Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Grimstad

Er du opptatt av de første leveårs grunnleggende betydning for utviklingen av psykisk helse hos barn?

Denne videreutdanningen formidler kunnskap om tidlig normalutvikling hos barnet, om risikofaktorer som kan gi skjevutvikling og om beskyttelsesfaktorer som kan støtte en normalutvikling. Den vil videre gi deg kunnskap om hvordan et godt tverrfaglig samarbeid på tvers av ulike velferdstjenester er med på å sikre en helhetlig og samordnet oppfølging.Du vil få kompetanse i å arbeide forebyggende, kunne identifisere risikoutsatte sped- og småbarn og bidra til at disse får rett hjelp til rett tid.

Målgruppe for videreutdanningen er ansatte innen kommunale tjenester som helsestasjoner, barnehager, barnevern, familievern, familiesentre, psykiatritjeneste og PP-tjeneste i tillegg til ansatte innen spesialisthelsetjenesten ved avdelinger som barne- og ungdomspsykiatri, voksenpsykiatri, barneavdeling, føde- og barselavdeling eller liknende. 

Institutt for psykososial helse er ansvarlig for videreutdanningen.

Hva lærer du?

Du vil få:

• inngående kunnskap om nyere teori, forskning og forståelsesmodeller innen psykisk helse hos sped- og småbarn (aldersgruppen 0-6 år)

• inngående kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer som kan påvirke sped- og småbarns psykiske helse 

• innsikt i din egen rolle som hjelper og kunne reflektere rundt hvordan man møter utfordringer knyttet til sårbare familier på en faglig og respektfull måte

• kunnskap om formidling av sped- og småbarns psykiske helse og forståelse av risikofaktorer og beskyttende faktorer både i faglig sammenheng og til allmenheten

• særlig kompetanse om tverrfaglig samarbeid innen feltet sped- og småbarns psykiske helse

Du vil lære:

• å kunne bruke eksisterende kunnskapsbaserte teorier og metoder innenfor sped- og småbarns psykiske helse og reflektere over hvordan dette kan anvendes i eget arbeid

• å kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder innen sped- og småbarns psykiske helse, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer 

Opptakskrav

Tre-årig bachelorutdanning eller tilsvarende innen helse- og sosialfag (f.eks. sykepleie, sosialt arbeid, barnevern, fysioterapi, vernepleie), pedagogikk (spesialpedagogikk, barnehagelærer, grunnskolelærer) eller psykologi.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på minimum tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som studenter. Søkere må dokumentere at de er i relevant yrkespraksis med barn i alderen 0-6 år. Det forutsettes at studentene er i relevant yrkespraksis under utdanningens forløp.

Arbeidsformer

  • Samlinger med forelesninger og gruppearbeid
  • Hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det kan være aktuelt med hjemmeoppgaver som forberedelse til neste samling.

Praktisk informasjon

Pris

46 000,- (23 000 ,- per semester). I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur samt semesteravgift på 710,- per semester. 

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen. Undervisningen vil hovedsakelig foregå på campus Grimstad.

Undervisningsdatoer:
  • 1. samling: fredag 9. februar
  • 2. samling: torsdag 7. og fredag 8. mars
  • 3. samling: torsdag 11. og fredag 12. april
  • 4. samling: fredag 3. mai 
  • 5. samling: torsdag 6. og fredag 7. juni.

Eksamen

  • Sped- og småbarns psykiske helse – grunnleggende teorier for forståelse: Individuell semesteroppgave. Oppgaven vurderes til bestått/ikke-bestått.
  • Sped- og småbarns psykiske helse - tidlig forebygging og kartlegging: Prosjektoppgave i gruppe. Oppgaven vurderes med gradert karakter. Det gis felles karakter til gruppen.

Med forbehold om endringer

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 5. januar.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

30

Pris

kr 46.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no