788245012682. Fagbokforlaget. s 124.
 • Midtsundstad, Jorunn H.; Werler, Tobias Christoph (2011). Didaktikk i Norden. ISBN: 978-82-92712-38-2. Portal forlag. s 186.
 • Midtsundstad, Jorunn Haugesten; Willbergh, Ilmi (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. ISBN: 978-82-02-32231-1. Cappelen Damm Akademisk. s 249.
 • Grythe, Jon; Midtsundstad, Jorunn (2002). Foreldresamarbeid i barnehagen Muligheter og begrensninger - idealer og realiteter. ISBN: 8276344119. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 205.
 • Dalehefte, Inger Marie; Midtsundstad, Jorunn H. (2022). Å forske sammen. Erfaringer fra prosjektet School-In.
 • Kvåle, Gunhild; Midtsundstad, Jorunn H.; Dalehefte, Inger Marie (2022). Colletts kafe podkast: Å forske på skuleutvikling - School-In.

Sist endret: 19.08.2022 09:08