Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
4,5 år
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Distriktsvennlig

Du bør velge å studere vernepleie hvis du ønsker å jobbe med mennesker med ulike funksjonsvansker. Formålet med vernepleierutdanningen er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere. Du vil blant annet lære om funksjonsnedsettelser, miljøterapeutisk arbeid, helsefag, pedagogiske/psykologiske virkemidler, kommunikasjon og etisk forsvarlighet. Vernepleiere arbeider sammen med tjenestebrukere for å gjøre hverdagen deres bedre. Forståelse for enkeltmenneskets behov og ønsker er et viktig utgangspunkt for deg som vil bli vernepleier. 

Nå kan du ta vernepleierutdanning på deltid i Lister regionen, Østre Agder eller Setesdal. 

Som student på distriktsvennlig vernepleierutdanning kan du studere vernepleie på deltid over 4,5 år. Utdanningen er samlings- og nettbasert. Det betyr at du i hovedsak kan studere fra ditt hjemsted. Samlingene vil foregå i din region, henholdsvis Evje, Tvedestrand/Risør og Lyngdal. I tillegg vil det kunne bli fellessamlinger for alle regionene ved Campus Kristiansand eller Grimstad. 

Praksisstudier er en viktig del av utdanningen. Det er krav om 30 uker praksisundervisning og gjennomføring er tilknyttet den regionen du som student tilhører.

Det er forventet at du deltar aktivt gjennom hele semesteret etter nærmere timeplan. Deler av undervisningen er obligatorisk.

Vernepleierutdanningen er en kunnskapsbasert og praksisrettet helse- og sosialfaglig utdanning som kvalifiserer for utøvelse av helse-, omsorgs- og velferdstjenester i et livsløpsperspektiv. Etter endt utdanning blir du sertifisert som helsepersonell. Utdanningen skal også sikre kompetanse og holdninger som danner grunnlag for likeverdige tjenestetilbud for alle grupper i samfunnet.

Vi tar forbehold om at endringer kan forekomme.

Simulering og klinikklaboratorium på UiA 

Simulering og klinikklaboratorium er en av de mest moderne og nyskapende avdelingene på hele Universitet i Agder. Her kan du se hvordan vi jobber for å forberede deg godt til praksis som du skal ut i, og til en fremtid som helsearbeider. 

 

Hva lærer du?

I løpet av utdanningen vil du få kompetanse innenfor blant annet:

  • Samfunnsfaglige og juridiske temaer: Her er sosiologi, sosialantropologi og juridisk metode blant temaene.
  • Psykologi og pedagogiske temaer: Du lærer blant annet om de psykologiske og pedagogiske hovedområdene, hvor menneskets utvikling og atferd er viktig.
  • Helsefaglige temaer: Noen stikkord er førstehjelp, anatomi, fysiologi, sykdomslære, omsorgsbegrepet, medikamenthåndtering og ernæringslære.
  • Miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsarbeid: Her lærer du om ulike funksjonsvansker, brukermedvirkning, miljøarbeid i bolig, skole, arbeid og fritid, profesjonsetikk.

Studiet omfatter både teoretisk og praktisk undervisning. 

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg grunnlag for autorisasjon som vernepleier. Som autorisert vernepleier kan du arbeide i den kommunale helse- og sosialtjenesten, i barnehager og skoler. Mange vernepleiere arbeider også innenfor psykisk helsevern for barn og unge, ungdomsarbeid, rusomsorg, barnevern, psykisk helsevern for voksne eller eldreomsorg.

Oppbygning

Høst 2023

VER110 Fagets utvikling og ideologi (10 sp)

VER111 Funksjonshemming og miljøterapeutisk arbeid (20 sp)

Vår 2024

VER111 fortsetter m/øvelser + eksamen

VER112 Praksis: Funksjonsnedsettelser, miljøarbeid, mestring og velferdsteknologi (10 sp)

VER113 Helsefaglige emner (20 sp)

Høst 2024

VER113 fortsetter

VER211 Praksis: Pleie og omsorgspraksis (10 sp)

Vår 2025

VER213 Mestringsbetingelser, helse og funksjonsvansker (15 sp)

Høst 2025

VER215 Samfunnsfaglige emner (20 sp)

Vår 2026

VER214 Behandling og atferdslæring (15 sp)

Høst 2026

VER308 Individrettet miljøpraksis (20 sp)

Vår 2027

VER309 Tjenesterorganisering (10 sp)

VER310 Kunnskapsbasert og systematisk utviklingsarbeid i praksis. Bacheloroppgave i vernepleie (30 sp)

Høst 2027

VER310 fortsetter

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du kan også søke opptak på bakgrunn av realkompetanse

Ved opptak til distriktsvennlig vernepleierutdanning, deltid, med oppstart høsten 2023, stilles det krav om geografisk tilknytning til utdanningsstedet, jfr. forskrift om opptak til høgre utdanning § 4-11.

  • For opptak til studiested i region Lister kreves at søker er bosatt i en av følgende kommuner: Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Lindesnes, samt Sokndal, Lund, Eigersund og Bjerkreim.
  • For opptak til studiested i region Setesdal kreves at søker er bosatt i en av følgende kommuner: Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Valle, Åseral, Iveland og deler av Vennesla (postnummer 4720 og 4721 (Hægeland) og 4715 (Øvrebø)).
  • For opptak til studiested i region Østre Agder kreves at søker er bosatt i en av følgende kommuner: Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Froland og Åmli.

Andre krav i løpet av studiet

Dette studiet krever politiattest for å delta i klinisk undervisning. Løpende skikkethetsvurdering av studenten foregår i løpet av hele studiet. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Praksis

I løpet av bachelorprogrammet i vernepleie vil du ha tre ulike praksisperioder. Den første praksisperioden er knyttet til funksjonshemming og miljøterapeutisk arbeid, den andre praksisperioden er innen pleie og omsorg, mens den siste perioden er en individrettet miljøpraksis. 

Vernepleierutdanningen ved UiA bygger på Kunnskapsdepartementets forskrift om nasjonale retningslinjer for vernepleierutdanning av 01.04.2019, samt forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger av 15.03.2019 der praksis og praksisrettet undervisning utgjør en del av studiet.

Praksisundervisningen er med på å gi deg grunnlaget for å bli en brukerorientert og reflektert yrkesutøver.

Praksisstudiene er organisert på følgende måte:

  • 2. semester, vår: Praksis i Funksjonsnedsettelser, miljøarbeid, mestring og velferdsteknologi, 9 uker veiledet praksis
  • 3. semester, høst: Pleie- og omsorgspraksis, 9 uker veiledet praksis
  • 7. semester, høst: Individrettet miljøpraksis, 12 uker veiledet praksis

Utveksling

Som student på bachelorprogrammet i vernepleie kan du reise på utveksling i 5. semester og ha 12 uker individrettet miljøpraksis (miljøarbeid - habiliteringsarbeid).

Bachelorprogrammet i vernepleie har en flere kvalitetssikrede utvekslingsavtaler med samarbeidsinstitusjoner i Afrika.

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer.

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Studiepoeng

180

Antall plasser

35

Undervisningsspråk

Norsk

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Se hele studieplanen

Spør studentene

Følg vernepleiestudentene på Instagram

Instagram ikon

/uiavernepleierstudent

(UiA tar ikke ansvar for innhold og svar gitt av studentforeninger)

Snakk med en student

Andre studier du kanskje vil like