0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptak på ph.d.-utdanningen forutsetter eksamen av høyere grad innen religion, teologi, sosiologi, filosofi, etikk eller historie, eller utdanning som fakultetet vurderer som likeverdig. Fakultetsprogrammet har også et karakterkrav om generelt minst B på masteroppgaven/laud på hovedoppgaven.

Om studiet

Målet for spesialiseringen er å videreutvikle kandidatenes kvalifikasjoner for forskning og annet arbeid innen fagområdene religion, etikk og historie som utgjør spesialiseringens fagområder og fordypninger.

Fordypningene i religion og etikk

Kandidatene skal få en fordypning i religion eller etikk, eller i en kombinasjon av disse. Religion og/eller etikk kan studeres i en samfunnsmessig kontekst, eller i andre sammenhenger. Kandidatene skal bli fortrolige med både systematisk-normative og empirisk-samfunnsvitenskapelige teorier og metoder, og med forholdet mellom teologiske og samfunnsvitenskapelige tilnærmingsmåter til studiet av religion og/eller etikk.

Gjennom studiet og arbeidet med avhandlingen skal de utvikle faglig innsikt og teori- og metodebevissthet på høyt nivå. Avhandlingen er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under veiledning. Den skal ha religion, etikk eller en kombinasjon av dem som hovedobjekt, være problemstillingsdrevet og analytisk og forholde seg til relevant teori på forskningsfeltet. Avhandlingen skal fremstilles i tråd med fagområdets normer for vitenskapelige tekster.

Fordypningen i historie

Kandidatene skal utvikle historievitenskapelig innsikt, metodebevissthet og historiefaglig refleksjon på høyt nivå. De skal opparbeide både brede og spesialiserte ferdigheter i vitenskapelig håndtering av historisk kildemateriale og historiefaglige tekster av ulike slag. Arbeidet med avhandlingen skal gi teoretisk og metodisk fordypning gjennom et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under veiledning.

Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid på et historisk eller historiografisk materiale. Den skal være problemstillingsdrevet og analytisk og forholde seg til relevant teori på forskningsfeltet. Avhandlingen skal fremstilles i tråd med historiefagets normer for vitenskapelige tekster.

Oppbygging

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av

 • Gjennomført og godkjent opplæringsdel
 • Vitenskapelig avhandling
 • Doktorgradsprøve (en prøveforelesning og en disputas)

Spesialiseringen er normert til tre års arbeid. Av dette skal opplæringsdelen utgjøre minst 30 studiepoeng, tilsvarende et halvt års arbeid. Opplæringsdelen er lagt opp til å gå parallelt med avhandlingsarbeidet gjennom hele avtaleperioden. Emnene blir gitt jevnlig og etter behov, og undervises normalt på norsk/skandinavisk eller engelsk, ut fra læreres og ph.d.-kandidaters behov.

Valg av emner skjer i samråd med veileder. Etter søknad er det mulig å få godkjent alternative relevante emner ved forskerskoler og andre doktorgradsutdanninger. For å sikre kontinuitet og integrasjon skal opplæringsdelen for den enkelte kandidat normalt bestå av minst 20 studiepoeng fra fakultetets doktorgradsprogram. Dette kan fravikes ved lengre utenlandsopphold, eller hvis andre sterke grunner foreligger.

I opplæringsdelen tilbys følgende emner:

Obligatoriske emner:

Valgfrie emner religion:

 • Religionssosiologisk teori 5 stp (REL-603)
 • Samtidsteologi 5 stp (REL-602)

Valgfrie emner etikk:

Valgfrie emner historie:

 • Historievitenskapelige grunnlagsproblemer 5 stp (HI-600)
 • Historiefaglig tekst- og lesekompetanse 5 stp (HI-601)

Det er obligatorisk å delta på ph.d.-spesialiseringens framleggsseminarer, og å presentere eget arbeid og kommentere andres framlegg der. Vanligvis er det tre eller fire slike seminarer i semesteret. Kandidatene oppfordres også til å delta i fakultetets forskergrupper.

Eventuelt utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke en obligatorisk del av spesialiseringen. Det er mulighet for utenlandsopphold dersom kandidat og veileder er enige om dette, og oppholdet godkjennes av ph.d.-utvalget. 

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført ph.d.-utdanningen i religion, etikk, historie og samfunn, skal ha følgende læringsutbytte etter endt opplæring og innlevert avhandling:

Kunnskap

Kandidaten

 • er i kunnskapsfronten innenfor fagområdet religion, etikk eller historie, og behersker fagområdets vitenskapsteori og metoder
 • kan vurdere hensiktsmessighet og bruk av ulike metoder og prosesser i forskning og faglige utviklingsprosjekter innen fagområdene religion, etikk eller historie
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdene religion, etikk eller historie

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid innen fagområdene religion, etikk eller historie
 • kan drive forskning og faglig utviklingsarbeid i fagområdene religion, etikk eller historie på høyt internasjonalt nivå
 • kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdene religion, etikk eller historie 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan identifisere nye, relevante problemstillinger, inkludert forskningsetiske, og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler
 • kan delta i debatter innenfor fagområdet i nasjonale og internasjonale fora
 • kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon 

Arbeids-/vurderingsform

Studentaktive læringsmåter som seminarer, praktiske øvinger, skriving av papers og diskusjoner brukes i emnene i opplæringsdelen. 

Avhandlingen

Den mest arbeidskrevende og utfordrende delen av doktorgradsutdanningen er å skrive avhandling. Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid, presentere ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres som en del av fagets vitenskapelige litteratur nasjonalt eller internasjonalt.

Avhandlingen kan være en monografi eller et artikkelbasert arbeid. Omfanget av en monografi skal normalt være mellom 100 000 og 125 000 ord. En artikkelbasert avhandling skal normalt inneholde minst tre delarbeider (artikler). Minst én artikkel bør være akseptert for publisering, fortrinnsvis i et internasjonalt referee-tidsskrift. Medforfatterskap kan tilsi et høyere antall delarbeider. I tillegg til de enkelte delene skal det utarbeides en introduksjon og eventuelt et etterord – en såkalt kappe – som gjør rede for helheten i avhandlingen. En slik kappe kan også ta opp temaer som det ikke er grundig belyst i artiklene. Omfanget av kappen skal være ca. 40-70 sider.

Hver ph.d.-kandidat får oppnevnt en hovedveileder og en biveileder. Veiledernes viktigste oppgave er å støtte opp om avhandlingsarbeidet, men de bør også oppmuntre til deltakelse i nasjonale og internasjonale konferanser, forskningsopphold i utlandet, osv. Hovedveileder er normalt intern ved institusjonen. Biveileder kan være ekstern dersom det er ønskelig ut fra kompetansebehov. Obligatorisk sluttseminar («90 %-seminar») inngår i veiledningen, men med annen kommentator enn de faste veilederne

.

Yrkesmuligheter

En ph.d.-grad fra denne spesialiseringen kvalifiserer til arbeid innenfor forskning og høyere utdanning og i andre deler av skoleverket. Andre aktuelle arbeidssteder vil være avhengig av fordypning. Historikere kan for eksempel finne arbeid ved museer og i historisk oppdragsforskning, fordypningen i religion kan kvalifisere for stillinger i religiøse institusjoner og frivillige organisasjoner, mens fordypningen i etikk kan styrke kompetansen i helseinstitusjoner og andre private og offentlige foretak.

Grad

Programmet fører fram til graden ph.d., spesialisering i religion, etikk, historie og samfunn.

Spørsmål om innholdet i studiet?

lisem
Administrativ kontaktperson

Forskersamarbeid