0
Hopp til hovedinnhold

Ephrem Taddesse

Førsteamanuensis

Førsteamanuensis

 
Kontor:
D3071 ( Jon Lilletuns vei 9, Grimstad )

I år 2017 har jeg totalt 24 års erfaring (17 års forskning / undervisning og 7 år praktisk). For tiden jobber jeg som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder i Norge, hovedsakelig ansvarlig for alle vegfagene samt landmålingsfaget. Jeg foreleser også mastergradsstudenter om vegteknologi ved NMBU og avansert geometrisk utforming av veger ved Addis Abeba Institute of Technology (AAiT)).

 

Jeg er ekstremt involvert som veileder i bachelor og master oppgaver om tema blant annet vegteknologi, geometrisk utforming av veger, gang og sykkelveger, vegkapasitet, veg kryss og kapasitet, trafikkanalyse, trafikksikkerhet m m. Videre har jeg jobbet som ekstern sensor for master- og bachelorprosjekt i ulike universiteter i Norge og utlandet (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Gjøvik, Høgskolen i Sørost Norge HSN, tidligere Høgskolen i Telemark og AAiT).

 

Mine arbeids- og forskningsinteresser omfatter vegteknologi, material teknologi, geometrisk utforming, drift og vedlikehold av veger, ikke-destruktive undersøkelser og evaluering av vegdekketilstand, Georadar (Ground Penetrating Radar-GPR), Pavement Management System (PMS), Kunstige intelligens (nevrale nettverk) for data analyse, modellutvikling, GIS og relaterte områder.

 

Jeg er medforfatter av læreboken Vegteknologi - i samarbeid med vegdirektoratet.

I tillegg til min yrkeserfaring har jeg god kunnskap og rasjonell bruk av datamaskiner. I forbindelse med dette underviser jeg BIM-programvaren for infrastrukturprosjekter, Trimble NovaPOINT. Jeg har også utdannet fagfolk fra ulike statlige og private konsulentfirmaer i Etiopia på bruk av avansert programvare som TERRA MODEL, AutoCAD.

Faglige interesser

Faglige og forskningsinteresser inkluderer: 

Vegteknologi,

Material teknologi for vegbygging,

geometrisk utforming,

Drift og vedlikehold av veger,

Ikke-destruktive undersøkelser og evaluering av vegdekketilstand,

Georadar (Ground Penetrating Radar -GPR),

Pavement Management System (PMS),

Kunstige intelligens (nevrale nettverk),

modellutvikling

Prosjekter

Veileder PhD student Andreu Regué Barrufet - Development of Performance Models for Several Types of Norwegian Bridge Elements

Foreleser i Master utdanning ved NMBU siden 2016 i faget THT330-Vegteknologi:

o   Dimensjonering av veger i Norge

o   Pavement Performance Criteria (Skademekanismer, tilstandsregistrering, av vegdekker).

Foreleser i Master utdanning ved ‘University of Addis Ababa - Addis Ababa Institue of Technology’ Ethiopia, 2014 i faget

o   CENG 6307- Advanced Geometric Design of Highways and Airfields

Underviser programvaren NOVAPOINT fra Trimble

Vitenskapeligkomité medlem i ‘Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields’.

Reviewer in the International Journal of Pavement Engineering and Asphalt Technology.ISSN: 2051-8234

Veileder i Innovasjon Camp hvert år ved UiA i samarbeid med Statens Vegvesen og Ungt Entreprenørskap.

Veileder Bacheloroppgaver:

2017

1.       Reguleringsplan Fv 409 GS Holtet-Skudereis, Tromøy

2.       Hvordan få SHA/HMS mer integrert i planlegging og prosjektering når nye vegprosjekter forberedes?

3.       Samordnet planlegging av boligområdet Vestre Nedenes.

2016

1.       Fv 410 Langsæ-Barbu. Mulighetsstudie - Ny og forbedret veg for myke trafikanter med tanke på trafikksikkerhet, opplevelse og fremkommelighet.

2.       Vegutbedring RV41 Søre Herefoss- Herefoss

3.       Anvedelse av BIM i infrastrukturprosjekter - E39 Gartnerløkka - Breimyr

2015

1.       Kryssutforming med vekt på trafikksikkerhet og bevaring av kulturminner- Detaljregulering av krysset fv. 212 - His kirke med planprosess og tekniske tegninger

2.       Nytt bindeledd mellom Vest- og Sørlandet, Mulighetsstudie E134.

2014

1.       Mulighetsstudie for Langsækrysset: løsninger som kan erstatte dagens signalregulerte kryss mellom Fv. 410 og Fv. 420 i Arendal kommune /SVV

2.       Ny veg Langemyr - Gullknapp flyplass /SVV

3.       Ny vegtrase fra fremtidig E18-kryssGrenstøl til FV410 Glastad

4.       Fv. 42 Sykkelveg med fortau. Libru – Blakstadheia /SVV

2013

1.       Kryssutforming - Dalen og Tveite i Arendal kommune

2.       Sykkelekspressveg, parsell Vollevannet - Østre Ringveg Kristiansand Kommune

3.       Detaljregulering av Gnr.13, Bnr.61 Brønningsmyr E18 Lillesand

2012

1.       Reguleringsplan for gang- og sykkelveg og prosjektering gangbru

2.       Analyse av alle personskadeulykker på Fv402 Lillesand – Birkeland og Rv41 Drangsholt – Åmli, i Aust Agder

2011

1.       Pavement Management system, - utviklingsmodeller for veidekketilstand

2.       Reguleringsplan for G/S-veg, og Prosjektering av gangbru,

3.       E39/fv. 460 Tjømskrysset, - detaljplanlegging av vegkryss

 

 

Eksternsensur – Master oppgaver

1.       Bahzad Salim: "Medvirkningsprosessen i vegplanlegging", Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

2.       Geir Wivelstad: "Bruk av georadar til å undersøke vegens stand", Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 

Eksternsensur - Bachelor oppgave

2016

1.       Lengre dekkelevetid med riktig overvannshåndtering? NTNU i Gjøvik

2.       Utvidelse av dekkelevetid ved drenering. NTNU i Gjøvik

3.       Prosjektering av veg & VA, fylkesveg 359. Høgskolen i Sørøst Norge

4.       Saltkoppkrysset – Kayes gate, en løsning for gående og syklende. Høgskole i Sørøst Norge

 

Internsensur - Bachelor oppgaver UiA

2016

1.       Fremtidsrettet håndtering av overvann - Linnheia boligområde, Grimstad

2.       Kartlegging og analyse av fremmedvannmengder i et utvalgt spillvannsnett på Fevik

3.       Overvannshåndtering på Hånes - miljøpåvirkninger og mulige løsninger

2015

1.       Prosjektering av nytt veg-, vann- og avløpsanlegg i et eksisterende boligområde

Vitenskapelige publikasjoner

 • Taddesse Ephrem Pavement Rutting Prediction Models for the coastal roads of southern Norway (2017).
 • Taddesse Ephrem, Mork Helge, Pavement Performance Models For the Ethiopian Pavement Management System (2009).
 • Taddesse Ephrem, Mork Helge, Roughness Progression Models by Regression and Artificial Neural Network Techniques (2009).
 • Taddesse Ephrem skademekanismer og Tilstandsregistrering – Pavement Performance Criteria (2017).
 • Taddesse Ephrem Dimensjonering av veger i Norge 2017 (2017).
 • Taddesse Ephrem Pavement Rutting Prediction Models for the coastal roads of southern Norway (2017).
 • Taddesse Ephrem Pavement Performance Criteria (2016).
 • Taddesse Ephrem Dimensjonering av veger i Norge (2016).
 • Aurstad J., Taddesse Ephrem, Lærebok i vegteknologi (2016).
 • Taddesse Ephrem CENG 6307- Advanced Geometric Design of Highways and Airfields (2014).
 • Taddesse Ephrem Intelligent flexible pavement rutting prediction models: the case of Norwegian main road network (2013).
 • Taddesse Ephrem Pavement rutting prediction models using artificial neural network technique (2013).
 • Taddesse Ephrem Tilstandsutviklingmodeller for det norske vegnettet (2011).

Sist endret: 5.10.2018 10:10

Send studiet på mail