Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 semester
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Et sted øst i Agder, et sted vest i Agder, Grimstad, Kristiansand

Distriktsvennlig videreutdanning for helsepersonell ansatt i en kommune på Agder.

Dette er del 1 av en videreutdanning i demensomsorg på totalt 30 studiepoeng. Demensomsorg del 2 har vært tilbudt tidligere og tilbys igjen våren 2024. Demensomsorg del 3 tilbys også høsten 2023.

Formålet med denne videreutdanningen er at du skal tilegne deg kompetanse som setter deg i stand til å utøve omsorg av høy kvalitet overfor personer med demens.

Målgruppen for videreutdanningen er ansatte i en kommune på Agder.

Den praktiske undervisningen vil gjennomføres som parallelle samlinger på fire steder: Et sted øst i Agder, et sted vest i Agder, campus Grimstad og campus Kristiansand.

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal du: 

 • ha avansert kunnskap om medisinske, psykologiske, sosiale og kulturelle perspektiver på demens.
 • ha kunnskap om aldringsprosessens betydning for demensutviklingen.
 • ha kunnskap om spesielle forhold knyttet til demens hos yngre personer og personer med utviklingshemming.
 • ha inngående kunnskap om personsentrert demensomsorg.
 • ha kunnskap om hvordan helsetjenester til mennesker med demens kan organiseres og hvordan samarbeid og samhandling internt i kommunen og mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten kan foregå.
 • kunne analysere helsetjenester til mennesker med demens i lys av faglige verdier og perspektiver.

Innhold:

 • Ulike perspektiver på demens: medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle.
 • Demensforløp
 • Aldring og demens
 • Yngre personer med demens
 • Demens hos personer med utviklingshemming
 • Personsentrert demensomsorg
 • Organisering av demensomsorgen:
  • BEON
  • Den kommunale tiltakskjeden
  • Spesialisthelsetjenestens rolle
  • Samhandling internt og eksternt
 • Demensvennlig samfunn
 • Aktuelt lovverk og nasjonale retningslinjer
 • Etiske utfordringer i spennet mellom bemyndigelse (empowerment) og makt 

Opptakskrav

Treårig helse- eller sosialfaglig profesjonsutdanning på bachelornivå. Dette omfatter sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosionomer. Søker må være ansatt i en kommune på Agder.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som studenter.

Oppbygning

Dette er del 1 av en videreutdanning på totalt 30 studiepoeng. Del 2 og del 3 vil etter planen tilbys ved en senere anledning.

Arbeidsformer

 • Forelesninger
 • Digital undervisning
 • Seminarer/gruppesamlinger
 • Selvstudier

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Samlingene og gruppearbeid er obligatoriske (minimum 80 % tilstedeværelse). Arbeidsomfang i emnet er beregnet til ca. 270 timer.

Se hele studieplanen

Praktisk informasjon

Videreutdanningen er uten studieavgift. Semesteravgift (pt kr 710) per semester dekkes av prosjektet. Utgifter til pensumlitteratur dekkes av studenten.

Undervisningsdager

 • Samling 1:
  • Datoer kommer
 • Samling 2:
  • Datoer kommer

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltatt på obligatorisk undervisning og deltatt i gruppearbeid/veiledning. Godkjent ett eksamenskrav.

Eksamen

Det gis gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


Du finner studiet under "Etter- og videreutdanning, oppdrags- og andre kurs".

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like