Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Denne videreutdanning inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet. Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på videreutdanningen gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Videreutdanningen gir innsikt i tilnærmingsmåter og undervisningsopplegg som er utformet for at alle elever skal kunne delta aktivt i skolehverdagen. Studentene lærer hvordan de kan utnytte de mulighetene som ligger i universell utforming av læringsmiljøet, med særlig vekt på opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Studentene vil bli presentert for ulike didaktiske tilnærminger til universell utforming av læringsmiljøet. Det gis en innføring i tilgjengelighetsfunksjoner og assisterende teknologi som kan gi elever med funksjonsnedsettelser eller lærevansker større grad av mestring og deltagelse i undervisningen.

Videreutdanningen gir kunnskap om profesjonsfaglig digital kompetanse, digital dømmekraft, elevers medvirkning og etiske og praktiske dilemmaer som oppstår i spesialpedagogisk arbeid. Ved å bli presentert for tilnærminger innen spesialpedagogikk, er målet at studentene skal kunne bidra til å utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring.

Hva lærer du

Spesialpedagogikk og universell utforming av læringsmiljøet 1
Etter fullført emne skal studenten blant annet:

 • ha kunnskap om den spesialpedagogiske tiltakskjeden, inkludert arbeid med sakkyndig vurdering og individuell opplæringsplan
 • ha kunnskap om generelle og spesifikke lærevansker og hvordan disse vanskene kan påvirke elevers forutsetninger for læring
 • kjenne til ulike vurderings- og samhandlingsverktøy og kunne reflektere over hvordan disse tilnærmingene kan bidra til elevmedvirkning og dybdelæring
 • kunne utforme og vurdere et undervisningsopplegg for å legge til rette for elever med særskilte behov
 • ha kunnskap om grunnleggende teori og begreper innen spesialpedagogikk slik som inkludering, tilpasset opplæring, universell utforming og sosiale og medisinske perspektiver på funksjonsnedsettelser

Spesialpedagogikk og universell utforming av læringsmiljøet 2
Etter fullført emne skal studenten blant annet:

 • ha kunnskap om hvordan universell opplæring kan bidra til at elever i større grad kan mestre regning, lesing og skriving
 • ha kunnskap om innovativ bruk av teknologi og digitale læringsressurser for å utvikle egen undervisningspraksis
 • kunne bruke digitale læringsressurser i tilrettelegging for faglig og sosial utvikling
 • kunne kritiske vurdere utbyttet og hensikten ved bruk av digitale læringsressurser i spesialpedagogisk arbeid
 • ha kunnskap om hvordan man kan legge til rette for en innovativ og utforskende undervisningspraksis

Oppbygning

Videreutdanningen består av et nettbasert kurs og tre fysiske samlinger.

Det digitale kurset er delt inn i moduler. Modulene i kurset introduseres med læringsmål. Deretter presenteres kursets innhold gjennom ulike formater. Dette kan være tekster, videoer, podkast, digitale ressurser, undervisningsopplegg, utprøvingsoppgaver, digitale prøver og refleksjonsoppgaver.

På de fysiske samlingene legges det opp til en kombinasjon av forelesninger, utprøving og gruppearbeid.

Samlinger høsten 2024

 • 3. og 4. september
 • 15. og 16. oktober
 • 12. og 13. november

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Studenten må være ansatt i skolen når emnet gjennomføres.

For å ta PED9001, må du ha bestått PED9000: Spesialpedagogikk og universell utforming av læringsmiljøet 1 (15 studiepoeng) eller tilsvarende. 

Praktisk informasjon

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du på våre nettsider, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no