Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Start
Etter avtale

Dette er del 2 av emnet Utfordrende atferd og målretta miljøarbeid. Denne delen vil være en fortsettelse av Utfordrende atferd og målretta miljøarbeid 1 ved å ta for seg intervensjoner som er rettet mot ulike brukergrupper. Dette for å gi et innblikk i hvordan utfordrende atferd håndteres på ulike sektorer og nivåer.

Målretta miljøarbeid er en paraply av tilnærmingsmåter / tiltak / metoder som benytter positive strategier for å møte håndtere utfordrende situasjoner. For å kunne gjøre faglig riktige valg mellom disse må fagpersoner ha kunnskap om tilnærmingsmåtene, dere forskningsmessige støtte og hvilke etiske problemstillinger som knytter seg til dem. Intervensjoner rettet mot ulike bruker og aldersgrupper vil ha ulike komponenter.  Det å kunne analysere og vurdere disse er en forutsetning for å balansere mellom det å implementere forskningsbasert metodikk og gjøre individuelle tilpasninger uten å gå utover behandlingsintegriteten. 

Målgruppe

Emnet er relevant for personer som arbeider innenfor skoleverket, barnehagesektoren, psykisk helsevern og /eller rus- og avhengighetsbehandling, kommunale helse- og omsorgtjenester, demensomsorgen og fagfolk som jobber med personer med utviklingshemming.

Hva lærer du?

Utfordrende atferd håndtert i systemer:
Utfordrende atferd i skolen vil være en av innfallsportene i emnet. Det finnes i dag en rekke intervensjonsmodeller som retter seg mot både individnivået og det administrative systemet på en skole med både direkte tiltak mot individet og mer langsiktige forebyggende komponenter. En av disse modellene er Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (PALS). Det vil bli en gjennomgang av denne modellen. For nærmere beskrivelse se http://www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/

Motivasjon for atferdsendring:
Å redusere utfordrende atferd bør tuftes på en motivasjon for endring hos personen selv. En vet at mål en setter seg selv kan være mer motiverende enn dersom dette gjøres av andre. Motiverende intervju er nyttig for mange ulike grupper som samtaleform for å sikre motivasjon for atferdsendring. Se flere beskrivelser https://helsedirektoratet.no/motiverende-intervju/motiverende-intervju-som-metode

Noen intervensjoner for atferdsendring:
Kognitiv atferdsterapi er en tilnærming til en del psykiske lidelser som har bred støtte i forskning. Det er også en analyse av atferd som kan anvendes i dagliglivet til personer med utfordrende atferd. En slik tilnærming vil kunne danne fundamentet for intervensjoner rettet mot enkeltindivider. Atferdsavtaler er et redskap som blant annet kan hjelpe personer som har utfordrende atferd til å få en oversikt over dagen og hjelp til selvkontroll. Brukermedvirkning og selvbestemmelse er utgangspunktet for dette systemet. Læringsmekanismen som ligger til grunn er positive strategier som differensiell forsterkning.

Forebygging og håndtering:
I alle sektorer vil håndtering av utfordrende atferd være et sentralt punkt. Det er viktig å ha ferdigheter og kunnskaper som sikrer at en episode ikke eskalerer eller at man som fagperson tyr til ulovlig bruk av tvang. Såkalte lavaffektive tilnærminger er både en samhandlingsform om en innstilling til fenomenet utfordrende atferd som hjelper en til å ligge i forkant.

Oppbygning

Undervisningsopplegget er samlingsbasert, og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, arbeidsoppgaver og praktiske øvelser/ferdighetstrening. Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i deler av undervisningen.

Forventet arbeidsomfang i emnet er 135 timer. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bestått bachelorgrad i helse-, sosial- eller pedagogiske fag, og minimum ett års yrkespraksis fra direkte pasient/klientarbeid etter fullført utdanning. Du må ha bestått PSY 919 Utfordrende atferd og målretta miljøarbeid 1. 

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Undervisning

Datoer kommer senere.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Oppfylt krav til deltakelse på obligatorisk tilstedeværelse. Hvis ikke vil det gis kompenserende arbeidskrav.

Eksamen

Eksamensdato kommer senere. 

Skriftlig eksamen i gruppe. Gradert karakter. Nærmere informasjon om oppgavene som skal inngå i mappen er gitt i emneheftet.

Andre studier du kanskje vil like