Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du leder eller fremtidig leder i utdanningssektoren, men usikker på hvordan rettsreglene skal anvendes?

Juridisk kompetanse i sentrale rettsregler er avgjørende for å sikre at skolen/barnehagen fungerer i samsvar med lovverket, ivareta rettighetene til de ansatte og elevene/barna, og håndtere juridiske utfordringer på en profesjonell og etisk måte.

Kurset er praktisk rettet med fokus på det administrative lederansvaret innen utdannings- og arbeidsretten.  Sentrale tema som inngår er blant annet opplæringslovens kapittel 9A og barnehageloven kapittel VIII, nødverge i skole og barnehage samt meldeplikt til barnevernet.  

Hovedmålgruppe for tilbudet er ledere og ansatte i skole og barnehage, og andre ansatte i utdanningssektoren som håndterer juridiske problemstillinger i sin arbeidshverdag. Kurset er også aktuelt for ansatte i  kommune, fylkeskommune og/eller skoleverket som har ambisjoner om en lederstilling i utdanningssektoren.

Kurset er finansiert av tilskuddsmidler til videreutdanning i skole/barnehage, og har ingen studieavgift.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne beskrive og forstå utdannings- og arbeidsrettslige problemstillinger med henblikk på å kunne ta administrativt lederansvar i utdanningssektoren.

Innen utdanningsrett skal du kunne:

 • anvende juridisk metode og kunne gjøre bruk av lovdata i saksbehandlingen
 • anvende prinsippet om barnets-/elevens beste i saksbehandlingen
 • anvende sentrale saksbehandlingsregler og regler knyttet til behandling av informasjon og dokumentasjon, herunder taushetsplikt og unntak fra taushetsplikten
 • beskrive og forstå innholdet i sentrale rettigheter og plikter gjeldende for utdanningssektoren
 • beskrive og forstå skolelederes ansvar for realisering av rettigheter og plikter
 • analysere etiske utfordringer ved ledelsesansvar i barnehagen og skolen
 • beskrive og forstå rettsregler knyttet til tverrfaglig samarbeid og bruk av tvang i barnehagen og skolen

Innen arbeidsrett skal du kunne:

 • anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsrett i praksis, herunder ansettelse, lønn, permisjon og ferie, stillingsvern og oppsigelse
 • anvende de viktigste rettsreglene knyttet til arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers lojalitetsplikt, samt medbestemmelse og arbeidstakers representasjon i virksomhetens samarbeids- og beslutningsorganer

Opptakskrav

Kurset tilbys på masternivå. Opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minimum to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til Forskrift om opptak til studier og emner ved UiA.

Praktisk informasjon

Kurset er finansiert av tilskuddsmidler til videreutdanning i skole og barnehage, og gratis for deg som deltaker. Det eneste du må betale er lovpålagt semesteravgift og kostnader til pensumlitteratur.

Kurset gjennomføres på deltid med fire fysiske samlinger a to dager fordelt over to semester:

 • 1. samling: 25.-26. september 2024
 • 2. samling: 13.-14. november 2024
 • 3. samling: 12.-13. februar 2025
 • 4. samling: 7.-8. mai 2025

Samlingene gjennomføres med undervisning, gruppearbeid og oppgaveløsning. Mellom samlingene tilbys enkelte digitale undervisningselementer. Du vil også arbeide med oppgaver mellom samlingene.

Eksamen gjennomføres som tre dagers hjemmeeksamen 20.-23. mai 2025.

Totalt arbeidsomfang er ca. 400 timer, fordelt med ca. 2/3 på utdanningsretten og 1/3 på arbeidsretten.

Faglig ansvarlig

Faglig ansvarlig og forelesere i kurset er  universitetslektor Ole Botnen Eide og universitetslektor Alexander Zimmermann Alsaker ved Institutt for rettsvitenskap, UiA.

Botnen Eide jobber for tiden med en doktorgradsavhandling om nødverge og underviser til daglig innen privatrettslige tema. I tillegg til mastergrad i rettsvitenskap har han en bachelorgrad i sosialantropologi og økonomi, og  flere års erfaring fra kommersiell og pro bono juridisk rådgivning, strafferett, konkurranserett og offentlig rett.

Alsaker har mastergrad i rettsvitenskap, og underviser hovedsakelig innenfor erstatningsrett, barnerett og velferdsrett. Han er også tilknyttet NOKUT i forbindelse med barnevernsrettslig opplæring av masterstudenter. Alsaker har flere års arbeidserfaring blant annet med erstatningsrettslige og trygderettslige  problemstillinger, i tillegg til praksis ved advokatkontor.

Dette sier studentene

Trond Hansen
Avdelingsleder for studiespesialisering, medier og kommunikasjon ved Tangen videregående skole

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2024


«Først til mølla»-prinsipper gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fulltegnet.

Antall plasser

25

Andre studier du kanskje vil like