0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Grimstad/Kristiansand

Tilbudet er fulltegnet, og søknadsperioden avsluttet. 

Studiet er relevant for deg som arbeider med barn, ungdom og familier. Psykososialt arbeid handler om å gi barn og unge muligheter til å utvikle seg i harmoni med omgivelsene sine. Med utgangspunkt i barn og unges ressurser skal psykososialt arbeid bidra til å øke egenverd, fremme selvstendighet og gi bedre muligheter for å mestre dagliglivets krav. Psykososialt arbeid baserer seg på en forståelse av mestring og psykososiale problemer der de relasjonelle aspektene er vektlagt.

Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene gjennomføres på Campus Grimstad, men enkelte studiedager er lagt til Kristiansand. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. 

Hva lærer du?

Du tilegner deg en kompetanse som setter deg i stand til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom.

Du lærer mer om:

  • Barn og unges psykiske vansker og lidelser
  • Kritisk og historisk kunnskap om normalutvikling
  • Ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur
  • Brukermedvirkning med utgangspunkt i barn og unge
  • Mestring av dagliglivet
  • Grunnleggende vilkår for å utvikle barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
  • Samordning og tjenesteutvikling
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg spesialkompetanse til å arbeide med barn og unge i skole, barnehage, barnevern og fritids-, helse- og sosiale tjenester.

Oppbygning

Se hele studieplanen

Videre studier

Deler av utdanningen kan inngå i masterprogrammet i psykisk helsearbeid.

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, førskolelærer, helse- og sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Deltakere må arbeide direkte med barn og/eller ungdom i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden. Ved evt. langvarige arbeidsavbrudd underveis i studiet (eks. langvarige sykmeldinger) må individuelle studieforløp avklares med studieledelsen. Det er mulig for et mindre antall studenter å gjennomføre studiet uten fast arbeidstilknytning, men dette må avklares med studieledelsen i forkant. For disse studentene kommer veiledet praksis i tillegg. Ved konkurranse om studieplass skal arbeidsgivers behov for kompetanse veie tungt.

Praktisk informasjon

Pris 
Denne videreutdanningen har ingen studieavgift. Semesteravgift (pt kr 740) og utgifter til pensumlitteratur tilkommer.

Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Fylkesmannen lokalt. Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2022


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om opptak til studiet?

Opptak@uia.no
Tlf. 38 14 15 64

Andre studier du kanskje vil like