0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
5 år
Studiepoeng
300
Omfang
Heltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Ønsker du en spennende og utfordrende arbeidshverdag der du får muligheten til å bidra positivt til barns læring og opplevelser av mestring? Er du opptatt av kunnskapsformidling? Da kan en grunnskolelærerutdanning være noe for deg.

Som grunnskolelærer blir det din jobb å gi kunnskap videre til elevene, og motivere til læring uansett hvilket utgangspunkt de har. Du blir en viktig person i mange barns og unges liv og får muligheten til å spille en viktig rolle for de elevene du møter. Du må engasjere deg i elevenes skolehverdag, og følge med på elevenes faglige og sosiale utvikling. Lærerrollen krever også godt samarbeid med både kolleger og foreldre.

Grunnskolelærerutdanningene på UiA har et bredt fagtilbud. Fagvalgene gjøres underveis i studiet når du har bedre grunnlag for å vurdere hvilke fag du ønsker å undervise i.  Alle studenter på grunnskolelærerutdanningene vil få 60 studiepoeng i det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap. For studenter på grunnskolelærerutdanning 1. – 7. trinn er også 30 studiepoeng norsk og matematikk obligatorisk

Du vil få verdifull praksis fra første semester av studiet. Praksis gir deg en god mulighet til å lære og gjøre spennende erfaringer sammen med elever og du får se lærerrollen og skolehverdagen fra innsiden under veiledning av erfarne praksislærere. Vi har praksisskoler både i Aust- og Vest-Agder med egne praksislærere utdannet i veiledningspedagogikk.

UiA har spennende utvekslingsmuligheter flere steder i verden og legger til rette for at lærerstudenter kan ha et semester i utlandet.

Ved Universitetet i Agder vil du møte et læringsmiljø preget av dyktige faglærere og engasjerte medstudenter. Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis.

Hva lærer du?

Du vil blant annet lære om og få trening i å være leder i klasserommet, vurdere elevenes faglige nivå, samt planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i gjeldende læreplaner.

Velger du å spesialisere deg på 5.-10. trinn, vil fokuset være rettet mot helheten i elevens opplæring og overgangen mellom barne- og ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående skole.

Jobbmuligheter

Etter endt grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 kan du jobbe som lærer i grunnskolen med undervisning på mellom- og ungdomstrinnet.

Du er også kvalifisert til å jobbe i voksenopplæringen.

Oppbygning

Viktig for å forstå studiemodellen:

 • Faget du velger i 1. semester skal du også ha i 3. semester. Du kan for eksempel ikke velge KRLE i 1. semester og samfunnsfag i 3. semester.
 • Faget du velger i 2. semester skal du også ha i 5. semester. Du kan for eksempel ikke velge engelsk i 2. semester og matematikk i 5. semester.
 • Du kan kun velge mellom fagene som står i punktlisten for det enkelte semesteret, og du velger kun et av disse fagene. Du kan for eksempel ikke velge kunst og håndverk i 5. semester og heller ikke både mat og helse og musikk i 4. semester. Du skal ha samme masterfag i 7.-10. semester. Du kan for eksempel ikke velge engelsk i 7. semester for å fortsette med matematikk i 8. semester.
 • Praksis er obligatorisk for alle, uavhengig av fagvalg, dersom annet ikke er presisert.

Studieplan for studenter som starter høsten 2020:

1. sem

Valgemner for 1. og 3. semester, 15 sp:

 • Naturfag 1
 • KRLE 1
 • Kroppsøving 1
 • Samfunnsfag 1

Pedagogikk og elevkunnskap 1, 15 sp

Praksis 5 dager + 15 dager

2. sem

Valgemner for 2. og 5. semester, 30 sp

 • Engelsk 1
 • Matematikk 1
 • Norsk 1

Praksis 20 dager

3. sem

Valgemner for 1. og 3. semester, 15 sp:

 • Naturfag 1
 • KRLE 1
 • Kroppsøving 1
 • Samfunnsfag 1

Praksis 15 dager

4. sem

Valgemner for 4. semester, 30 sp:

 • Kunst og håndverk 1
 • Mat og helse 1
 • Musikk 1
 • 2. fremmedspråk 1 (fransk, spansk, tysk. Gjennomføres ved partnerinstitusjon i henholdsvis Frankrike, Spania eller Tyskland)

Evt. skolerelevant fag eller internasjonalt semester

Praksis 10 dager (for valgemner undervisningsfag)/15 dager for 2. fremmedspråk

5. sem 

Valgemner for 2. og 5. semester, 30 sp:

 • Engelsk 2 
 • Matematikk 2
 • Norsk 2

FOU-oppgave

Praksis 15 dager

6. sem

Valgemner for 6. semester, 30 sp:

 • KRLE 2
 • Kroppsøving 2
 • Kunst og håndverk 2
 • Mat og helse 2
 • Naturfag 2
 • Samfunnsfag 2
 • 2. fremmedspråk 2

Praksis 15 dager

7. sem

Masterfag, 30 sp:

 • Engelsk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • KRLE 
 • Kunst og håndverk
 • Norsk
 • Profesjonsrettet spesialpedagogikk

8. sem

Masterfag, 15 sp:

 • Engelsk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • KRLE
 • Kunst og håndverk
 • Norsk
 • Profesjonsrettet spesialpedagogikk

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

Praksis 30 dager (kan evt. fordeles utover 7.-10. semester)

9. sem

Vitenskapsteori og metode, 15 sp:

 • Felles 5 sp
 • Masterfagspesifikt, 10 sp
  • Engelsk
  • Kroppsøving
  • Matematikk
  • KRLE
  • Kunst og håndverk
  • Norsk
  • Profesjonsrettet spesialpedagogikk

Pedagogikk og elevkunnskap 2, 15 sp

10. sem

Masteroppgave, 30 sp:

 • Engelsk
 • Kroppsøving
 • Matematikk
 • KRLE
 • Kunst og håndverk
 • Norsk
 • Profesjonsrettet spesialpedagogikk

Viktig om tilbud av masterfag:

KRLE og samfunnsfag masterfordypning alternerer med opptak annet hvert år. Masterfordypning i KRLE tilbys for studenter med opptak høsten 2020. Masterfordypning i samfunnsfag tilbys studenter med opptak høsten 2021. Dette stiller krav til at studenter som begynner høsten 2020 og som ønsker å velge masterfordypning i KRLE, må følge ordinært studieløp for å unngå forsinkelser i studiet.

Kunst og håndverk og Mat og helse masterfordypning alternerer med opptak annet hvert år. Masterfordypning i kunst og håndverk tilbys for studenter med opptak høsten 2020. Masterfordypning i mat og helse tilbys for studenter med opptak høsten 2021. Dette stiller krav til at studenter som begynner høsten 2020 og som ønsker å velge masterfordypning i kunst og håndverk, må følge ordinært studieløp for å unngå forsinkelser i studiet.

For masterspesialiseringen profesjonsrettet spesialpedagogikk fortsetter studentene i 7. semester med et av undervisningsfagene engelsk, kroppsøving, matematikk, norsk eller samfunnsfag/KRLE. Det er krav om 60 sp. i et av disse fagene for å kunne ta master i profesjonsrettet spesialpedagogikk. I tillegg er det krav om 30 sp. i spesialpedagogikk (tilbys som skolerelevant fag i 4. semester) for masterspesialisering profesjonsrettet spesialpedagogikk.

Det tas forbehold om feil og endringer i studieplanrammen.

Krav og føringer for fagvalg i utdanningen:

 • Studentene må to undervisningsfag à 60 studiepoeng og et undervisningsfag/skolerelevant fag à 30 studiepoeng i løpet av semester 1-6
 • Studentene må ha minimum 60 studiepoeng i ønsket masterfag før de kan begynne på 7. semester
 • Det tas forbehold om at enkelte fag i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt hvis det er for få studenter og endringer kan forekomme. Enkelte fag og masterspesialiseringer har begrenset antall studieplasser og dersom det blir flere søkere enn plasser, kan det bli aktuelt med loddtrekning eller rangering i hht. § 19 i Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.
 • Alle skal ha 60 studiepoeng pedagogikk og elevkunnskap (PEL)
 • Alle skal ha minimum 115 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen
 • Studiet har krav om minimum 70 % tilstedeværelse i undervisningen og 100 % tilstedeværelse i praksis

Se hele studieplanen

Opptakskrav og poeng

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og minimum 35 skolepoeng, samt et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 4,0 i fellesfaget i matematikk (224 timer, som oftest 1P + 2P) fra videregående opplæring. Kravet i matematikk oppfylles også med minimum karakteren 2 i programfag i matematikk med minimum 140 timer (R- eller S-matematikk). 

Skal du bli lærer og oppfyller ikke mattekravet?

Du kan melde deg opp til privatisteksamen, og samtidig på et gratis nettbasert kurs før 1. februar. Dette er tilbud i matematikk for deg som vil bli lærer, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk. Kurset vil være nettbasert og tilbys for elever og studiesøkende over hele landet.

 

Andre krav i løpet av studiene

Studiet har skikkethetsvurdering og krav om politiattest. Studenten må imøtekomme medisinske krav i forbindelse med praksis. 

Poenggrense ved forrige opptak

Ordinær kvote

47,1

Alle søkere konkurrerer om en studieplass i en ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av karakterpoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

46,0

Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og har fått utstedt førstegangsvitnemål på normert tid i videregående opplæring, eller har generell studiekompetanse på bakgrunn av vitnemål fra yrkesfag og studiekompetansefagene. Skal du søke studier med spesielle opptakskrav, og konkurrerer i førstegangsvitnemålkvoten, må fagene som inngår i det spesielle opptakskravet stå på førstegangsvitnemålet ditt. 50 prosent av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine. Det står «Førstegangsvitnemål» på vitnemålet ditt om du har det.

Utveksling

I en stadig mer globalisert verden stiller arbeids- og samfunnslivet økende krav til global innsikt og erfaring. UiA ønsker å integrere studentutveksling i alle studieprogram.

Du kan ta en del av grunnskolelærerutdanningen i utlandet. Det er lagt til rette for utveksling i

 • 4. semester

Mer om utveksling i grunnskolelærerutdanningen

Alt du trenger å vite om utveksling

Egenbetaling

I forbindelse med praksis kan det påløpe merutgifter til reise og opphold, se egne retningslinjer

Fakta

Søknadsfrist

15. april

1. mars for noen søkergrupper. Gjelder det deg?

Søkekode

201 083

Antall plasser

110

Undervisningsspråk

Norsk

Enkelte emner kan bli gitt på engelsk.

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like