Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold

Hans Kjetil Lysgård

Prorektor

Viserektor for forskning og tverrfaglige satsinger

 
Kontor:
A6004 ( Universitetsveien 25, Kristiansand )

Hans Kjetil Lysgård er valgt prorektor for perioden 1. august 2023 til 31. juli 2027.

Som prorektor leder Lysgård UiAs strategiske utvikling av forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Han er øverste faglige leder for forskningsprogrammene ved UiA og arbeider for å fremme akademisk og faglig eksellense. Han er også sentral i arbeidet med å utvikle årlige og langsiktige forskningsplaner, samt for å presentere disse for universitetets styre.

Han er særlig sentral i arbeidet med tverrfaglig forskning og undervisning, og er opptatt av å gjøre UiA til en foretrukket forsknings- og utdannelsespartner internasjonalt.

Lysgård har som målsetting at arbeidet med systematisk og målrettet utvikling av UiAs tverrfaglige satsinger skal bidra til å løse fremtidens komplekse utfordringer, og skape et inspirerende faglig miljø av høy kvalitet. Det er også en målsetning å inkludere FNs bærekraftsmål i UiAs forskningsaktivitet både for å bidra til å løse en av vår tids største og alvorligste utfordringer, men også som gode prinsipper for vår forskningspraksis, metodebruk og formidlingsaktivitet.

I tråd med handlingsplanen for likestilling, inkludering og mangfold er han særlig opptatt av å nå UiAs ambisjoner om at alle ansatte og studenter skal respekteres likt, få likeverdig behandling som enkeltmennesker og ha lik mulighet til å bruke sine evner og sin kompetanse uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne, livssyn, alder og seksuell orientering.

Lysgård har i sin karriere ved UiA vært engasjert i undervisning og forskning på alle nivåer. Han har deltatt i etablering og videreutvikling av en rekke programmer både på bachelor-, master og PhD-nivå, flere av dem som tverrfaglige og tverrfakultære programmer. Lysgård har også hatt en rekke ledelsesfunksjoner og verv ved UiA, som for eksempel instituttleder, studieprogramleder, fakultetsstyrerepresentant og klagenemnda. Han har også deltatt aktivt i eksterne utvalg i regi av kommuner, fylkeskommuner, regionråd og næringsklynger i regionen.

Hans egen forskning dreier seg om regionaliseringsprosesser, by- steds og regionalutvikling og planlegging med spesielt fokus på strategisk by- og regionalutvikling. De siste årene har hans forskning spesielt fokusert på konstruksjonen av utviklingspolitikk i spennet mellom det rurale, det urbane og det regionale nivået.

Lysgård arbeidet som professor i samfunnsgeografi ved Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging før perioden som viserektor. Han har tidligere vært tilsatt ved NTNU og ved Agderforskning/NORCE både som seniorforsker og forskningssjef. Lysgård er utdannet Dr. polit/PhD. fra NTNU i 2001.

Vitenskapelige publikasjoner

 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2023). Energi, politikk og geografi i endring. Innføring i samfunnsgeografi. ISBN: 9788245021615. Fagbokforlaget. s 279 - 297.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2021). What shapes Norwegian wind power policy? Analysing the constructing forces of policymaking and emerging questions of energy justice. Energy Research & Social Science. ISSN: 2214-6296. 77doi:10.1016/j.erss.2021.102089.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2019). The assemblage of culture-led policies in small towns and rural communities. Geoforum. ISSN: 0016-7185. 101s 10 - 17. doi:10.1016/j.geoforum.2019.02.019.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Rye, Ståle Angen (2017). Between striated and smooth space: Exploring the topology of transnational student mobility. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN: 0308-518X. 49 (9). s 2116 - 2134. doi:10.1177/0308518X17711945.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Cruickshank, Jørn (2016). Attraktive lokalsamfunn – hva er det og for hvem?. Lokalsamfunn. ISBN: 9788202514310. Cappelen Damm Akademisk. 5. s 95 - 114.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2016). The 'actually existing' cultural policy and culture-led strategies of rural places and small towns. Journal of Rural Studies. ISSN: 0743-0167. 44s 1 - 11. doi:10.1016/j.jrurstud.2015.12.014.
 • Vasstrøm, Mikaela; Lysgård, Hans Kjetil (2015). Planning for Sustainability: Between Risks and Lifeworlds. Higher Education in a Sustainable Society. ISBN: 978-3-319-15918-8. Springer. 10. s 127 - 143.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2015). Stedlig kulturbasert utviklingspolitikk som 'assemblage'. Med sans for sted. Nyere teorier. ISBN: 9788245017779. Fagbokforlaget. 19. s 317 - 332.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Cruickshank, Jørn (2013). Creating attractive places for whom? A discourse-theoretical approach to knowledge and planning. Environment and Planning A: Economy and Space. ISSN: 0308-518X. 45 (12). s 2868 - 2883. doi:10.1068/a45607.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil (2013). Diskursanalyser som kunnskapsgrunnlag for stedsutvikling. Å finne sted. Metodologiske perspektiver i stedsanalyser. ISBN: 978-82-321-0096-5. Akademika forlag. Kapittel. s 77 - 92.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2013). The definition of culture in culture-based urban development strategies: antagonisms in the construction of a culture-based development discourse. International Journal of Cultural Policy. ISSN: 1028-6632. 19 (2). s 181 - 199. doi:10.1080/10286632.2011.647005.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2013). Urban change and policy. City-regions, creativity and culture in Norwegian policies. Norway : Nature industry and society. ISBN: 9788245013719. Fagbokforlaget. 18. s 281 - 296.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2012). Creativity, Culture and Urban Strategies: A Fallacy in Cultural Urban Strategies. European Planning Studies. ISSN: 0965-4313. 20 (8). s 1281 - 1300. doi:10.1080/09654313.2012.680581.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Innledning: Post Hamsun. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Innledning. s 11 - 14.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Normann, Roger Henning (2011). Kulturen og den instrumentelle tenkemåte - Eksempelet Kristiansand. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 3 Kunstens bruk. s 234 - 246.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kulturforståelsen i byutviklingsdiskursen. Antagonismer i konstruksjonen av en kulturbasert utviklingsdiskurs. Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. Del 3 Kunstens bruk. s 195 - 214.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2010). Kultur og bytuvikling - Utfordringer for byplanlegging når kultur blir strategi. Hvem eier byen: Plan, tekst, historie. ISBN: 978-82-7099-607-0. Novus Forlag. kapittel. s 143 - 157.
 • Cruickshank, Jørn; Lysgård, Hans Kjetil; Magnussen, May-Linda (2009). The logic of the construction of rural politics: Political discourses on rurality in Norway. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography. ISSN: 0435-3684. 91 (1). s 73 - 89. doi:10.1111/j.1468-0467.2009.00307.x.
 • Hidle, Knut; Farsund, Arild Aurvåg; Lysgård, Hans Kjetil (2009). Urban-rural flows and the meaning of borders. Functional and symbolic integration in Norwegian city-regions. European Urban and Regional Studies. ISSN: 0969-7764. 16 (4). s 409 - 421. doi:10.1177/0969776409340863.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2008). Betydninger av det levde liv - makt og mot-makt i konstruksjonen av samfunnets romlige orden. Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 159 - 184.
 • Farsund, Arild Aurvåg; Hidle, Knut; Lysgård, Hans Kjetil (2008). The Development of City-Regions in Norway. Towards New Nordic Regions. Politics, administration & Regional Development. Aalborg Universitetsforlag. s 137 - 159.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2007). Regioner som forestilte fellesskap - hvordan og hvorfor?. Heimen - Lokal og regional historie. ISSN: 0017-9841. 44 (2). s 85 - 95.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2007). Utfordringer i et grenseregionalt samarbeid. Europeisk integrasjon og regional endring. Fagbokforlaget. s 95 - 108.
 • Haugen, Marit S.; Lysgård, Hans Kjetil (2006). Discourses of rurality in a Norwegian context. Norsk Geografisk Tidsskrift. ISSN: 0029-1951. 60s 174 - 178.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Tveiten, Oddgeir (2005). Cultural economy at work in the city of Kristiansand: cultural policy as incentive for urban innovation. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 485 - 499.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2005). Med regionale metoforer bygges landet - om regionale identiteter som forestilte fellesskap. Metaforenes tyranni? Samtids og fremtidsbilder i Norge 2005. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s 95 - 106.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Kvaale, Gro; Fosse, Jens Kristian; Normann, Roger; Karlsen, James (2005). The Agder Story. AI & Society: The Journal of Human-Centred Systems and Machine Intelligence. ISSN: 0951-5666. 19 (4). s 430 - 441.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Lysgård, Hans Kjetil; Löfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regional endringer - introduksjon. Mennersker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 9 - 13.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer - introduksjon. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. Kapittel 1. s 9 - 13.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 217 - 225.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Norsk regionalforskning i dag og fremover - noen refleksjoner. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 14. s 217 - 225.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Goverde, Henri; Baylina, Mireia; de Haan, Henk (2004). Power/Knowledge in the Discourse of Rural/Regional Policy. Power and Gender in European Rural Development. Ashgate. s 58 - 70.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Region i forskning, poltikk og hverdagsliv. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 27 - 38.
 • Lysgård, Hans Kjetil; Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Romlighet i studier av mennesker, steder og regioner. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 17 - 26.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling. ISSN: 0805-083X. (2). s 18 - 25.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil; Dale, Britt; Löfgren, Anders (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Mennesker, steder og regionale endringer. Tapir Akademisk Forlag. s 61 - 76.
 • Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil (2004). Ruralitet og urbanitet - bygd og by. Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. kapittel 5. s 61 - 76.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1999). Produksjon av en region. Et eksempel på hvordan vi former, oppfatter og identifiserer oss med romlighet - Midt-Norden som case. Regionala samband och cesurer - Mitt-Norden-symposium II. ISBN: 91-7402-291-1. Tapir Akademisk Forlag. Midt-Norden, region i Europa. s 9 - 22.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1997). Regionalization and regional identity in the "Mid-Nordic" region : methodological consequences of studying regions as institutionalized patterns of interaction. The Research process : the researcher's tasks, roles and ex periences : report from a research course in geography, Bår dshaug, September 1996. Arbeider fra Geografisk inst., NTNU ; no. 14. NTNU. Geografisk inst.. s 83 - 99.
 • Lysgård, Hans Kjetil (1997). To be or not to be a region - is that the Mid-Nordic question?. Nordisk Samhällsgeografisk Tidsskrift. ISSN: 0282-4329. (25). s 68 - 79.
 • Johnsen, Hans Christian Garmann; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2011). Kunstens form og kulturens bruk. ISBN: 978-82-92712-51-1. Portal forlag. s 265.
 • Johnsen, Hans Chr. Garman; Dragseth, Terje; Johannessen, Oddbjørn; Lysgård, Hans Kjetil (2008). Kritikkens forgreninger. Om samfunnskritikk i litteratur og samfunnsvitenskap. ISBN: 9788276345919. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Johannessen, Oddbjørn; Johnsen, Hans Chr. Garman; Lysgård, Hans Kjetil; Dragseth, Terje (2005). Metaforenes tyranni? Samtids- og fremtidsbilder av Norge i 2005. En essaysamling. ISBN: 8276346790. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
 • Dale, Britt; Berg, Nina Gunnerud; Lysgård, Hans Kjetil; Löfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 8251919347. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina Gunnerud; Dale, Britt Engan; Lysgård, Hans Kjetil; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina; Dale, Britt; Lysgård, Hans; Løfgren, Anders (2004). Mennesker, steder og regionale endringer. ISBN: 8251919347. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Berg, Nina, G; Dale, Britt; Lysgård, Hans, K; Løfgren, Anders (2004). Unges flytting - et spørsmål om identitet og myter om marginale og sentrale steder. ISBN: 82-519-1934-7. Tapir Akademisk Forlag. s 227.
 • Vasstrøm, Mikaela; Tolnov Clausen, Laura; Lysgård, Hans Kjetil; Rudolph, David Phillip (2022). Rescaling wind energy governance – the dynamic interplay behind efficiency and justice in energy policy constructions.
 • Kroglund, Cecilie Knibe; Lysgård, Hans Kjetil; Eiane, Ketil; Kristoffersen, Steinar; Olsen, Jan Willie (2022). Mener Forsknings­rådet glemmer distriktene : se hvem som fikk mest og minst penger i 2021.
 • Lysgård, Hans Kjetil (2021). Kontroverser i Norsk vindkraft politikk – hvordan rettferdigjøres og delegitimeres vindkraft?.
 • Vasstrøm, Mikaela Lise Modalen; Lysgård, Hans Kjetil (2021). Controversies of justification in Norwegian wind power policies– legitimizing “the right” concerns for climate, nature and society.

Sist endret: 23.10.2023 14:10