Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand Grimstad

I dette programmet får du kompetanse for fremtidens helse- og omsorgstjenester. Helsetjenestene står overfor utfordrende oppgaver fremover. Tjenestene må utvikles videre for slik at det er tilpasset de ulike pasient- og brukergruppene

I masterprogrammet i avansert klinisk allmennsykepleie (AKS) kan du utvikle kunnskap og kliniske ferdigheter slik at du kan ivareta AKS-funksjonen i helsetjenestene. Sykepleiere som tar mastergrad i avansert klinisk sykepleie, kan søke om offentlig spesialistgodkjenning.

Kommuner, frivillige organisasjoner og bedrifter kan søke om lønnstilskudd for utdanning i avansert klinisk sykepleie. Formålet med lønnstilskuddet er å stimulere kommuner til kompetanseoppbygging gjennom å videreutdanne sykepleiere i avansert klinisk sykepleie som ivaretar behov i den kommunale helse- og omsorgtjenesten. Få ytterligere informasjon om tilskudd her.

NB! Vær oppmerksom på at det åpnes for søknad om tilskudd primo mars.

Hva lærer du?

Programmet skal utdanne sykepleiere som har breddekompetanse, og kan yte helhetlig helsehjelp til pasienter i alle aldre både med somatiske, psykiske og rusrelaterte helseutfordringer og sykdommer. Fagområdet dekker helsefremmende, sykdomsforebyggende, behandlende, rehabiliterende og/eller lindrende perspektiv. En viktig gruppe er pasienter med kronisk sykdom og pasienter med flere og sammensatte tilstander. Allmennsykepleiere skal bidra til helhetlige pasientforløp, ivareta pasienten i kritiske overganger og bidra til trygge, virkningsfulle og samordnede tjenester med god ressursutnyttelse og til innovasjon, forbedringsarbeid og systematisk brukerinvolvering. En klinisk allmennsykepleier skal ha omfattende klinisk vurderings-, beslutnings- og handlingskompetanse.

Jobbmuligheter

Kompetansen til en sykepleier med masterutdanning i avansert klinisk allmennsykepleie er relevant for en rekke tjenester i kommunale helse- og omsorgstjenester. Aktuelle arbeidssteder kan være innenfor hjemmetjenesten, kommunal akutt døgnenhet, sykehjem og andre kommunale institusjoner, ulike team i kommunene (innsatsteam, spesialiserte team som for eksempel palliative, demens), legevakttjenester, etc. Annet aktuelt arbeid er undervisning, forskning, fagutvikling i helsetjenestene eller vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler, samt lederstillinger.

Oppbygning

Det inngår praksisstudier i følgende emner:

SY-428-1 Kartlegging

  • 1 uke ferdighetstrening og simulering

SY-432-1 Systematisk-klinisk helsevurdering

  • 1 uker ferdighetstrening og simulering
  • 4 uker praksisstudier

SY-500-1 Komplekse pasientsituasjoner og forløp

  • 2 uker ferdighetstrening og simulering
  • 5 uker praksisstudier

SY-501-1 Kompleksitet og faglig lederskap

  • 2 uker ferdighetstrening og simulering
  • 3 uker praksisstudier

Se hele studieplanen

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Faglig grunnlag for opptak til masterprogrammet er bachelorgrad i sykepleie eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng) og minimum tilsvarende to års relevant erfaring som autorisert sykepleier i løpet av de siste seks årene. Yrkeserfaring må dokumenteres når du søker opptak. 

Opptak skjer etter Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har krav om politiattest.

Utveksling

Sykepleiefaget og sykepleievitenskapen er i stor grad internasjonal, noe som gjenspeiles i kunnskapsgrunnlaget i utdanningen. Tema av internasjonal karakter tas opp i alle studieår. I noen av emnene kan deler av undervisningen foregå på engelsk og litteratur på engelsk inngår.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap legger til rette for studentutveksling gjennom etablerte mobilitetsprogrammer som Erasmus+ og Nordplus, men også gjennom bilaterale avtaler med universiteter i land utenom EU, for eksempel i Afrika, Australia og USA. Det er lagt opp til at studentene kan søke om å skrive masteroppgaven i forbindelse med utveksling. Det åpnes for innreisende studenter med studieprogram med tilsvarende innhold og nivå.

Alt du trenger å vite om utveksling

Videre studier

Studiet kvalifiserer for opptak til doktorgradsstudier. 

Fakta

Søknadsfrist

15. april 2024

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

9244

Studiepoeng

120

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Andre studier du kanskje vil like