0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Kunst i kontekst er en tverrfaglig og tverrestetisk ph.d.-spesialisering. Den er faglig forankret i de tre kunstfagene musikk, teater og visuelle fag. Betegnelsen angir spesialiseringens særlige kjennetegn: konteksttenkningen. Formålet er å utdanne forskere som kan designe og utføre kunstfaglige prosjekter hvor fagene utøves, forstås og analyseres i relasjon til komplekse kunstfaglige, samfunnsmessige og utøvende/skapende sammenhenger.

Det samlende fokus for spesialiseringen er forskningsspørsmål rettet mot kontekstene som kunst spiller sammen med og inngår i. Disse kontekstene er mangfoldige, og spesialiseringen opererer derfor med et åpent og dynamisk kontekstbegrep. For å skissere bredden i konteksttilnærmingen skilles her mellom ulike typer kontekster som i praksis ofte vil overlappe hverandre:

  • Kunstfaglige kontekster, for eksempel forhold mellom kunstartene, forhold mellom verk og publikum, kunstfagdidaktisk teori og praksis innenfor og utenfor utdanningsinstitusjonene, samt forholdet mellom kunstnerisk praksis og kunstteori.
  • Samfunnsmessige kontekster, for eksempel kunst og sosial intervensjon, kunst og helse, kunst og demokratisk offentlighet, kunst og nye publikumsgrupper, kunstnerisk praksis og kunstinstitusjonene.
  • Utøvende/skapende kontekster, for eksempel produksjon og fremføring av egne og andres verker, samspillet mellom kunstnerne og deres publikum, samarbeid på tvers av kunstarter, kollektive arbeidsformer og kunstneriske praksiser i et historisk perspektiv.

Ph.d.-spesialiseringen KiK skal kvalifisere for forskning innenfor musikk, teater og/eller visuelle fag, dessuten innen tverrestetiske perspektiver på tvers av disse fagene likesom tverrfaglige perspektiver hvor et eller flere kunstfag studeres i relasjon til andre fagområder, for eksempel didaktikk, helse eller kulturfag. Den tverrfaglige og tverrestetiske orienteringen i KiK-spesialiseringen skal gi kandidaten anledning til å se og utvikle sitt eget prosjekt i en tverrestetisk og tverrfaglig sammenheng. Med dette menes at kandidaten underveis i studiet tilbys teoretisk og praktisk innsikt i kunstfaglige, samfunnsmessige og skapende/utøvende kontekster som overskrider egen faglig forankring, mens det enkelte ph.d.-prosjekt som regel vil være forankret i ett av kunstfagene, i musikk, teater eller visuelle fag.

Oppbygging

Opplæringsdelen i doktorgradsprogrammet ved Fakultet for kunstfag består av en obligatorisk og en valgfri del. Den  obligatoriske delen på spesialiseringen i Kunst i kontekst består av 25sp. Til sammen utgjør opplæringsdelen 30 studiepoeng.

Den obligatoriske delen omfatter følgende emner:

Videre er følgende emner obligatoriske:

Til den valgfrie delen av opplæringen i Kunst i kontekst så er det mulig å ta et 5 studiepoengsemne ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Ph.d.-program i kunstfag – spesialiseringen i Kunst i kontekst

OPPLÆRINGSDEL

(30 sp)

AVHANDLINGSDEL

(150sp)

Obligatoriske emner:

Avhandlingsarbeid, veiledning, avhandlings- seminarer, deltakelse i forskningsmiljøet, deltakelse i andre forskningsmiljøer og faglig formidling.

Valgfri emne(r):

  • Valgfritt emne (5sp) ved UiA eller en annen nasjonal eller internasjonal institusjon.

Grad

Programmet fører fram til graden ph.d. i kunstfag, spesialisering i Kunst i kontekst.

Yrkesmuligheter

Etter endt utdanning vil kandidatene ha kompetanse for å kunne ansettes i og/eller arbeide med:

  • vitenskapelige stillinger i høyere utdanning med særlig fokus på kunstfagene og kunstformidling
  • stillinger der det er ønskelig med dobbeltkompetanse innen utøvende/skapende og vitenskapelig virksomhet
  • stillinger som formidlere, produsenter, ledere, kuratorer og kunstnere ved kunstinstitusjoner
  • rådgivning for det offentlige i kulturspørsmål som gjelder utvikling av nye kunst- og kulturprosjekter der kravene til kvalitet, mangfold og kritisk refleksjon er høye, samt forvaltningsoppgaver og utviklingsarbeid som initierer og iverksetter forsknings-, utrednings- og evalueringsprosjekter
  • realisering av kunst- og kulturlivets målsettinger om å nå ut til flest mulig og på nye steder og nye arenaer, og initiere samarbeid på tvers av kunstfag og kunstuttrykk
  • utviklingsarbeid som tar sikte på å føre profesjonene til nye virksomhetsområder der egne og andres arbeidsplasser etableres.