Nasjonal rektorutdanning - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

«Det er krevende å være skoleleder. Vårt ønske gjennom rektorutdanningen er å gjøre det lettere og bedre for skoleledere å ivareta alle de ulike og varierte lederoppgavene..» - Utdanningsdirektoratet

Den nasjonale rektorutdanningen er Utdanningsdirektoratets satsing på et nasjonalt lederopplæringstilbud for rektorer og skoleledere. Universitetet i Agder er valgt ut av Utdanningsdirektoratet som en av tilbyderne av utdanningen. Rektorutdanningen er tilrettelagt for å kunne kombineres med full jobb som skoleleder. 

Rektorutdanningen skal gi deg svar på de utfordringene skolen står overfor. Utdanningen har et praktisk siktemål, den er behovsrettet, styrt og målrettet og er et godt tilbud til deg som skal arbeide som rektor eller leder i skolen.  

Om dette tilbudet

Rektorutdanningen er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnopplæringen. Utdanningen skal gi deg økt lederkompetansen og større trygghet i rollen som skoleleder, hvor rektors handlingskapasitet og ledelse for læring står sentralt.

Rektorutdanningen ved UiA bygger på to hovedpilarer: 
På den ene siden bygges kunnskap om politikkområdet og ledelse- og organisasjonsteori, mens det på den andre siden utvikles ferdigheter gjennom bruk av ulike lederverktøy for å sikre et proaktivt lederskap innenfor strategi, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, teambygging, endringsprosesser osv.

Utdanningen gis som et forsknings- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet vil blant annet gi deg kjennskap til lederverktøy som gjør deg bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter, samt verktøy som bidrar til å ivareta og tilrettelegge for elevers læring.

Rektorutdanningen ved UiA er faglig forankret ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, med professor Morten Øgård som faglig koordinator. Studiet tilbys i samarbeid med representanter fra næringslivet og internasjonale samarbeidspartnere.

Hva lærer du?

Rektorutdanningen skal gi deg:

 kunnskap om

 • lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i praksisfeltet, samt utøvelse av ledelse i nettverksrelasjoner
 • ulike perspektiver på ledelse i skolen
 • utøvelse av ledelse i skolen som en politisk styrt organisasjon
 • styringsverktøy i offentlig sektor generelt og i skolesektoren spesielt
 • skoleledelse og dens effekt på elevers læringsutbytte
 • organisatorisk evaluering for læring i skolen

ferdigheter knyttet til

 • organisering og ledelse av skoler
 • bruk av relevante metoder og verktøy for selvstendig faglig arbeid og utvikling
 • å utvikle planer som ivaretar skolens samfunnsoppdrag og samtidig dekker behovene i egen skole
 • å ivareta elevers læring gjennom lederstyrte tiltak og prosesser
 • tilrettelegging av elevers og medarbeideres læring og utvikling

 og generell kompetanse i

 • å lede og analysere relevante faglige problemstillinger
 • å lede komplekse og sammensatte organisasjoner styrt i en demokratisk kontekst
 • å drive og lede evaluerings- og utviklingsprosesser i egen virksomhet

Oppbygging

Den nasjonale rektorutdanningen gjennomføres på deltid mens du er i arbeid.
Utdanningen ved UiA er satt sammen av tre kurs a 10 studiepoeng, og du gjennomfører ett kurs a 10 studiepoeng pr. semester, totalt 3 semester (1,5 år).

Følgende kurs inngår i rektorutdanningen:

 1. semester: ORG964 Styringsverktøy i offentlig sektor
 2. semester: ORG967 Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
 3. semester: ORG963 En offentlig sektor i endring

 

Studiet tar for seg de ulike sidene ved rektorrollen i en samfunns- og organisasjonskontekst, i tillegg til en individuell kontekst. Målet er å utvikle proaktivt lederskap hos den enkelte deltakeren for å sikre elevenes læring og utvikling på den enkelte skole. Lederrolleanalyse, kulturkartlegging, utviklingsarbeid, oppgaver og øvelser i ulike lederverktøy vil være gjennomgående for hele studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nasjonal rektorutdanning retter seg mot ledere i skolen. Alle rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole eller videregående opplæring kan søke. Tilbudet inkluderer også ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå. Andre søkere enn rektorer må være i formelle lederstillinger, det vil si ha medansvar for personal og/eller økonomi.

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, og du søker opptak til rektorutdanningen via Utdanningsdirektoratets nettsider her

Praktisk informasjon

Organisering og gjennomføring

Studieplass på rektorutdanningen er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Andre utgifter som til reise, opphold, læremidler og eventuelt frikjøp/vikarutgifter, finansieres av skoleeier eller deltaker. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst.

Undervisningen i studiet gis som tre samlinger á to dager pr. semester.

Foreløpig kursplan høsten 2017 – høsten 2018:

H17: 3 samlinger á to dager (13.-14. september/11.-12. oktober/8.-9. november)
V18: 3 samlinger á to dager
H18: 3 samlinger á to dager

Undervisningen gjennomføres som samlinger med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case. Som student vil du mellom samlingene også arbeide med arbeidsoppgaver med praksisnære problemstillinger relatert til lederverktøyene som er omtalt over, samt pensumlesing.

Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand. I tillegg tilbys en ukesamling ved UC Berkeley (California).

Internasjonalisering

UiA har et bredt samarbeidsnettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Som student på UiAs rektorutdanning vil du få tilbud om en ukes studieopphold ved UC Berkeley i løpet av din studietid. Ukesamlingen foregår på campus Berkeley og gjennomføres med faglige ansatte fra begge institusjoner. Undervisningen under studieoppholdet gis på engelsk. Seminaret er frivillig, men det oppfordres til å delta. 

I andre semester (ORG967) gis undervisningen i samarbeid med to danske profesjonshøgskoler. 

Den nasjonale rektorutdanningen kan i sin helhet inngå i studiet Master i ledelse ved UiA.

Fakta

Søknadsfrist

1. mars 2017

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

hildev

Administrativ kontaktperson

Brosjyre om rektorutdanningen

I Utdanningsdirektoratets brosjyre «Ledelse i skolen» kan du lese om krav og forventninger som det er rimelig å stille til en rektor. 

Send studiet på mail