0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Utdanning for bærekraftig utvikling er et overordnet og gjennomgående tema i kurset. 

Tema og arbeidsmåter er rettet mot lærere på mellomtrinnet (5. 7. trinn), men kan også være aktuelle for lærere i naturfag i hele grunnskolen.

I emnet vil det legges vekt på at deltakerne får erfaring med og reflekterer over utforskende og fenomenbaserte undervisningsformer. Aktuelle tema vil drøftes i undervisningen i emnet: Hvordan kan elevene utforske tema knyttet til mikroplast? Hvordan kan elevene observere biologisk mangfold på ulike måter? Hvilken rolle spiller det estetiske i elevenes opplevelse og beskrivelse av naturen?

Refleksjon over bruk av et utvidet klasserom som rommer flere læringsarenaer, historiske case, digitale verktøy og modeller som utvider hva både lærere og elever kan erfare.

Det forventes at deltakerne som en del av kurset har anledning til å prøve ut undervisningsopplegg med elever.

Hva lærer du?

Du lærer blant annet å kjenne vanlige arter og gjennomføre feltundervisning samt å kunne bruke vitenskapelige metoder til å gjøre observasjoner og innsamlinger av data i ulike sammenhenger. Videre lærer du å kunne anvende ulike former for utforskende undervisning og vurdere elevenes læringsutbytte samt å kunne bidra til elevenes dybdelæring i og handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller utdanning innen spesialpedagogikk (minimum 3-årig/180 sp) eller tilsvarende. Det stilles krav om at søker skal ha undervisningsstilling. 

Praktisk informasjon

Hver samling starter klokken 09:00 og slutter klokken 16:00. Mellom samlingene legges det opp til arbeid i form av praktisk utprøving i egen klasse, samt egenarbeid i form av innleveringer. Veiledning og oppfølging vil bli gitt på samlingene og i læringsplattformen Canvas.
Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 270 timer.

Undervisningsdager våren 2020

Torsdag 13.02
Torsdag 12.03
Torsdag 16.04
Torsdag 14.05

Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift og pensumlitteratur. 

Eksamen

Vilkår for å gå opp til eksamen: Obligatoriske arbeidskrav må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Nærmere informasjon om arbeidskrav gis i Canvas ved semesterstart. Obligatorisk fremmøte på samlingene må være på minimum 75% for å kunne gå opp til eksamen. Eksamen vil bestå av tre individuelle arbeider som leveres inn i eksamensplattformen Inspera. Arbeidene vurderes til bestått/ikke bestått. Alle de tre arbeidene må være bestått for at studenten skal få godkjent emnet.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Studiet er gratis.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Send studiet på mail