0
Hopp til hovedinnhold
Studiepoeng
180
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018
Studiested
Kristiansand

Det er ikke opptak til bachelorprogrammet høsten 2018. Det tilbys imidlertid to enkeltemner som kan inngå:

 • Samfunnsfag 1
 • Pedagogikk 2 (se mer informasjon om emnene under) 

Norsk skole har en mangfoldig elevgruppe og trenger lærere med ulike kulturelle erfaringer. Fullført utdanning gir undervisningskompetanse i de (det) undervisningsfag og morsmål som inngår i studentenes studium.  

Studiet retter seg mot studenter med minoritetsspråklig bakgrunn. Utdanningen er samlingsbasert og på deltid og det vil være varierende hvor raskt studiet kan fullføres. 

Det gis mulighet for innpassing av tidligere utdanning. Det er også mulig å søke fagtilbud ved andre høgskoler/universiteter og få innpasset dette i utdanningen. Det inngår 12 uker obligatorisk praksis i studiet. Praksistiden kan for enkelte studenter reduseres etter gjeldende regler. Det er egne regler for hvor og hvordan praksis skal gjennomføres. 

Oppbygging

 • Skole- og barnehagekunnskap: Pedagogikk 1 i faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)
 • Pedagogikk 2 i faglærerutdanningen for tospråklige lærere (30 studiepoeng)
 • Morsmål eller et skolefag hvis studietilbud i morsmål ikke finnes (30 studiepoeng)
 • Språkdidaktikk (30 studiepoeng)
 • Valgdel: Skolefag (60 eller 30+30 studiepoeng)
 • Praksis 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse (deriblant dokumenterte norskkunnskaper).

For å få opptak til studiet må ett av følgende krav til norskkunnskaper være oppfylt:

 • Bestått eksamen fra Læreplan i norsk som andrespråk 
 • Bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
 • Bestått eksamen fra ettårig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
 • Test i norsk, høyere nivå ("Bergenstesten") med minimum 450 poeng
 • Annen likeverdig dokumentasjon

Anbefalte forkunnskaper: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer.

Dette studiet har skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse

Emner

Samfunnsfag 1

30 studiepoeng, deltid
Sted: Kristiansand, samlingsbasert
Opptakskrav: se faglærerutdanning for tospråklige
Søkekode: 9891 

I samfunnsfag legges det vekt på å forstå samfunnet fra det lokale til det globale. Det gis innføring i samfunnsvitenskapelig teori og metode med fokus på praktisk samfunnsforskning. Emnet tar også for seg økonomiske og kulturelle samfunnsforhold, lokalt og nasjonalt. Sosiologiske temaer som sosialisering og identitetsutvikling, barn og unges rettigheter og deres deltakelse i samfunnslivet står sentralt. Et viktig formål med samfunnsfaget i skolen er å medvirke til elevenes forståelse for og oppslutning om grunnleggende menneskerettigheter, demokratiske verdier og likestilling, og til aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse. Faget gir en innføring i global og nasjonal historie med sikte på å forstå historiske sammenhenger og hvordan kollektive og individuelle valg i fortid og nåtid påvirker fellesskapet og egen livssituasjon. Kunnskap om vold og overgrep mot barn og tverrprofesjonelt samarbeid tas også opp som tema.  

Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle et bevisst og reflektert forhold til sin lærerrolle. Samfunnsfag er et sentralt dannelsesfag, og det vil fokuseres på å utvikle en bred forståelse for forholdet mellom mennesker, samfunn og natur, også sett i historisk og globalt perspektiv. 

Emne gir deg faglig og didaktisk grunnlag for å undervise samfunnsfag i grunnskolen. 

Pedagogikk 2

30 studiepoeng, deltid
Sted: Kristiansand, samlingsbasert
Opptakskrav: Se faglærerutdanning for tospråklige
Søkekode: 9891

Emnet inneholder tre hovedtema: pedagogikk og didaktikk, språk og litteratur og samfunnskunnskap. 
I pedagogikkdelen gis det innføring i læringsprosesser, og hvordan motivasjon, identitet og sosialisering påvirker læring. Studentene skal tilegne seg kunnskaper som har betydning for å utvikle godt samarbeid, god kommunikasjon og tillitsskapende relasjoner mellom skolen/barnehagen, elever/barn og deres foresatte. Vurdering og skole-/barnehageledelse er også sentrale temaer.  

I språkdelen blir den norske språksituasjonen reflektert i et mangfoldsperspektiv. Forholdet mellom språk motivasjon, identitet og sosialisering innlæring blir tematisert. Studentene skal lære å vurdere lærebøker og læremidler i en flerkulturell kontekst.  

I samfunnsdelen blir grunnleggende strukturer i det norske samfunnet temaer og hvordan mangfoldsperspektivet fremtrer. 

Flere av temaene i Ped 142 reflekteres både i pedagogikkdelen og i samfunnskunnskapen. Barn, unge og voksne i kriser er et av disse temaene. 

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsfrist

15. april

Spørsmål om opptak til studiet?

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail