Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Etter endt utdanning skal kandidaten:

Kunnskap

 • være i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og beherske kritiske perspektiver og metoder som kan bidra til en bred forståelse av eget fagområde.
 • kunne vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av vitenskapelig tenkning og praksis
 • kunne bidra til utvikling av ny kunnskap og være bredt orientert om metodologiske muligheter og deres forutsetninger slik at han/hun kan begrunne valg gjort i forbindelse med avhandlingen

                            

Ferdigheter

 • kunne håndtere komplekse faglige og vitenskapelige spørsmål og utfordre etablert kunnskap innenfor sitt fagområde
 • kunne formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid innen kandidatens vitenskapsområde
 • kunne undervise og veilede innen eget fagområde ut over masternivå
 • kunne delta i nasjonale og internasjonale diskusjoner innen eget fagområde

 

Generell kompetanse

 • kunne formidle resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
 • kunne identifisere relevante etiske problemstillinger og utøve sin forskning med faglig integritet
 • kunne styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kunne vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon 
 • ha oppnådd kvalifikasjoner for forskning og annet arbeid som krever høy akademisk standard, innsikt og kompetanser innen eget fagområde

Opptakskrav

For å kunne bli tatt opp til ph.d.-programmet, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad, hovedfag eller tilsvarende) fra norsk eller utenlandsk universitet eller høgskole innenfor et fagområde relevant for fakultetets forskning og undervisning. Det kan være fra:

1. fakultetets egne 120 studiepoengs masterprogram,

2. andre mastere innen fakultetets fagområder,

eller

3. andre utdanninger som fakultetet vurderer som likeverdig.            

Det er vedtatt en Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UiA samt Utfyllende regler for graden Philosophiae doctor, i helse- og idrettsvitenskap som definerer ytterligere krav til opptak og gjennomføring av ph.d.-utdanningen. Se https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-phd/forskrifter-om-doktorgradene-ved-uia

Oppbygging og kurstilbud

Opplæringsdelen i Ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap

Vanligvis tilbys de obligatoriske emnene i hvert høstsemester. De valgfrie emnene tilbys ca hvert andre år, - vanligvis i vårsemesteret.

 

Emnekode

Emnetittel

Studiepoeng

Obligatoriske emner:

 

 

EX-605

Philosophy of Science in Health and Sport Sciences 
Emneansvarlig: Wim van Daele
Samlingsbasert og nytt kurs tilbys vår 2022:
-Onsdag 16. mars og torsdag 17 mars 2022
-Onsdag 6. april og torsdag 7. april, 2022 
-Onsdag 4. mai og torsdag 5. mai 2022

5

ME-617

Systematic Reviews and Evidence Synthesis
Emneansvarlig: Liv Fegran

Kurset tilbys igjen i uke 38 (20., 21. og 22. sept.) høst 2022, i Kristiansand.

2,5

ME-618 

 

 

eller

 
ME-634
 

eller
 

 

ME-636

 

eller

 

 

ME-626   

Qualitative Research Methods
Emneansvarlig: Bjørn Tore Johansen
Kurset tilbys i uke 42 (17. – 21. oktober) 2022, i Grimstad.

eller 

Phenomenological Lifeworld Perspective, Methodology and Analysis 
Emneansvarlig: Else Mari R. Ekra
Kurset tilbys i uke 49 (5. – 9. des.) 2022 i Grimstad - avlyst pga for få deltakere.

 eller

Epidemiology: Concepts and Methodological Approaches
Emneansvarlig: Mario Vianna Vettore
Kurset tilbys i uke 21 (22. - 26. mai) 2023, I Kristiansand.

 

General Quantitative Research Methods
Emneansvarlig: Bjørge Herman Hansen
Kurset tilbys i uke 6 (6. - 10. februar), 2023, i Kristiansand

Det tilbys også mindre fordypningskurs i ulike statistiske metoder**
Emneansvarlig: Bjørge Herman Hansen:

ME-627 Logistic Regression Analysis, 2,5 sp
Tilbys i uke 9 (febr. / mars) 2023, i Kristiansand

ME-628 Regression Models Illustrated Through Linear Regression, 2,5 sp
Tilbys i uke 18 (mai) 2023, i Kristiansand

ME-629 Analysis and Design of Studies with Repeated Measures, 2,5 sp,

Planlagt tilbudt i uke 41 (mand. 10. - onsdag 12. okt.) 2022, i Kristiansand. Avlyst pga for få deltakere. Vil bli satt opp igjen.

