0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Etter endt utdanning skal kandidaten:

Kunnskap

 • være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og beherske kritiske perspektiver og metoder som kan bidra til en bred forståelse av eget fagområde.
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av vitenskapelig tenkning og praksis
 • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap og være bredt orientert om metodologiske muligheter og deres forutsetninger slik at han/hun kan begrunne valg gjort i forbindelse med avhandlingen

                            

Ferdigheter

 • kunne håndtere komplekse faglige og vitenskapelige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor sitt fagområde
 • kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid innen kandidatens vitenskapsområde
 • kunne undervise og veilede innen eget fagområde ut over masternivå
 • kunne delta i nasjonale og internasjonale diskusjoner innen eget fagområde

 

Generell kompetanse

 • kunne formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kunne styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon 
 • ha oppnådd kvalifikasjoner for forskning og annet arbeid som krever høy akademisk standard, innsikt og kompetanser innen eget fagområde

Opptakskrav

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning. Det kan være fra:

1. fakultetets egne 120 studiepoengs masterprogram,

2. andre mastere innen fakultetets fagområder,

eller

3. andre utdanninger som fakultetet vurderer som likeverdig.            

Det er vedtatt en Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA samt Utfyllende regler for graden Philosophiae doctor, i helse- og idrettsvitenskap som definerer ytterligere krav til opptak og gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Se https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-phd/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Oppbygging og kurstilbud

Opplæringsdelen i Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap

Emnekode

Emnetittel

Studiepoeng

Obligatoriske emner:

 

 

EX-602

Philosophy of Science - felles UiA kus - samlingsbasert og tilbys høsten 2020 i Kristiansand: torsdag kl. 12:15 - 16:00 - fredag kl. 09:15 - 12:00 i ukene: 38 (17.-18. sept), 41 (8.-9. okt.), 43 (22.-23. okt.) og 46 (12.-13. nov.) 

5

ME-617

Systematic Reviews and Evidence Synthesis. Emneansvarlig: Liv Fegran. Kurset tilbys i 2020 i uke 40 (28. -  30. september) i Kristiansand.

2,5

ME-618 

 

 

 

 

 

 

ME-626   

                                                                                  

Qualitative Research Methods* Emneansvarlig: Bjørn Tore Johansen. Kurset  tilbys igjen høsten 2020 i uke 44, i Grimstad.

eller 

General Quantitative Research Methods* Emneansvarlig: Bjørge Herman Hansen. Kurset vil bli tilbudt i uke 4, 2019, og tilbys igjen i uke 4 (20. - 24. januar) 2020.

Det tilbys også mindre fordypningskurs i ulike kvantitative metoder senere i vårsemesteret 2019. Det kommer mer info om hvilke av disse kursene som tilbys: 

ME-627 Logistic Regression Analysis, 2,5 sp,  tilbys antakelig høsten 2020, in Kristiansand

ME-628 Regression Models Illustrated Through Linear Regression, 2,5 sp, sist tilbudt i uke 22 (27. -29. may) 2019, in Kristiansand. Planlegges tilbudt igjen våren 2020.

ME-629 Analysis and Design of Studies with Repeated Measures, 2,5 sp. Tilbys i uke 11 (11. and 12. mars) 2020 i Kristiansand. 

ME-630 Survival Analysis, 2,5 sp. Planlegges tilbudt høsten 2020. 

    

5

ME-624

Research Dissemination. Emneansvarlig: Åshild Slettebø. Kurset er også en møteplass for ph.d.-kandidatene og tilbys kontinuerlig hvert semester. Høst 2020: Tirsdag 1. september (Kristiansand), tirsdag 6. oktober (Kristiansand) og onsdag 4. og torsdag 5. november (Grimstad).

7,5

Valgfrie emner:

 

 

HEL600

Critical Perspectives on Health Challenges and Health Promotion. Emneansvarlig: Kristin Haraldstad. Kurset har vært tilbudt 11. - 15. febr. 2013, 3. - 7. mars 2014 og 16. - 20. febr. 2015. Revidert emne ble tilbudt i uke 7 (12.-16. febr.) 2018. Planlagt kurs (3.-7. febr.) 2020 er AVLYST pga for få deltakere. 

5

HEL613

Evidence Based Physical Activity. Emneansvarlig: Bjørge Herman Hansen. Kurset er nytt og tilbys i uke 19 (6.- 10. mai) 2019. Kurset var planlagt tilbudt våren 2020, men utsettes og tilbys igjen i uke 18 (3. - 7. mai) 2021 i Kristiansand. 

5

HEL603

Health Behavior Change and Evaluation of Health Promoting Programmes. Emneansvarlig: Tonje Holte Stea. Kurset har vært tilbudt 5. - 9. mai 2014, og 13. - 17. mars, 2017. Kurset var planlagt våren 2019, men ble avlyst pga for få deltakere. Kurset planlegges tilbudt igjen våren 2021.

5

HEL605

Phenomenological Approach to Mental Health. Emneansvarlig: Inger Beate Larsen. Kurset skulle vært tilbudt i uke 47, 2018, men er avlyst pga for få deltakere. Kurset tilbys igjen høsten 2020 i uke 47, i Grimstad. 

5

HEL606

Recovery in mental health and substance abuse

- perspectives and practices Emneansvarlig: Inger Beate Larsen. 5. - 8. mai 2014, 4. - 7. mai 2015 og 8. -11. mai, 2017. Kurset planlegges tilbudt igjen i uke 19 (6. - 9. mai), 2019 i Grimstad. Kurset planlegges tilbudt igjen våren 2021. 

5

HEL607

Innovation and Improvement in Community Health Care Services – Research Possibilities and Challenges. Emneansvarlig: Solveig Thorbjørnsen Tomstad. Kurset har vært tilbudt i 6. - 10. februar, 2017. Kurset var planlagt våren 2019, men ble avlyst pga for få deltakere. Kurset planlegges tilbudt igjen våren 2021.

5

HEL608

Dialogical and collaborative practices – ontology, epistemology, and methodology. Emneansvarlig: Tore Dag Bøe. Kurset har vært tilbudt 10. -17. sept. 2016 på Lesvos, og høsten 2019, i uke 49 (2. -5. des.) 2019, i Grimstad. 

5

HEL609

Research in eHealth and Health Information Systems. Emneansvarlig: Santiago Martinez / Mariann Fossum. Kurset har vært tilbudt våren 2016 i ukene 14 (5.-7. april) og 19 (9. og 10. mai). Kurset tilbus i uke 9 (27.-28. febr. og 1. mars) og forts. i uke 13 (25. og 26. mars) i 2019. Kurset blir muligens tilbudt igjen våren 2021.

5

HEL610

Developmental Origins of Health and Disease. Emneansvarlig: Nina Cecilie Øverby. Kurset tilbys i uke 37 (7. - 11. september) 2020 i Kristiansand. 

5

HEL611

Nutritional Epidemiology. Emneansvarlig: Nina Cecilie Øverby Kurset ble tilbudt i uke 21 (20. - 24. mai) 2019 i Kristiansand. Kureset planlegges tilbudt igjen våren 2021.

5

 *ME-618 Qualitative Research Methods eller ME-626 General Quantitative Research Methods – ved behov for begge emnene, kan eventuelt ett av disse (evt. to fordypningskurs i statistiske metoder) godkjennes som valgemne.

Om studiet

Doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap dekker alle fakultetets fagområder. Den faglige spesialiseringen skjer i prosjektet, gjennom veiledning og kursportefølje.                 

Formålet med programmet er å tilby er forskerutdanning innen fakultetets tematiske forskningsområder. Disse områdene kan grovt deles inn i folkehelsevitenskap, sykepleievitenskap, psykososial helse, ernæringsvitenskap og idrettsvitenskap. Selv om dette er ulike fag er det glidende overganger mellom dem, og de er beslektede. En felles kobling er mennesket og dets iboende (fysiske, psykiske og sosiale) potensiale for helse, utvikling og/eller prestasjon. Uavhengig av fagdisiplin har forskningsprosjektene en empirisk forankring, og både kvalitative og/eller kvantitative data utforskes ved hjelp av dertil egnede forskningsmetoder. 

