Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Grimstad/Kristiansand

Oppstart med forbehold om finansiering

Dette er en praksisnær videreutdanning for deg som ønsker å videreutvikle din kompetanse og dine ferdigheter i møte med barn, unge og familier.

Psykososialt arbeid handler om å gi barn og unge muligheter til å utvikle seg i harmoni med omgivelsene sine. Denne type arbeid har som utgangspunkt at menneskets indre liv henger sammen med det sosiale liv. Psykososialt arbeid baserer seg slik på en forståelse av mestring og psykososiale problemer der de relasjonelle aspektene er vektlagt. Med utgangspunkt i barn og unges ressurser skal psykososialt arbeid bidra til å øke egenverd, fremme selvstendighet og gi bedre muligheter for å mestre og lære. Barns rettigheter og brukerperspektivet har i denne sammenhengen en sentral plass.

Utdanningen er både tverrfaglig og tverretatlig. Dette gir mulighet for tverrfaglige samtaler og innsikt i andre profesjoners begreper, holdninger og arbeidsmåter. Gjennom studiet skal studentene blant annet få økt kunnskap om og kompetanse til å samarbeide og koordinere tjenester for barn og unge. Utdanningen gir deg spesialkompetanse til å arbeide med barn og unge i skole, barnehage, barnevern og fritids-, helse- og sosiale tjenester.

Studiet er en videreutdanning over 2 år. Studiebelastningen er 50 % per semester, altså halvparten av et ordinært studie. Dette tilsvarer et arbeidsomfang på 270 timer per semester. Studiet kan dermed la seg kombinere med jobb. Undervisningen gjennomføres som tre til fire samlinger hvert semester. Samlingene foregår på Campus Grimstad, men enkelte studiedager er lagt til Kristiansand. Hver av samlingene har en varighet på tre til fem dager. 

Hva lærer du?

Du tilegner deg en kompetanse som setter deg i stand til å initiere og gjennomføre helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid med barn og ungdom.

Du lærer mer om:

  • Barn og unges psykiske vansker og lidelser
  • Kritisk og historisk kunnskap om normalutvikling
  • Ulike perspektiver på barndom, ungdom og kultur
  • Brukermedvirkning med utgangspunkt i barn og unge
  • Mestring av dagliglivet
  • Grunnleggende vilkår for å utvikle barn og unges evne til å mestre livskriser og psykososiale belastninger
  • Samordning og tjenesteutvikling
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

Oppbygning

Studiet ligger på et masternivå. Dette gjør at deler av dette studiet etter søknad kan innpasses i master i psykososial helse.

Organisering
Innholdet i studiet omfatter blant annet forelesninger, gruppeveiledning, seminarer, arbeid med tjenesteutvikling, gruppeaktiviteter og egenstudier.

For mer informasjon om det enkelte emne klikk på lenkene i tabellen under.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, førskolelærer, helse- og sosialfag, medisin, pedagogikk, politiarbeid eller psykologi, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdannings- og praksisnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Deltakere må arbeide direkte med barn og/eller ungdom i minimum 50 % stilling under hele studiet, og må bekrefte arbeidsforholdet i søknaden. Det er mulig for et mindre antall studenter å gjennomføre studiet uten fast arbeidstilknytning, men dette må avklares med faglig ansvarlig i forkant. For disse studentene kommer veiledet praksis i tillegg. 

Praktisk informasjon

Pris 
Denne videreutdanningen har ingen studieavgift. Semesteravgift (pt kr 710/750) og utgifter til pensumlitteratur tilkommer.

Arbeidsgivere i kommuner- og fylkeskommuner som har studenter ved denne utdanningen kan søke om kompetanse- og innovasjonstilskudd hos Statsforvalteren lokalt. Les mer om ordningen på Helsedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Videreutdanningen er et oppdragsstudium fra Helsedirektoratet og inngår som et tiltak i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse.

Oxford research evaluerte studiet i 2021 og konkluderte med at studentene opplever stort utbytte av utdanningen. Studentene er fornøyde og studiet oppfattes å være relevant og å gi viktig læring i tråd med behovet deltakerne har for ny kunnskap og kompetanseheving.

Undervisningsuker
Datoer kommer ved avtale.

Eksamen
Dato kommer ved avtale. 

Fakta

Søknadsperiode

 1. mars til 1. juni 2024


Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like