Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Gudlaug Nedrelid

Professor emerita

 
Kontor:
F1016 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Vitenskapelige publikasjoner

 • Schulte, Michael; Nedrelid, Gudlaug (2021). Hǿlibǫrvar på Grønland. Bidrag til tolkning av en runepinne fra Austerbygda på Grønland. Norsk språk i rom og tid. ISBN: 9788283900682. Novus Forlag. Kap. 1. s 9 - 28.
 • Nedrelid, Gudlaug (2018). Nedskalert færøy-dans som norsk nasjonsbygging.. Ballads : new approaches - kvæði - nýggj sjónarmið. ISBN: 9789991865843. Fróðakapur. artikkel. s 225 - 245.
 • Nedrelid, Gudlaug (2017). Marius Hægstad og landsmålsterminologien. Bók Jógvan. Heiðursrit til Jógvan í Lon Jacobsen á 60 ára degnum. ISBN: 978-99918-65-80-5. Fródskapur - Faroe University Press, Tórshavn. kapittel. s 309 - 325.
 • Nedrelid, Gudlaug (2017). Munnlege kjelder i namnegranskinga. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. 96s 157 - 169.
 • Nedrelid, Gudlaug (2017). Nordisk namnerenessanse i norske førenamn. Scripta Neophilologica Posnaniensia. ISSN: 1509-4146. 17s 221 - 235. doi:10.14746/snp.2017.17.14.
 • Nedrelid, Gudlaug (2016). Oppkallingsnamn. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. 93 (93). s 189 - 206.
 • Nedrelid, Gudlaug (2016). Patronymika als Familiennamen im Jahre 1801. Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. ISBN: 978-0-85261-947-6. University of Glasgow. 3: 25. s 200 - 208.
 • Nedrelid, Gudlaug (2015). Amfibrakkiske dobbeltnamn på 1900-talet. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. (92). s 178 - 196.
 • Nedrelid, Gudlaug (2015). Vidar Jacob og Laila Aase. Førenamnslike etternamn av ulike slag.. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. 91s 119 - 139.
 • Nedrelid, Gudlaug (2016). Øynordisk (vestnordisk) som studieemne i nordiskfaget ved norske universitet. Annales societatis scientiarum Færoensis. Supplementum. ISSN: 0365-6772. 65 (65). s 281 - 301.
 • Nedrelid, Gudlaug (2013). Hollandsfart og namnemotar. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. 89s 131 - 153.
 • Nedrelid, Gudlaug (2013). Mellomnorsk i tidleg moderne tid?. Målblomar til Margit. Veneskrift til Margit Harsson på 70-årsdagen den 9. juni 2013. ISBN: 978-82-7099-720-6. Novus Forlag. Artikkel. s 125 - 141.
 • Nedrelid, Gudlaug (2013). Sira Simon a Agdum – to brev med same hand, eller berre same mann?. Arkiv för nordisk filologi. ISSN: 0066-7668. (128). s 125 - 150.
 • Nedrelid, Gudlaug (2013). Skalden Ragnvald jarl. Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. ISBN: 978-99918-65-61-4. Føroya Fródskaparfelag. kapittel. s 182 - 195.
 • Nedrelid, Gudlaug (2012). Nokre personlege tilnamn i Sverre-soga. Binamn : uppkomst, bildning, terminologi och bruk : handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvekarleö, Uppland, 29/9-1/10 2010. ISBN: 978-91-7276-087-5. Norna. Artikkel. s 145 - 161.
 • Nedrelid, Gudlaug (2010). Durdeirumpa, Hovudbrotet og andre teignamn i Gardsgrendi. Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. ISBN: 978-82-7099-569-1. Novus Forlag. faglig_bok_forlag. s 59 - 71.
 • Nedrelid, Gudlaug (2010). Nachnamengebrauch bei Norwegischen Frauen im Jahre 1801. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche : Pisa, 28 agosto - 4 settembre 2005. ISBN: 9788846728470. Edizioni ETS. kapittel. s 263 - 273.
 • Nedrelid, Gudlaug (2009). Personar og tilnamn i Sverresoga : nokre diskutable punkt. Á austrvega : Saga and East Scandinavia : Preprint papers of The 14th International Saga Conference Uppsala, 9th -15th August 2009. Gävle University Press. faglig_bok_institusjon. s 712 - 720.
 • Nedrelid, Gudlaug (2009). Titlar og tilnamn i Heimskringla. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN: 0800-4684. (26). s 7 - 26.
