0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Grimstad

Jobber du med mennesker med atferd som oppleves utfordrende og problematisk? I denne videreutdanningen vil du blant annet få  kunnskap om og ferdigheter i avgrensning og forebygging av utfordrende atferd. Målretta miljøarbeid er en paraply av tilnærmingsmåter som benytter positive strategier for å møte og håndtere utfordrende situasjoner.

Målgruppe

Denne videreutdanningen er for deg som arbeider innenfor skoleverket, barnehagesektoren, psykisk helsevern og /eller rus- og avhengighetsbehandling, kommunale helse- og omsorgtjenester, fagfolk som jobber med personer med psykisk utviklingshemming eller annen virksomhet der temaet er aktuelt.

Innhold

Videreutdanningen tar utgangspunkt i funksjonell analyse av utfordrende atferd. Innen dette perspektivet analyseres og forstås utfordrende atferd ut fra de foranledninger og konsekvenser atferden har. En slik FAK – analyse danner grunnlag for tiltak, intervensjoner, behandlings- og samhandlingsformer som tar utgangspunkt i nettopp de miljømessige årsakene til den utfordrende atferden. Det legges vekt på systematikk, dokumentasjon og etisk refleksjon i alle ledd i prosessen. Videreutdanningen gir kompetanse innen dokumentasjon og kartlegging som eksplisitt angis som krav i lovverk som regulerer store deler av virksomheten innen helse- og sosial sektoren (eks. Helse og omsorgstjenesteloven).

Hva lærer du?

Etter avsluttet videreutdanning vil du:

  • ha kunnskap om og ferdigheter i avgrensning og forebygging hos mennesker med utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å kartlegge omfang av utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å gjennomføre funksjonelle analyser
  • ha kunnskap om ulike måter å gjennomføre funksjonelle analyser på
  • kunne gjengi intervensjoner, behandlingsformer, tiltak og samhandlingsformer som er aktuelle ved problematferd
  • kunne planlegge gjennomføringen og evaluering av tiltak/endring i samhandlingsform
  • kunne dokumentere effekten av tiltak / endring av samhandlingsform
  • kunne identifisere etiske utfordringer i alle ledd i håndteringsprosessen av utfordrende personer.

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), politiarbeid, sosiologi eller psykologi.

Minst ett års relevant yrkespraksis fra direkte elev-/pasient-/klientarbeid etter fullført utdanning. 

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 9 000,-. Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Undervisningsopplegget er samlingsbasert, og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, arbeidsoppgaver og praktiske øvelser/ferdighetstrening både i grupper og plenum. Forventet arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Undervisningen vil foregå på campus i Grimstad.

Datoer:
9. og 10. september
26. og 27. september
18. oktober
I tillegg vil det bli tilbud om introduksjonskurs i læringspsykologi samt veiledning.

Eksamen

Skriftlig gruppeeksamen. Gradert karakter. Nærmere informasjon om oppgavene som skal inngå i mappen er gitt i emneheftet.

Eksamen: 18. november.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Fakta

Søknadsperiode


Søknadsfristen er forlenget fra 1. juni til 15. august.


Vi har noen ledige plasser og har åpnet opp for restopptak så lenge det er ledig plass.


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når kurset er fullt, eller senest 15. august.

Pris

kr 9.000,00

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail