0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Vi ønsker flere lærere fra barnehage og skole på dette emnet til høsten.
Vi vil derfor åpne for at lærere kan søke om opptakt til dette emnet utenom ordningen kompetanse for kvalitet (Udir). Det åpnes for søkning mandag 22. juni. Vær oppmerksom på at opptak utenom ordningen ikke gir rett til Udir sin finansieringsordning innen Kompetanse for kvalitet.

Hva lærer du?

Kompetansemål for grunnmodulen:

  • kunne anvende, formidle og forholde seg kritisk til pedagogiske og didaktiske tilnærminger innen veiledningsfeltet
  • kunne anvende og formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse
  • kunne identifisere og finne løsninger på etiske problemstillinger i samsvar med en verdibasert grunnholdning 

Kompetansemål for valgfritt emne 1a:

  • kunne organisere praksisveiledning med tanke på praksisstudentens og den nyutdannedes behov og integritet i praksissituasjoner og på arbeidsplassen
  • ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse, kunne formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap knyttet til profesjonskvalifisering og -utvikling
  • kunne ta initiativ til nytenkning og utvikling, samt anvende sine kunnskaper og ferdigheter knyttet til veiledning av studenter og nyutdannede

Kompetansemål for valgfritt emne 1b:

  • kunne organisere veiledning i et profesjonsfaglig fellesskap med tanke på deltakernes behov og integritet på arbeidsplassen og i kollegaveiledning
  • ved hjelp av veiledningspedagogisk kompetanse kunne formidle erfarings- og forskningsbasert kunnskap knyttet til utviklings- og læringsprosesser i profesjonsfellesskap

Oppbygning

Veilederutdanningen består av et grunnemne og to valgfrie valgemner. Utdanningen er organisert rundt fellessamlinger, nettressurser, basisgrupper, praktiske veiledningsoppgaver, skriftlige arbeider og bruk av veiledningsteknologi. Det legges opp til deltagende og varierte arbeidsmåter, samt obligatorisk praksisseminar. Mellom samlingene arbeider studentene individuelt og i grupper.

Utdanningen er praksisrettet, og forutsetter aktiv deltagelse fra studentene. Gjennomføring av veiledning på arbeidsplassen inngår i arbeidet med en individuell praksisrapport.

1. semester - Veilederutdanning grunnemne. Veiledningsteori og metode for barnehagelærere og lærere i grunnskole og videregående opplæring 

Samlinger høsten 2020

Torsdag 10. september - fredag 11. september
Torsdag 8. oktober - fredag 9. oktober
Torsdag 12. november - fredag 13. november

Med forbehold om endringer

Eksamen: muntlig gruppeeksamen med individuell karakter. Studentene vurderes individuelt. Gradert karakter.

2. semester - valgemne 1a eller 1b

a)      Profesjonskvalifisering. Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring 

Eksamen: skriftlig individuell semesteroppgave

b)      Profesjonsveiledning. Prosessveiledning for kvalitetsutvikling i barnehage, grunnskole og videregående opplæring 

Eksamen: skriftlig individuell semesteroppgave

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Bestått lærerutdanning/barnehagelærerutdanning.

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

Det åpnes opp for søking på ledige plasser mandag i uke 26. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no