0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Nasjonal styrerutdanning er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for styrere og assisterende styrere og daglig ledere i barnehager.

Utdanningen omhandler fem hovedområder:

 • barns læring og utvikling
 • styring og administrasjon
 • samarbeid og organisasjonsbygging, veiledning av personalet
 • utvikling og endring  
 • lederrollen

Styrerutdanningen ved UiA gis som et forsknings- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet vil blant annet gi deg kjennskap til verktøy som gjør deg bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter.

Styrerutdanningen er faglig forankret ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, med professor Morten Øgård som faglig koordinator.

Studiet gis i samarbeid med offentlig og privat næringsliv, ansatte-/tidligere ansatte i barnehager og kommuner samt internasjonale samarbeidspartnere.

"God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen også være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene." 
Utdanningsdirektoratet

Hva lærer du?

Etter gjennomført studium skal studenten ha

kunnskap

 • om lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i praksisfeltet
 • om utøvelse av ledelse i barnehagen som en politisk styrt organisasjon og utøvelse av ledelse i nettverksrelasjoner
 • om lederrollens utfordringer og barnehagen som arena for læring og utvikling i en samfunnskontekst

ferdigheter

 • i organisering og ledelse av barnehageorganisasjoner
 • i bruk av relevante metoder og verktøy for faglig arbeid på en selvstendig måte
 • om etiske dilemmaer, spesielt knyttet til utvikling av barnehagen som organisasjon

generell kompetanse

 • i å analysere relevante faglige problemstillinger
 • i å lede komplekse og sammensatte organisasjoner i en demokratisk kontekst
 • til å drive og lede evaluerings- og utviklingsprosesser

Oppbygging

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager gjennomføres på deltid mens du er i arbeid. Utdanningen er satt sammen av tre kurs a 10 studiepoeng, og du gjennomfører ett kurs / 10 studiepoeng pr. semester, totalt 3 semester (1,5 år).

Lederrolleanalyse, kulturkartlegging, utviklingsarbeid, oppgaver og øvelser vil være gjennomgående for hele studiet.

Følgende kurs inngår i Styrerutdanningen:

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nasjonal styrerutdanning retter seg mot styrer, daglig leder og assisterende styrer i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Med assisterende styrer menes den som fungerer i styrers sted og som ivaretar lederoppgaver i styrers fravær.

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, og du søker opptak til styrerutdanningen via Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Praktisk informasjon

Gratis utdanning

Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens barnehageeier må betale for pensumlitteratur og
reise/opphold i forbindelse med samlingene. Styrer og assisterende styrer deltar i studiet på samme vilkår.

Samlinger

Styrerutdanningen gjennomføres over tre semester totalt. Hvert semester har en ramme på 10 studie-

poeng, fordelt over tre samlinger a to dager pr. semester. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst.

 • Samlingene gjennomføres med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case.
 • Nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene.
 • Samlingene er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

(I tillegg tilbys en ukesamling ved UC Berkeley, California.)

Internasjonalisering

Som en del av UiAs samarbeidsavtale med UC Berkeley vil du som student på styrerutdanningen ved UiA
få tilbud om en ukes studieopphold ved UC Berkeley. Ukesamlingen foregår på Berkeleys campus og
gjennomføres med faglige ansatte fra begge institusjoner. Undervisningen ved Berkeley foregår på engelsk.

Videre utdanning

Dersom du ønsker videre påbygging etter gjennomført styrerutdanning, kan utdanningen innpasses i
UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse (90 studiepoeng).

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2019

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

BROSJYRE OM STYRERUTDANNINGEN

Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i barnehagen» kan du lese om krav og forventninger som det er rimelig å stille til en styrer. 

Lærer profesjonell ledelse

- Poenget med å studere er å løfte blikket og se ting i en større sammenheng

Mona Rye-Kittelsen

Styrer i barnehage

Send studiet på mail