0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Samfunnsrettet ernæringsarbeid er systematisk og kunnskapsbasert innsats for å fremme bærekraftig ernæring i samfunnet. Det retter seg mot alle grupper og alle faser av livet. Muligheten til god ernæring påvirkes av samfunnsstrukturer som lover og regler, politiske beslutninger, økonomiske forhold, tilgang til sunn mat og kostholds- og ernæringskompetanse hos den enkelte og andre aktører.

Samfunnsrettet ernæringsarbeid retter seg mot arenaer der folk lever sine liv; på helsestasjoner, i barnehager, på skoler og SFO, på arbeidsplasser, sosiale møteplasser og i institusjoner som har ansvar for beboernes ernæring, som barnevernsinstitusjoner, vernede boliger, pleiehjem og fengsel. Samfunnsrettet ernæringsarbeid foregår også gjennom opplysningsvirksomhet, planarbeid, politisk arbeid og lobbyvirksomhet.  

UiAs bachelorprogram i samfunnsrettet ernæringsarbeid skal utdanne en kompetent og fleksibel arbeidsstyrke innenfor ernæringsarbeid i samfunnet, med kompetanse innenfor ernæringsarbeid lokalt og nasjonalt, men også med globale perspektiver og kunnskap om europeiske og internasjonale føringer for ernæringsarbeid.

Hva lærer du?

Gjennom studiet vil du få en solid kunnskapsbase innenfor ernæringsfaget, med kunnskap om matens innhold av næringsstoffer og hvordan kostholdet påvirker kroppen og dens funksjoner. Du vil lære om bærekraftperspektiver på mat og kosthold og om arenaer for ernæringsarbeid. Det vil være fokus på politiske beslutningsprosesser og hvordan nasjonal og global ernæringspolitikk påvirker befolkningens kosthold. Du vil også få trening i å kritisk vurdere forskning innenfor ernæringsfeltet. Programmet skal fremme generiske ferdigheter knyttet til formidling, prosjektutvikling, samarbeid og kapasitetsbygging. I tillegg vil du bygge endringskompetanse og utvikle innovative ferdigheter gjennom sosialt entreprenørskap. Ferdigheter innen kartleggingsarbeid, planlegging, utvikling, implementering og evaluering av ernæringsrettede tiltak står sentralt i programmet.

Jobbmuligheter

Etter en bachelorgrad i samfunnsrettet ernæringsarbeid kan du søke deg til stillinger i offentlig sektor på kommune-, fylkeskommune- eller statlig nivå. Det finnes også aktuelle stillinger innen ideelle organisasjoner som opererer på arenaer der kosthold og ernæring inngår som del av tilbudet eller er en del av det helsefremmende arbeidet.  Du vil også ha relevant kompetanse for stillinger i næringslivet, eksempelvis innenfor matvareindustrien, helse- og ernæringsformidling og i større bedrifter med eget mattilbud.

Se mer informasjon om yrkesmuligheter og videreutdanning.

Oppbygning

4. semester: Andre breddeenheter/ emnekombinasjoner enn de som fremgår over kan godkjennes av fakultetet etter søknad.

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Generell studiekompetanse.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

Alle kvalifiserte

Kvote for førstegangsvitnemål

Alle kvalifiserte

Praksis

I tredje semester vil du ha emnet HEL203 Praksis i folkehelsearbeid. Her vil du være utplassert i praksis i 15 arbeidsdager, primært i uke 40-43. Praksisperioden kan etter avtale mellom UiA og praksissted organiseres ulikt, for eksempel tre sammenhengende uker, 15 enkeltdager eller 30 halve dager.

Du kan søke på en eller flere av praksisplassene som UiA har avtale med eller du kan finne egen relevant praksisplass som må godkjennes av UiA. Det er begrenset antall plasser tilgjengelig på de ulike praksisstedene. Eksempler på UiA sine praksisplasser er DNT Sør, Frisklivssentraler, Kristiansand sanitetsforening, Gimletroll idrettsfritidsordning, skolefritidsordninger, Trafoen, Geitmyra Matkultursenter for barn og Beitostølen Helsesportssenter.

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid kan du reise på utveksling i 4. semester og ta valgemner i utlandet. Du kan velge ulike emner relatert til ernæring, og så lenge du har sørget for en forhåndsgodkjenning fra studieprogrammet ditt vil disse emnene inngå i graden din fra UiA.

Bachelorprogrammet i samfunnsrettet ernæringsarbeid har en rekke kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Europa, Australia og USA.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

Du må påregne noe kostpenger til den praktiske matlagingen. Nærmere opplysninger vil bli gitt ved semesterstart.

Videre studier

Bachelorstudiet kvalifiserer for videre studier på masternivå – både på UiA, ved andre norske universiteter og i utlandet. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium og karakterene fra bachelorstudiet bestemmer hva du kan studere videre. Bachelorprogrammet i ernæring kvalifiserer ikke for opptak til masterstudier i klinisk ernæring.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 864

Studiepoeng

180

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Logo for linjeforenignen Trisalus

Trisalus er linjeforeningen for folkehelse, idrett og ernæring ved UiA. Følg eller spør dem gjerne for innblikk i studenttilværelsen.

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like