Derfor tilbyr vi et fakultært ph.d.- program som omfatter fakultetets faglige interesser. En oversikt over hvilken forskning som bedrives på fakultetet finnes her. Programmet inneholder obligatoriske kurs med et generelt tilsnitt; vitenskapsfilosofi, forskningsformidling, kvalitativ og/eller kvantitativ metode og systematiske litteraturstudier. I disse kursene legges det opp til at kandidatene kan bruke sitt eget fag og spesifikke tema som bakgrunn for arbeidet med problemstillinger, oppgaver og presentasjoner. I tillegg til disse generelle obligatoriske kursene kan kandidatene velge mellom ulike mer fagspesifikke og spissede kurs. Det er også mulig å få godkjent kurs fra andre institusjoner på tilsvarende nivå.   

Nærmere om opplæringsdelen

Innholdet i programmet er en obligatorisk opplæringsdel på 30 sp, hvorav 20 sp er obligatoriske, og en ph.d.- avhandling på 150 sp, og skal til sammen være normert til 3 års fulltids arbeid.

Opplæringsdelen er lagt opp til å gå parallelt med avhandlingsarbeidet gjennom hele studieløpet. Emnene blir gitt jevnlig og etter behov. Emnene undervises normalt på engelsk, men kan gis på norsk/skandinavisk, når deltakelsen tilsier det. Opplæringsdelen skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen, samt bidra til nødvendig faglig dybde og bredde. Kandidaten skal i samråd med sin veileder sette opp en plan for gjennomføring av opplæringsdelen. Kandidaten må selv melde seg til vurdering innen oppsatte frister. Kurset ME-624 Forskningsformidling løper gjennom hele ph.d. perioden, og dette kurset fungerer også som en sosial møteplass for ph.d.-kandidatene Kandidatene er automatisk oppmeldt i dette kurset. Eksterne emner kan inngå i opplæringsdelen, men disse må godkjennes av fakultetet etter søknad. For prosedyrer for oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se Canvas.

Det er ønskelig at det legges inn et utenlandsopphold i opptaksperioden.

Arbeids-/vurderingsform

Den største delen av arbeidet vil være selvstendig arbeid med forskningsprosjektet under veiledning, og som oftest som en del av en forskningsgruppe. Student og veileder skal årlig levere fremdriftsrapporter i henhold til ph.d.-forskriften (§ 9).

 

Når det gjelder de ulike emnene varierer arbeidsformene mellom seminar, forelesninger, oppgaver relatert til eget prosjekt, individuell veiledning, gruppearbeid og -diskusjoner, praktiske øvelser, kandidatpresentasjoner med kandidatopponering og selvstudium. Deler av undervisningen er obligatorisk. Nærmere omtale framgår av emnebeskrivelsene.

Vurderingsformer

Det benyttes ulike vurderingsformer, som skriftlig hjemmeeksamen, essay, muntlig presentasjon, og muntlig eksamen. Det vises til emnebeskrivelsene for nærmere informasjon. Krav til selve avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder, og utfyllende regler for ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap.

Yrkesmuligheter

Kandidater med doktorgrad i helse- og idrettsvitenskap er kvalifisert til å kunne gå inn i undervisnings- og forskningsstillinger i universitets- og høgskolesektoren. Videre vil de kunne gå inn i undervisnings- og forskningsrelaterte stillinger i privat / offentlig sektor og organisasjoner.

 

Doktorgraden gir kompetanse som kan anvendes både i næringsliv og offentlig forvaltning, særlig der det stilles store krav til det å tilegne seg ny kunnskap, til det å kunne arbeide selvstendig og målrettet og til det å kunne planlegge og tenke kritisk og analytisk. 

Grad

Studiet fører til graden philosophiae doctor (ph.d.) i helse- og idrettsvitenskap.