0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Dette studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud om videreutdanning for styrere og daglige ledere i barnehagesektoren. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din barnehageeier og deretter en e-post fra UiA med videre informasjon om søknadsprosessen for opptak ved UiA. 

Nasjonal styrerutdanning er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for styrere og assisterende styrere og daglig ledere i barnehager.

Utdanningen skal gi styrere økt lederkompetanse, gi en god rolleforståelse og trygghet i egen lederrolle, kompetanse i å lede utvikling og endringsarbeid og et grunnlag for videre læring og utvikling som ledere. Utdanningen bygger på fem tematiske hovedområder:

 • Lederrollen: Rollen som styrer og leder av barnehagen
 • Barnehagen som pedagogisk virksomhet
 • Utvikling- og endringsarbeid
 • Tidlig innsats og inkluderende felleskap
 • Samarbeid med andre

"God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om administrasjon og ledelse. Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen også være i endring og utvikling. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene".
- Utdanningsdirektoratet


Styrerutdanningen ved UiA gis som et forsknings- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet vil blant annet gi deg kjennskap til verktøy som gjør deg bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter.

Styrerutdanningen er faglig forankret ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, med professor Morten Øgård som faglig koordinator.

Studiet gis i samarbeid med offentlig og privat næringsliv, ansatte-/tidligere ansatte i barnehager og kommuner samt internasjonale samarbeidspartnere.

Hva lærer du?

Etter gjennomført studium skal studenten:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om styring og ledelse i politisk styrte organisasjoner
 • ha en teoretisk og begrepsmessig forståelse av lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i barnehagen
 • kunne identifisere og analysere ulike utviklingstrekk og endringstilnærminger
 • ha inngående kunnskap om barnehagen som arena for tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Ferdigheter

 • ha utviklet ferdigheter i å lede utvikling og endringsarbeid med utgangspunkt i praktisk og teoretisk problemløsning
 • ha utviklet en praktisk forståelse i å bruke data, og ulike ledelses- og utviklingsverktøy for å sikre en kunnskapsbasert utvikling i barnehage

Generell kompetanse

 • kunne anvende sine kunnskaper om ledelse i komplekse og sammensatte organisasjoner for å gjennomføre evaluerings-, utviklings-, og endringsprosesser i egen virksomhet
 • kunne analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger
 • kunne bidra til nytenkning og utvikling i egen virksomhet

Oppbygning

Styrerutdanningen gjennomføres på deltid mens du er i arbeid.
Utdanningen ved UiA er satt sammen av tre kurs á 10 studiepoeng, og du gjennomfører ett kurs á 10 studiepoeng pr. semester, totalt 3 semester (1,5 år).

Følgende kurs inngår i Styrerutdanningen:

Lederrolleanalyse, kulturkartlegging, utviklingsarbeid, oppgaver og øvelser vil være gjennomgående for hele studiet.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nasjonal styrerutdanning retter seg mot styrer, daglig leder og assisterende styrer i kommunale og ikke-kommunale barnehager. Den som søker på utdanningen må arbeide som styrer/daglig leder og ha en utdanning som er godkjent jf. barnehagelovens § 17. Styrer. Det betyr at styrere eller assisterende styrer som er ansatt på dispensasjon ikke vil få studieplass.

Assisterende styrere kan også søke styrerutdanningen. Med assisterende styrer menes her den som fungerer i styrers sted, og som ivaretar styrers lederoppgaver i barnehagen ved styrers fravær. Styrere/daglig leder skal ha førsteprioritet til studieplass, men assisterende styrere tilbys plass ved ledig kapasitet. 

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, og du søker opptak til styrerutdanningen via Utdanningsdirektoratets nettsider her.

Praktisk informasjon

Gratis utdanning

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Barnehageeier betaler for reise og opphold under samlinger for deltakere. Styrer og assisterende styrer deltar i studiet på samme vilkår.

Les mer hos UDIR

 

Utgifter studiemateriell (pensum) o.l. kommer i tillegg.

Samlinger

Styrerutdanningen gjennomføres over tre semester totalt. Hvert semester har en ramme på 10 studiepoeng, fordelt over tre samlinger á to dager pr. semester. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst.

 • Samlingene gjennomføres med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case.
 • Nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene.
 • Samlingene er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

I tillegg tilbys en ukesamling ved UC Berkeley, California.

Internasjonalisering

Studenter vil bli tilbudt en ukes studieopphold ved University of California, Berkeley i løpet av studietiden. Forelesninger vil foregå ved UC Berkeleys campus ved faglig ansatte fra UiA og UC Berkeley. 

Undervisningsspråket i studieoppholdet vil være på engelsk.

Videre utdanning

Dersom du ønsker videre påbygging etter gjennomført Styrerutdanning, kan utdanningen innpasses i UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse (90 studiepoeng).

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2020

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like