Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Noen lærer raskt og tilpasser seg uten videre utvikling og endringer i skolehverdag og arbeidsliv. Andre har særskilte behov og trenger mer tilpasning og mer tid på seg. Da kan vi sette inn tiltak for den enkelte, eller vi kan endre og utvikle organisasjonen. Spesialpedagoger kombinerer gjerne begge deler. De tilrettelegger lærings- og utviklingsopplegg for den enkelte og for større grupper.

Spesialpedagogikk dreier seg om å legge til rette for at barn, unge og voksne med særskilte behov får utvikle seg som enkeltindivider og sammen med fellesskapet de tilhører. Studiet gir en bred innføring i spesialpedagogikkens teorier og forskningsmetoder. Du får grunnleggende kunnskap om utviklingshemming, atferdsvansker og lærer hvordan du kan tilrettelegge læring for individ og grupper. 

Det er to uker obligatorisk observasjonspraksis i 2. semester og to uker i 4. semester. I 2024 legges praksis til ukene 11 og 12. 

Gyldig politiattest må være levert levert før du kan delta i praksis.

Hva lærer du?

 • bred kunnskap innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet, herunder fagets historie, politiske og lovmessige føringer, teorimangfold og arbeidsmåter
 • kunnskap om ulike vanskeområder og læringsutfordringer innenfor det spesialpedagogiske arbeidsfeltet gjennom hele livsløpet
 • inngående kunnskap om inkluderingsbegrepets betydning for spesialpedagogikkfeltet og for læring generelt
 • å kunne identifisere og kartlegge bekymringsfulle forhold knyttet til ulike vanskeområder og deres betydning for livslang læring og inkludering
 • å iverksette forebyggende tiltak og tilrettelegge for livslang læring og inkludering
 • å vise selvstendighet og evne til å samarbeide på tvers av faget for å legge til rette for en meningsfull opplæringssituasjon
 • å beherske forskningsmetoder tilsvarende bachelornivå
 • å være i stand til å anvende disiplinens kunnskapsbase og tilegne seg nye kunnskaper og ferdigheter                                 
 • å vise evne til å vurdere og formidle spesialpedagogikkens kunnskapsgrunnlag og potensielle bidrag innenfor ulike sammenhenger
 • å ha et bevisst forhold til etiske utfordringer knyttet til lovverk, arbeidsmåter og ulike vitenskapelige ståsted innenfor spesialpedagogikkfeltet                
 • å planlegge, gjennomføre og dokumentere selvstendig akademisk arbeid.

Jobbmuligheter

Fullført bachelorstudium i spesialpedagogikk gir grunnlag for opptak til masterstudium i spesialpedagogikk, pedagogikk eller tilsvarende.

Studiet gir ikke undervisningskompetanse i skolen, men anledning til annet arbeid i skoleverket (f.eks. SFO, støtteapparat, alternative skoletilbud). Barnehagen er også en aktuell arbeidsplass.

Studiet er også relevant for ansettelser i forskjellige stillinger i helse- og sosialsektoren og innenfor arbeids- og velferdsforvaltningen (f.eks. kriminal- og rusomsorg, arbeidsinkludering og innenfor omsorgen for psykisk utviklingshemmede).

Du kan lese mer om karrieremuligheter for pedagogikk her.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse. 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis.

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

48,3

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i spesialpedagogikk kan du reise på utveksling i ett eller to semestre i 3. studieår. Du kan velge å fordype deg i ulike emner relatert til spesialpedagogikk. Så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogramleder, vil studiene i utlandet inngå i graden din fra UiA.

Her har fakultetet funnet frem eksempler på studiesteder som kan være aktuelle for deg: 

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Videreutdanningen i miljøterapeutisk arbeid er et aktuelt videre studium.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 853

Studiepoeng

180

Antall plasser

30

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like