 • Nedrelid, Gudlaug (2008). Stanley Kvinlaug og Gladys Hoveland. Amerikanske førenamn og rotnorske etternamn i vestre Vest-Agder. Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Redigert av Margit Harsson og Terje Larsen. Institutt for lingvistiske og nordiske studium. Universitetet i Oslo.. faglig_bok_forlag. s 135 - 149.
 • Nedrelid, Gudlaug (2006). Eingeführte Familiennamen und Namenmoden. Scripta Neophilologica Posnaniensia. Wydzial Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. faglig_bok_forlag. s 163 - 175.
 • Nedrelid, Gudlaug (2006). Frauenbeinamen als Spiegel der Gesellschaft. Brylla, E. & Wahlberg, M. (ed.): Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences, Uppsala 19-24 August 2002. Språk- och folkminnesinstitutet. faglig_bok_institusjon. s 222 - 232.
 • Nedrelid, Gudlaug (2006). Om -stad-ene som slektsnamn. I. Særheim, P.H. Uppstad og Å.K.H. Wagner (red.): Busetnadsnamn på -staðir. Rapport frå NORNAs 33. symposium på Utstein kloster 7.-9. mai 2004. NORNA-rapporter 81. NORNA-förlaget. s 87 - 105.
 • Nedrelid, Gudlaug (2005). Endring i oppkallingsskikken i eit vestnorsk bygdesamfunn. Norna-rapporter. ISSN: 0346-6728. (80). s 217 - 245.
 • Nedrelid, Gudlaug (2005). Flettfrid, Kjøtulv og meir vanlege nydanningar. Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.-12. september 2004. ISBN: 82-7117-547-5. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 63 - 75.
 • Nedrelid, Gudlaug (2005). Wie viele Künste konnte König Harald?. Papers on Scandinavian and Germanic Language and Culture published in Honour of Michael Barnes on his sixty-fifth Birthday 28 june 2005. Syddansk Universitetsforlag. s 193 - 211.
 • Nedrelid, Gudlaug (2002). Der Personennamenbestand in Henrik Ibsens Gegenwartsdramen unter namentypologischen und namensoziologischen Gesichtspunkt. Actas del XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas. Biblioteca Filóxica Galega, A. I. Boullón. s 1719 - 1729.
 • Nedrelid, Gudlaug (2002). Framvoksteren av norske slektsnamn. Sprauten, Knut (red.): Å kallast med sitt rette namn: Skrifter frå Norsk lokalhistorisk institutt, 38. Norsk lokalhistorisk institutt. faglig_bok_institusjon. s 115 - 137.
 • Nedrelid, Gudlaug (2002). Kvinnors tilnamn som samfunnsspegel i Heimskringla. Eivindarmál. Heiðursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. Føroya Fróðskaparfelag, Tórshavn. faglig_bok_institusjon. s 251 - 261.
 • Nedrelid, Gudlaug (2000). Å konservera ein rekonstruksjon. Færøysk skriftspråk jamført med nynorsk og med eit sideblikk til islandsk. Maal og Minne. ISSN: 0024-855X. (1). s 47 - 65.
 • Nedrelid, Gudlaug; Kremer, Dieter; Debus, Friedhelm (1999). "Norwegische Familiennamen aus Hofnamen im Jahre 1801". Onomastik. Akten des 18. Internationalen Kongresses für Namenforschung. Trier, 12.-17. April 1993. Band III. Namensoziologie. Patrica Romanica Band 16. Max Niemeyer Verlag. s 92 - 100.
 • Nedrelid, Gudlaug (1999). Svar frå doktoranden: Gudlaug Nedrelid. ?. 16s 92 - 109.
 • Nedrelid, Gudlaug; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle (1998). Å "kallast" noko og "skriva seg for" eitkvart anna. Om uoffisiell namnebruk i Jostedal, indre Sogn. Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 27. desember 1998. Norsk bokreidingslag L/L. s 196 - 204.
 • Nedrelid, Gudlaug; Skjekkeland, Martin (1997). "Eit namn lyt allting hava"- Ivar Aasens Norsk Navnebog og den nordiske namnerenessansen. Meir om Ivar Aasen. Fem tilskott frå Høgskolen i Agder. Artiklar frå ein fagdag om Ivar Aasen. = Høgskolen i Agder. Skriftserien nr. 22. Høgskolen i Agder. faglig_bok_institusjon. s 7 - 19.
 • Nedrelid, Gudlaug; Bondevik, Jarle; Kristoffersen, Gjert; Nes, Oddvar; Sandøy, Helge (1997). Ei maskine og andre analoge svake femininum i jostedalsmålet. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997. ALMA MATER FORLAG AS. s 111 - 122.
