Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Omfang
Heltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Det er lagt ut restplasser på PPU-Y heltid. Gjelder for alle andre fag enn helse- og oppvekstfag. Det er fortløpende søknadsbehandling.  

På kun ett år med praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y), får du den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer – slik at du kan utdanne morgendagens yrkesutøvere!

PPU-Y bygger videre på det solide yrkesfaglige fundamentet du allerede har. Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og praksis blir du godt forberedt til jobben som lærer.

Våre faglærere er engasjert i studentene, kan fagfeltet og vet hva det dreier seg om. Studentaktive læringsformer og varierte undervisningsmetoder gir deg en solid verktøykasse som du selv kan ta med ut i skolen og andre opplæringsarenaer.

I praksisperiodene får du prøve deg som lærer under trygg veiledning. Fordi vi ønsker å tilby deg best mulig kvalitet på praksisopplæringen, er det et krav at praksis må avlegges i Agder. UiA har et tett samarbeid med våre partnerskoler for å skape helhet og sammenheng mellom opplæringen på campus og det du møter i praksis.

PPU-Y studiet forbereder deg på å løse ulike utfordringer i skolehverdagen, slik at du kan hjelpe elevene på deres vei til å utdanne seg innen det yrket du selv er så glad i. Samtidig er PPU-Y studiet også relevant for arbeid utenfor skoleverket, slik som fagskoler, voksenopplæring eller annen type yrkesfagopplæring.

Det må være tatt opp minimum ti studenter for at heltidsstudiet skal bli satt i gang.

Studiet tilbys også som deltidsstudium over to år.

Aktuelle yrkesfag

UiA tilbyr PPU-Y innen følgende yrkesfaglige studieprogram:

 • bygg- og anleggsteknikk
 • elektro og datateknologi
 • frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • helse- og oppvekstfag
 • håndverk, design og produktutvikling
 • informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • naturbruk
 • restaurant- og matfag
 • salg, service og reiseliv
 • teknologi og industrifag

Hva lærer du?

PPU-Y studiet gir deg den kompetansen du trenger for å bli en profesjonell lærer.

Gjennom pedagogikk, yrkesdidaktikk og 12 uker veiledet praksis får du kunnskap om hvordan du best kan legge til rette for elevers læring. Våre dyktige og engasjerte faglærere viser det ulike metoder for å kunne lede, motivere, variere, planlegge og tilrettelegge undervisning. Samtidig får du nødvendige teoretiske perspektiver, både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Du får også kunnskap om klasseledelse, relasjonsbygging, profesjonsetikk, inkludering og mangfold, blant mye annet. 

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80% tilstedeværelse i undervisningen, og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Jobbmuligheter

PPU-Y kombinert med universitets- eller høgskoleutdanning på minst 180 sp gir deg muligheten til å jobbe som lærer i videregående skole og i grunnskolen fra 5. trinn og oppover.

PPU-Y kombinert med fagbrev, svennebrev eller annen yrkesfaglig utdanning kvalifiserer for å undervise i yrkesfag i videregående skole.

Det er skoleeier som ansetter lærere etter gjeldende regelverk og som vurderer hvilken kompetanse som kreves for å kunne undervise i det enkelte fag. Les mer om tilsetting og kompetansekrav på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Oppbygning

1. semester: PED332: Eleven, læreren og skolen, 30 sp. Praksis 30 dager.

2. semester: PED333: Skolen, lærebedriften og samfunnet, 30 sp. Praksis 30 dager.

Undervisningen foregår på dagtid. I undervisningsukene er det gjennomsnittlig to-tre dager med undervisning. De andre dagene er det lagt opp til selvstudium, arbeid med oppgaver og lignende. For de som har lyst og kapasitet, kan derfor studiet i enkelte tilfeller la seg kombinere med noe lønnet arbeid ved siden av.

I tillegg inneholder studiet til sammen 12 uker praksis i skolen. Merk at i praksisperiodene må du regne med full tilstedeværelsesplikt på skolen hele uken.

Praksisperiodene fordeler seg som følger:

 • Høstsemesteret: Fire uker i videregående skole + to uker på ungdomstrinnet (H-23: uke 41-44 + uke 47-48)
 • Vårsemesteret: Seks uker i videregående skole (V-24: uke 4-10, unntatt uke 8 som er vinterferie i skolen)

For å sikre god kvalitet i studiet, er det krav om minimum 80 prosent tilstedeværelse i undervisningen, og 100 prosent tilstedeværelse i praksis

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Enten

 • Fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. sykepleie, elektroingeniør, kunsthøgskole)
 • og minimum to års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter endt utdanning

eller

 • fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå
 • og generell studiekompetanse
 • og to års (120 sp) relevant yrkesteoretisk utdanning etter videregående skole
 • og minimum fire års (tilsvarende 100%) relevant yrkespraksis etter fag-/svennebrev eller fullført treårig yrkesutdanning

Les mer om fagkravet for de ulike yrkesfaglige profilene i PPU-Y.

