Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Jobber du med mennesker med atferd som oppleves utfordrende og problematisk? I denne videreutdanningen vil du blant annet få  kunnskap om og ferdigheter i avgrensning og forebygging av utfordrende atferd. Målretta miljøarbeid er en paraply av tilnærmingsmåter som benytter positive strategier for å møte og håndtere utfordrende situasjoner.

Målgruppe

Denne videreutdanningen er for deg som arbeider innenfor skoleverket, barnehagesektoren, psykisk helsevern og /eller rus- og avhengighetsbehandling, kommunale helse- og omsorgtjenester, fagfolk som jobber med personer med psykisk utviklingshemming eller annen virksomhet der temaet er aktuelt.

Innhold

Videreutdanningen tar utgangspunkt i funksjonell analyse av utfordrende atferd. Innen dette perspektivet analyseres og forstås utfordrende atferd ut fra de foranledninger og konsekvenser atferden har. En slik FAK – analyse danner grunnlag for tiltak, intervensjoner, behandlings- og samhandlingsformer som tar utgangspunkt i nettopp de miljømessige årsakene til den utfordrende atferden. Det legges vekt på systematikk, dokumentasjon og etisk refleksjon i alle ledd i prosessen. Videreutdanningen gir kompetanse innen dokumentasjon og kartlegging som eksplisitt angis som krav i lovverk som regulerer store deler av virksomheten innen helse- og sosial sektoren (eks. Helse og omsorgstjenesteloven).

Hva lærer du?

Etter avsluttet videreutdanning vil du:

  • ha kunnskap om og ferdigheter i avgrensning og forebygging hos mennesker med utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å kartlegge omfang av utfordrende atferd
  • ha ferdigheter i å gjennomføre funksjonelle analyser
  • ha kunnskap om ulike måter å gjennomføre funksjonelle analyser på
  • kunne gjengi intervensjoner, behandlingsformer, tiltak og samhandlingsformer som er aktuelle ved problematferd
  • kunne planlegge gjennomføringen og evaluering av tiltak/endring i samhandlingsform
  • kunne dokumentere effekten av tiltak / endring av samhandlingsform
  • kunne identifisere etiske utfordringer i alle ledd i håndteringsprosessen av utfordrende personer.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), politiarbeid, sosiologi eller psykologi.

Minst ett års relevant yrkespraksis fra direkte elev-/pasient-/klientarbeid etter fullført utdanning. 

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Undervisningsopplegget er samlingsbasert, og vil bestå av en kombinasjon av forelesninger, arbeidsoppgaver og praktiske øvelser/ferdighetstrening både i grupper og plenum. Forventet arbeidsomfang i emnet er 135 timer.

Undervisningen vil foregå på campus i Grimstad.

Skriftlig gruppeeksamen. Gradert karakter. Nærmere informasjon om oppgavene som skal inngå i mappen er gitt i emneheftet.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like