Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content

-Lærer å se sammenhenger i samfunnet

Jeg ville utvikle meg og ha muligheten til å bruke samfunnsengasjement mitt som jeg har hatt hele livet. Jeg har i lengre tid vært engasjert i sosial ulikhet, årsaker til avvik, likestilling, inkludering og mangfold, for å nevne noe av det som driver meg, og som jeg finner stor glede og nytte av gjennom studiet.

Espen Wadd

Sosiologi, bachelor

Hvorfor valgte du dette studiet?

Jeg valgte sosiologistudiet av flere grunner. Hovedårsaken til at valget falt på sosiologi, var at jeg etter flere år i salg og hotellbransje ville utvikle meg og ha muligheten til å bruke samfunnsengasjement mitt som jeg har hatt hele livet. Grunnen til at valget falt på sosiologi fremfor statsvitenskap, var at jeg så at jeg her hadde en mulighet til å lære noe om koblingen mellom individ og samfunn på flere/andre områder og arenaer enn hva mest angikk politiske prosesser. Jeg har i lengre tid vært engasjert i sosial ulikhet, årsaker til avvik, likestilling, inkludering og mangfold, for å nevne noe av det som driver meg, og som jeg finner stor glede og nytte av gjennom studiet.

Hvordan foregår undervisningen?

Forelesningen har, grunnet pandemien, foregått både fysisk og digitalt. Jeg finner den fysiske undervisningsformen mest hensiktsmessig med tanke på faglig utbytte, men jeg må si UiA har gjort en formidabel innsats for å tilrettelegge for digital læring. Gruppearbeidet har vi valgt å ha nesten utelukkende fysisk, noe som har gitt oss rom til å diskutere og utvikle oss. Jeg tenker erfaringsutvekslinger, faglige refleksjoner, sosiale samhandling og fruktbar diskusjon er helt essensielt i et sosiologisk studium, både for forståelse og utvikling.

Hvordan opplever du studietiden din ved UiA?

På grunn av det sistnevnte opplever jeg studietiden min som god, siden jeg er heldig å kunne samarbeide og bli kjent med andre studenter. I tillegg så har vi også vært så heldige å få med oss noen arrangementer på Østsia som tar opp viktige problemstillinger, hvor vi samtidig kan hygge oss i felleskap med hverandre.

Hva er det viktigste du har lært hittil?

Jeg tenker at noe av det viktigste jeg har lært og som jeg kan ta med meg videre er å evne å se sammenhenger i samfunnet og hvordan disse påvirker våre muligheter, politiske beslutninger, levekår, ulikhet og mangfold. Et fag vi har hatt som heter Flerkulturelle samfunn har både lært meg mye om barrierer og muligheter for minoriteter i vårt samfunn, og samtidig vekket interessen min for å forske videre på dette feltet i min bachelor- og masteroppgave og mulig også videre.

Hvilke karrieremuligheter har du etter studiene?

Karrieremuligheten for en sosiolog er, i min forståelse, svært mye bredere enn mange antar. Dette fordi faget favner så bredt i vårt samfunn. Slik at jeg tenker jeg har muligheter både innen offentlig forvaltning, innen akademia, og innen private tjenesteytere innen et bredt felt, dette være seg rusomsorg, kriminalomsorg, helse, minoritetsrådgivning, barn og ungdom, flyktninger for å nevne noen utvalgte av det jeg personlig finner svært interessant.

Hva er drømmejobben din?

Hva angår "drømmejobb", så tenker jeg at veien blir til mens jeg går. På den annen side, så må jeg si at jeg lenge har hatt et ønske om å få jobbe ved henholdsvis enten IMDI eller LIM med likestilling, inkludering og mangfold, siden denne tematikken ligger mitt hjerte svært nær og også mitt samfunnsengasjement og ønske om å bidra til god utvikling på dette feltet.

 

Tips til studenter

Mine viktigste tips til andre studenter er å gå på forelesninger og delta aktivt i gruppearbeid. Det er også viktig å engasjere seg, og få med seg arrangementer som tar opp aktuelle sosiologiske problemstillinger, uavhengig om det er på Østsia, på biblioteket eller andre arenaer. Jeg har hatt stort utbytte av å lese så mye som mulig av den anbefalte tilleggslitteraturen, delta på Fag og film og i diskusjonen etter visningen. Prøv å bli kjent med andre sosiologistudenter og ha det gøy, også ved å diskutere fag på fritiden om ulike situasjoner og dagsaktuelle temaer. Les gjerne Morgenbladet, Aftenposten Innsikt og gå inn på sosiologen.no og se alle de aktuelle innleggene. Alt man engasjerer seg i, deltar på, diskuterer og leser er relevant for dette studiet og gjør det så utrolig levende og gøy!