Opptakskravene til PPU-Y gjelder nasjonalt og er vedtatt i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag.

Det er altså ikke krav om mastergrad for opptak til PPU yrkesfag; det gjelder kun for PPU allmennfag.

I noen tilfeller kan det være mulig å søke om opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering. Les mer om hvilke betingelser som gjelder. Merk for eksempel at det ikke er mulig å søke om å få realkompetansevurdering av begge de to årene med yrkesteoretisk utdanning som kreves for søkere med fagbrev.

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Dokumentasjon

For at søknaden din skal kunne behandles, må du dokumentere at du oppfyller alle punktene i opptakskravet du søker på bakgrunn av. Søkere som ikke kan vise at de dekker opptakskravet vil få avslag på søknaden.

Det er ditt ansvar å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er lastet opp innen fastsatte frister.

 • Utdanning dokumenteres med vitnemål/karakterutskrift
 • Arbeidserfaring dokumenteres med arbeidsattest, som må si noe om alle disse punktene (hvis du har en attest allerede, men den mangler ett eller flere av punktene under, må du altså be arbeidsgiver lage en ny):
  • arbeidssted/firma
  • type stilling, beskrivelse av arbeidsoppgaver
  • start- og sluttdato
  • stillingsomfang. Dersom du har hatt permisjoner eller tidsbegrensede endringer i stillingsomfanget, skal dette tydelig fremgå av attesten. Opptakskontoret må altså kunne lese ut av dokumentasjonen hva stillingsomfanget har vært i prosent til enhver tid.

 

For mer informasjon, se Hva skal jeg laste opp? Her finner du også informasjon om hvordan arbeid som selvstendig næringsdrivende dokumenteres.

Hvis du har søkt om opptak ved UiA tidligere og skal søke på nytt, må du huske å laste opp oppdatert dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring hvis aktuelt.

Rangering og kvoter

Rangering

Kvalifiserte søkere rangeres i sin fagkvote etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere med dokumentert tilsetting på vilkår i videregående skole i henhold til bestemmelser i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa
 2. Antall måneder yrkespraksis ut over opptakskravet
 3. Antall studiepoeng ut over de som eventuelt inngår i søkerens opptaksgrunnlag

Ved fortsatt poenglikhet rangeres søkerne etter loddtrekning.

Rangeringsreglene er vedtatt i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Kvoter

Det er fastsatt kvoter på maksimalt ti studieplasser pr. yrkesdidaktiske fagtilbud, med unntak av kvoten for helse- og oppvekstfag, hvor det er begrenset til fem studieplasser.

Praksis

Det inngår totalt 12 uker med praksis i PPU-Y. 10 av ukene er i videregående skole, og 2 uker er i ungdomsskolen. 

For å kunne sikre best mulig kvalitet på praksisopplæringen, er det et krav at praksis må avlegges ved våre partnerskoler i Agder. UiA samarbeider tett med disse skolene for å sikre helhet og sammenheng mellom opplæringen på campus og ute på praksisskolene.

Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis. Dette for å sikre at rammeplanens krav om antall dager med praksisopplæring blir oppfylt. 

Du finner all informasjon om praksis på nettsiden om praksis i lærerutdanningene

Egenbetaling

Det er ingen studieavgift for PPU-Y.

De kostnadene du må påregne er den ordinære semesteravgiften og utgifter til pensumbøker. I tillegg kan det i forbindelse med praksis påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Utdanningsstipend

Utdannings- og rekrutteringsstipend

De siste årene har Udir lyst ut utdannings- og rekrutteringsstipend til PPU og PPU-Y. Les mer på Udir sine sider om stipend.

Sletting av studielån

Per i dag gjelder en ordning for ettergivelse (sletting) av studielån for visse typer lærerutdanninger. Les mer om ordningen og hvilke betingelser som gjelder på  Lånekassens nettside om lærere med utdanning i realfag eller språk.

Videre studier

UiA har et bredt etter- og videreutdanningstilbud som er spesielt  tilpasset lærere. Mer om tilbudet for ansatte i skolen.

Noen emner innenfor grunnskolelærerutdanningen tilbys også som enkeltemner for andre ferdig utdannede lærere som har anledning til å følge undervisning på dagtid. Mer om tilbudet enkeltemner for lærere.

Dersom du har en universitets- og høyskoleutdanning av minst 180 studiepoeng og i tillegg har fullført PPU-Y, kan du kvalifisere til opptak på Master i pedagogikk og Master i spesialpedagogikk.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

8881

Studiepoeng

60

Antall plasser

20

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Snakk med en student

Vil du høre fra noen som faktisk studerer på UiA?

Andre studier du kanskje vil like