ME-630 Survival Analysis, 2,5 sp

Planlagt tilbudt høst 2022, men avlyst pga for få deltakerer. Vil bli satt opp igjen.    

5

ME-624

Research Dissemination
Emneansvarlig: Bjørn Tore Johansen
Kurset er også en møteplass for ph.d.-kandidatene og tilbys kontinuerlig hvert semester. 

Høst 2022:

Onsdag 7. og Torsdag 8. sept.  (Krs)
Torsdag 27. og fredag 28. okt. (Grm)
Torsdag 1. og fredag 2. des. (Krs)

Vår 2023:

Torsdag 19. og fredag 20. januar (Krs)
Torsdag 30. og fredag 31. mars (Grm)
Torsdag 11. og fredag 12. mai (Krs)

 

7,5

Valgfrie emner:

 

 

HEL600

Critical Perspectives on Health Challenges and Health Promotion
Emneansvarlig: Tonje Holte Stea 

Planlagt kurs vår 2021 ble avlyst pga for få deltakere. 

5

HEL603

Health Behavior Change and Evaluation of Health Promoting Programmes
Emneansvarlig: Tonje Holte Stea
Kurset ble sist tilbudt uke 11 (15. - 19. mars), 2021, i Kristiansand.

5

HEL605

Phenomenological Approach to Mental Health
Emneansvarlig: Gunnhild Ruud Lindvig 

Kurset tilbys i uke 23 (5. -9. juni) 2023, i Grimstad.

5

HEL606

Recovery in mental health and substance abuse

- perspectives and practices 
Emneansvarlig: Gunnhild Ruud Lindvig

Kurset ble sist tilbudt i uke 18 (3.- 6. mai) 2021, i Grimstad. 

5

HEL607

Innovation and Improvement in Community Health Care Services – Research Possibilities and Challenges
Emneansvarlig: Hans Inge Sævareid

Planlagt kurs i uke 42, 2021, i Grimstad, ble avlyst pga for få deltakere. 

5

HEL608

Dialogical and collaborative practices – ontology, epistemology, and methodology
Emneansvarlig: Tore Dag Bøe

Kurset ble sist tilbudt i uke 44 (1. -5. november) 2021, i Grimstad.

5

HEL609

Research in eHealth and Health Information Systems
Emneansvarlig: Santiago Martinez / Mariann Fossum

Kurset ble sist tilbudt i uke 12 og uke 14, 2021, i Grimstad.

5

HEL610

Developmental Origins of Health and Disease
Emneansvarlig: Nina Cecilie Øverby

Kurset ble sist tilbudt i uke 37 (7. - 11. september) 2020, i Kristiansand. 

5

HEL611

Nutritional Epidemiology
Emneansvarlig: Anine Christine Medin

Kurset tilbys i uke 22 (30. mai – 3. juni) 2022, i Kristiansand.

5

HEL613

Evidence Based Physical Activity
Emneansvarlig: Bjørge Herman Hansen

Kurset ble tilbudt i uke 44 (1. - 5. november) 2021, i Kristiansand. 

5

HEL615

The Psychology of Team Performance in Sport: The coach, the Athlete, and the Group
Emneansvarlig: Tommy Haugen 

Kurset tilbys i uke 39 (26. – 30. sept.) 2022, i Kristiansand.

5

HEL616

Quality of Life Research
Emneansvarlig: Gudrun Rohde

Kurset tilbys i uke 16 (17. - 21. april) 2023

5

HEL617

Technology in Sport: Making Decisions in a Time of Data Overload

Emnenasvarlig: Matthew R. Spencer
   

Kurset tilbys i uke 16-17 (19. - 25. april) 2023   

5

*ME-618 Qualitative Research Methods / ME-634 Phenomenological Lifeworld Perspective, Methodology and Analysis, eller ME-626 General Quantitative Research Methods / ME-636 Epidemiology: Concepts and Methodological Approaches – ved behov for flere emne(r), kan ett av disse godkjennes som valgemne.
**To av fordypningsemnene i statistikk, kan byttes ut med ME-626 General Quantitative Research Methods eller godkjennes som valgemne(r).

Om studiet

Doktorgradsprogrammet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap dekker alle fakultetets fagområder. Den faglige spesialiseringen skjer i prosjektet, gjennom veiledning og kursportefølje.                 

Formålet med programmet er å tilby er forskerutdanning innen fakultetets tematiske forskningsområder. Disse områdene kan grovt deles inn i folkehelsevitenskap, sykepleievitenskap, psykososial helse, ernæringsvitenskap og idrettsvitenskap. Selv om dette er ulike fag er det glidende overganger mellom dem, og de er beslektede. En felles kobling er mennesket og dets iboende (fysiske, psykiske og sosiale) potensiale for helse, utvikling og/eller prestasjon. Uavhengig av fagdisiplin har forskningsprosjektene en empirisk forankring, og både kvalitative og/eller kvantitative data utforskes ved hjelp av dertil egnede forskningsmetoder. 

Derfor tilbyr vi et fakultært ph.d.- program som omfatter fakultetets faglige interesser. En oversikt over hvilken forskning som bedrives på fakultetet finnes her. Programmet inneholder obligatoriske kurs med et generelt tilsnitt; vitenskapsfilosofi, forskningsformidling, kvalitativ og/eller kvantitativ metode og systematiske litteraturstudier. I disse kursene legges det opp til at kandidatene kan bruke sitt eget fag og spesifikke tema som bakgrunn for arbeidet med problemstillinger, oppgaver og presentasjoner. I tillegg til disse generelle obligatoriske kursene kan kandidatene velge mellom ulike mer fagspesifikke og spissede kurs. Det er også mulig å få godkjent kurs fra andre institusjoner på tilsvarende nivå.   

Nærmere om opplæringsdelen

Innholdet i programmet er en obligatorisk opplæringsdel på 30 sp, hvorav 20 sp er obligatoriske, og en ph.d.- avhandling på 150 sp, og skal til sammen være normert til 3 års fulltids arbeid.

Opplæringsdelen er lagt opp til å gå parallelt med avhandlingsarbeidet gjennom hele studieløpet. Emnene blir gitt jevnlig og etter behov. Emnene undervises normalt på engelsk, men kan gis på norsk/skandinavisk, når deltakelsen tilsier det. Opplæringsdelen skal være til støtte for arbeidet med avhandlingen, samt bidra til nødvendig faglig dybde og bredde. Kandidaten skal i samråd med sin veileder sette opp en plan for gjennomføring av opplæringsdelen. Kandidaten må selv melde seg til vurdering innen oppsatte frister. Kurset ME-624 Forskningsformidling løper gjennom hele ph.d. perioden, og dette kurset fungerer også som en sosial møteplass for ph.d.-kandidatene Kandidatene er automatisk oppmeldt i dette kurset. Eksterne emner kan inngå i opplæringsdelen, men disse må godkjennes av fakultetet etter søknad. For prosedyrer for oppmelding til emner og godkjenning av eksterne kurs/emner, se Canvas.

Det er ønskelig at det legges inn et utenlandsopphold i opptaksperioden.

Arbeids-/vurderingsform

Den største delen av arbeidet vil være selvstendig arbeid med forskningsprosjektet under veiledning, og som oftest som en del av en forskningsgruppe. Student og veileder skal årlig levere fremdriftsrapporter i henhold til ph.d.-forskriften (§ 9).

 

Når det gjelder de ulike emnene varierer arbeidsformene mellom seminar, forelesninger, oppgaver relatert til eget prosjekt, individuell veiledning, gruppearbeid og -diskusjoner, praktiske øvelser, kandidatpresentasjoner med kandidatopponering og selvstudium. Deler av undervisningen er obligatorisk. Nærmere omtale framgår av emnebeskrivelsene.

Vurderingsformer

Det benyttes ulike vurderingsformer, som skriftlig hjemmeeksamen, essay, muntlig presentasjon, og muntlig eksamen. Det vises til emnebeskrivelsene for nærmere informasjon. Krav til selve avhandling og regler for bedømmelse er gitt i forskrift for ph.d.-graden ved Universitetet i Agder, og utfyllende regler for ph.d.-program i helse- og idrettsvitenskap.

Yrkesmuligheter

Kandidater med doktorgrad i helse- og idrettsvitenskap er kvalifisert til å kunne gå inn i undervisnings- og forskningsstillinger i universitets- og høgskolesektoren. Videre vil de kunne gå inn i undervisnings- og forskningsrelaterte stillinger i privat / offentlig sektor og organisasjoner.

 

Doktorgraden gir kompetanse som kan anvendes både i næringsliv og offentlig forvaltning, særlig der det stilles store krav til det å tilegne seg ny kunnskap, til det å kunne arbeide selvstendig og målrettet og til det å kunne planlegge og tenke kritisk og analytisk. 

Grad

Studiet fører til graden philosophiae doctor (ph.d.) i helse- og idrettsvitenskap.