 • Nedrelid, Gudlaug; Schmidt, Tom (1996). Ender og då ein Andersen eller Brudvig - Om norsk og nordisk etternamnskikk. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 - 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995. Universitetet i Oslo. faglig_bok_institusjon. s 151 - 163.
 • Nedrelid, Gudlaug; Kruken, Kristoffer (1996). Lokale variasjonar i namneskikken på Agder i 1801. Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19. -23. juni 1994. = NORNA-RAPPORTER 60. NORNA-FÖRLAGET. s 311 - 329.
 • Nedrelid, Gudlaug; Kruken, Kristoffer (1995). Om slektsnamn av gardsnamn i 1801. Slektsnamn i Norden. Rapport frå NORNAs tjueførste symposium i Oslo 17. - 20. september 1992 = NORNA-RAPPORTER 58. NORNA-FÖRLAGET. s 167 - 185.
 • Nedrelid, Gudlaug; Jóhannesson, Kristinn; Karlsson, Hugo; Ralph, Bo (1994). "Fattigmanns kyr". Litt om geitenamn i Jostedal. Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium i Göteborg 4-6 december 1991 = NORNA-RAPPORTER 56. NORNA-FÖRLAGET. s 163 - 181.
 • Nedrelid, Gudlaug; Myking, Johan; Sandøy, Helge; Utne, Ivar (1994). Eit fonemsamanfall i jostedalsmålet. Helsing til Lars Vassenden på 70-årsdagen. NORDISK INSTITUTT. s 133 - 141.
 • Nedrelid, Gudlaug; Jacobsen, Jógvan í Lon; Zachariassen, Petur; Hansen, Zakaris S.; Ólavsstovu, Vár í; Petersen, Hjalmar P.; Simonsen, Marjun (1994). Eitkvart dåmlaust var det vel. Sýnisstubbar. Greinasafn. Málting forlagid sprotin. s 40 - 42.
 • Nedrelid, Gudlaug; Gilje, Nils; Storebø, Oddvar (1993). Namnegransking i Noreg - vitskap eller nasjonsbygging?. Vitenskapsteori og lingvistikk. 11 vitenskapsteoretiske innlegg til dr. art. -graden. Ariadne. s 160 - 195.
 • Nedrelid, Gudlaug (1991). 1. Februari 1801 - og litt om kva ein kan finne der. Eigenproduksjon. ISSN: 0800-5397. 43s 36 - 50.
 • Nedrelid, Gudlaug (1989). "Det var saa kostbart finde paa nye navn". Namneskikk i Indre Sogn i 1801. ?. 6s 27 - 36.
 • Nedrelid, Gudlaug (1986). Anders på Anders, og endå ein Anders. Litt om oppkalling i Sperle krins, Jostedal. Eigenproduksjon. ISSN: 0800-5397. 27s 57 - 61.
 • Nedrelid, Gudlaug (1985). Kom, alle geitane mine! Litt om geitenamn. Eigenproduksjon. ISSN: 0800-5397. 25s 73 - 79.
 • Nedrelid, Gudlaug (1981). Om Løstølsfolket. Eigenproduksjon. ISSN: 0800-5397. 12s 53 - 62.
 • Jahr, Ernst Håkon; Nedrelid, Gudlaug; Nielsen, Marit Aamodt (2016). Språkhistorieskriving og språkideologi. Eit utval norske språkhistorikarar. ISBN: 9788270998661. Novus Forlag. s 156.
 • Nedrelid, Gudlaug; Omdal, Helge; Lie, Svein (2005). MONS 10: Utvalde artiklar frå det tiande Møte om norsk språk i Kristiansand 2003. ISBN: 8276345719. Array.
 • Nedrelid, Gudlaug (1989). Soga om Egil Einhendte og Åsmund Berserksbane. Tåtten om Norne-Gjest. Omsett av Gudlaug Horgen. ISBN: 82-521-3342-8. Det Norske Samlaget. s 80.
 • Nedrelid, Gudlaug (2023). Dobbelkonfekt: Dobbel komparativmarkering av typen «meir lukkelegare»..
 • Nedrelid, Gudlaug (2019). Jul i Norden.
 • Nedrelid, Gudlaug (2019). Omlyd på retur.
 • Nedrelid, Gudlaug (2018). Eit steg inn i færøysk språk, litteratur og lyrikk..

Sist endret: 8.10.2018 11:10