Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
 
Kontor:
N03017 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

Terje Emil Fredwall er professor ved Senter for omsorgsforskning, Universitetet i Agder (UiA).  Forskningsinteressene hans de siste årene har i særlig grad vært konsentrert om profesjonsetikk, psykisk helse, straffegjennomføringsetikk og omsorgstjenesteforskning. Han har en doktorgrad i etikk (2014) og har vært ansatt ved UiA siden 2008. Før det arbeidet han blant annet i Justis- og politidepartementets kriminalomsorgsavdeling og ved Kriminalomsorgens utdanningssenter.

Terje er for tiden også ansatt i stilling som professor II i helsevitenskap ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU).

De fleste faglige tekstene hans kan leses i fulltekst ved å gå inn i fanen "Utvalgte publikasjoner" under.

  Prosjekter

  Pågående prosjekter:

  • Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem (sammen med Rose Mari Olsen (Nord universitet), Nina Beate Andfossen (NTNU), Siri Andreassen Devik (Nord universitet), Oddvar Førland (Høgskolen på Vestlandet) og Jill-Marit Moholt (Universitetet i Tromsø)
  • Eldre og alkoholbruk: En oppsummering av kunnskap (sammen med Anne Jørstad Antonsen, UiA)
  • På grunn av, på tross av eller begge deler? Beskrivelser fra tjenestebrukere innen psykisk helse og/eller rus feltet om hva som hemmer eller fremmer bedringsprosesser (tilknyttet forskningsgruppa "Et samfunn for alle", UiA).
  • Fengselssykepleie og profesjonsrollen (sammen med Inger Beate Larsen og Åsne Knutson de Presno, begge UiA)

  Han har siden 2021 vært ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.no, som er et nasjonalt elektronisk bibliotek som på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet samler, oppsummerer og tilgjengeliggjør forskning, utviklingsarbeid og andre kunnskapsbidrag om helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

  Utvalgte publikasjoner

  Fagfellevurderte bøker:

  Fagfellevurderte bokkapitler og artikler i vitenskapelige tidsskrifter:

  PhD-avhandling:

  Forskningsrapporter:

  • Olsen, R. M., Andfossen, N. B., Devik, S. A., Fredwall, T. E., Førland, O., & Moholt, J.-M. (2023). Ufullstendig helse- og omsorgshjelp og kompetansebehov i sykehjem. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/3049970
  • Fredwall, T. E., Dale, B., Nilsen, E. R., & Strøm, B. S. (2020). Sammenheng og overganger i tjenestene: Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre: Beskrivelser av eksisterende kunnskap om reformens utfordringsområder. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/2652620 
  • Fredwall, T. E. (2018). Pasientforløp for personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2496777
  • Danielsen, K. K., Nilsen, E. R. & Fredwall, T. E. (2017). Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom: En oppsummering av kunnskap. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2444230 

  Innføringsbøker, lærebokkapitler og andre akademiske tekster:

  • Disch, P. G. (red.), Fredwall, T. E. (red.), Cappelen, K., Førland, O., & Rostad, H. M. (2023). Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. Hentet fra https://hdl.handle.net/11250/3050256

  • Fredwall, T. E., & Lysaker, O. (2020). Introduksjon. I O. Lysaker & T. E. Fredwall (Red.), Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn (s. 9-16). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. doi: https://doi.org/10.23865/noasp.95.ch00

  • Helgesen, J., Ekhaugen, E., Fredwall, T. E., Heir, O. J., Pettersen, S., Salvesen, E., & Råen, T. (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter.

  • Fredwall, T. E. (2006). Veien mellom etikk og moral. I E. Larsen (Red.), Fengslet som endringsarena: Bok for fengselsbetjenter (s. 81-89). Oslo: Kriminalomsorgens utdanningssenter.

  Vitenskapelige publikasjoner

  • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Patients' negative experiences with health care settings brought to light by formal complaints: A qualitative metasynthesis. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN: 0962-1067. 32 (17-18). s 5816 - 5835. doi:10.1111/jocn.16704.
  • Fredwall, Terje Emil (2022). Å lage gode naboer av domfelte: Rehabilitering som narrativ og problem. Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. Kapittel. s 227 - 264.
  • Topor, Alain Pierre; Fredwall, Terje Emil; Hodøl, Elin Kristin Svoren; Larsen, Inger Beate (2021). Before Recovery: A Blind Spot in Recovery Research? Users’ Narratives About the Origins and Development of their Mental Health and/or Addiction Problems. Journal of Recovery in Mental Health. ISSN: 2371-2376. 4 (2). s 29 - 47.
  • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2020). Plikt til samarbeid, invitasjon til konflikt? Sykepleierrollen i norske høysikkerhetsfengsel. Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. 4. s 73 - 100.
  • Fredwall, Terje Emil (2019). Balansekunst og lydighet: Etikk og forventet profesjonsmoral i kriminalomsorgens yrkesetiske retningslinjer. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. ISBN: 978-82-450-2410-4. Fagbokforlaget. 15. s 310 - 331.
  • Holen-Rabbersvik, Elisabeth; Haugland, Silje; Omland, Hans Olav; Fredwall, Terje Emil; Hansen, Lise Amy (2019). Fra behovskartlegging til innovasjon for personer med utviklingshemming – noen metodiske og etiske refleksjoner. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 5 (3). s 57 - 70. doi:10.18261/issn.2387-5984-2019-03-06.
  • Fredwall, Terje Emil; Andersen, Anders Johan W.; Larsen, Inger Beate (2019). Historier om en sjømann: Virkelighetskonstruksjoner i norske lærebøker i psykiatri. Grunnlagsproblemer i vitenskapene om mennesket. ISBN: 978-82-7935-394-2. Abstrakt forlag. 10. s 161 - 178.
  • Fredwall, Terje Emil (2018). Ansvar og ambivalens: Etikk og omsorg i allmennmoralen, folkeskikken og Løgstrups beskrivelse av den etiske fordring. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN: 2387-5976. 4 (3). s 223 - 232. doi:10.18261/issn.2387-5984-2018-03-04.
  • Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2018). Textbook descriptions of people with psychosis – some ethical aspects. Nursing Ethics. ISSN: 0969-7330. 26 (5). s 1554 - 1565. doi:10.1177/0969733017753742.
  • Fredwall, Terje Emil (2017). Guarding, guiding, gate opening: Prison officer work in a Norwegian welfare context. Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. ISBN: 978-1-137-58528-8. Palgrave Macmillan. 7. s 157 - 176.
  • Fredwall, Terje Emil (2017). Straff som pine. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. ISSN: 0105-1121. 40 (3-4). s 24 - 37.
  • Andersen, Anders Johan W.; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2016). Framtidstro og underordning: En lesning av tolv lærebøker i psykiatrisk sykepleie og psykiatri. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN: 1503-6707. 13 (1-2). s 45 - 56. doi:10.18261/issn.1504-3010-2016-01-02-06.
  • Fredwall, Terje Emil (2016). Tro i lukkede rom: Åndelig omsorg i norske høysikkerhetsfengsler. Moralske borgere : refleksjoner over etikk og samfunn. ISBN: 9788283140705. Portal forlag. 11. s 204 - 225.
  • Fredwall, Terje Emil (2015). «Alle de som sitter her, har en ny mulighet»: Perspektiver på påvirkning og utvikling av fengslede i norske høysikkerhetsavdelinger. Psyke & Logos. ISSN: 0107-1211. 36 (1). s 28 - 49.
  • Fredwall, Terje Emil (2013). "Nå må dere forstå at den mannen trenger hjelp." : fengselsbetjenter, makteløshet og psykisk helse. Makt og avmakt. Etiske perspektiver på feltet psykisk helse. ISBN: 978-82-92712-74-0. Portal forlag. -. s 222 - 241.
  • Fredwall, Terje Emil (2004). Med skjønnlitteraturen som samtalepartner: Refleksjoner med utgangspunkt i figuren Siss i Tarjei Vesaas’ roman Is-slottet. Tidsskrift for sjelesorg. ISSN: 0333-3388. (4). s 238 - 261.
  • Fredwall, Terje Emil (2004). Mellom nærhet og distanse: Om Unn i Tarjei Vesaas roman Is-slottet. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. ISSN: 0013-0818. (3). s 218 - 235.
  • Disch, Per Gunnar; Fredwall, Terje Emil; Cappelen, Kathrine; Førland, Oddvar; Rostad, Hanne Marie (2023). Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen. ISBN: 9788283401301. Senter for omsorgsforskning. s 54.
  • Heivoll, Geir; Fredwall, Terje Emil (2022). Straffens etikk. ISBN: 9788230403150. Scandinavian Academic Press. s 377.
  • Lysaker, Odin; Fredwall, Terje Emil (2020). Verdier i konflikt: Etikk i et mangfoldig samfunn. ISBN: 9788202675295. Cappelen Damm Akademisk. s 228.
  • Fredwall, Terje Emil (2015). Murer og moral: En bok om straff, verdier og fengselsbetjenter. ISBN: 9788202415655. Cappelen Damm Akademisk. s 466.
  • Helgesen, Janne; Ekhaug, Ellen; Fredwall, Terje Emil; Heir, Ole Johan; Pettersen, Svein; Salvesen, Espen; Råen, Tore (2006). Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen. ISBN: 82-91910-55-3. KRUS. s 181.
  • Eriksen, Alison Axisa; Fegran, Liv; Fredwall, Terje Emil; Larsen, Inger Beate (2023). Pasienters negative erfaringer med bruk av helsetjenester brakt frem i lyset av formelle klager: en kvalitativ metasyntese.
  • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Kvaal, Bjørn (2023). Eldres alkoholvaner – konsekvenser og utvikling.
  • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Baksaas, Jenny Marie (2023). Eldre i Norge drikker oftere enn før.
  • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Wehus, Walter Norman (2023). Eldre drikker mer enn før.
  • Fredwall, Terje Emil; Disch, Per Gunnar; Kvaal, Bjørn (2023). Gjør det lettere å forske på kommunale helsetjenester.
  • Fredwall, Terje Emil; Antonsen, Anne Jørstad; Wehus, Walter Norman (2023). Alkoholbruken blant eldre øker.
  • Fredwall, Terje Emil (2023). Pronett: Å ‘forstyrre’ egen praksis innenfra. Endringsmuligheter og omkostninger (innleder).
  • Fredwall, Terje Emil (2023). Introduksjon til Omsorgsbiblioteket og Forskningsveiviseren.
  • Fredwall, Terje Emil (2023). Forskerfokus: Straffens etikk.
  • Andfossen, Nina Beate; Olsen, Rose Mari; Devik, Siri Andreassen; Førland, Oddvar; Fredwall, Terje Emil; Moholt, Jill-Marit (2023). How do Nurse Managers perceive and deal with Missed Care in Norwegian nursing homes?.

  Sist endret: 25.10.2023 14:10