Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Dette studiet er en del av Utdanningsdirektoratets tilbud om videreutdanning for rektorer og skoleledere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA med videre informasjon om søknadsprosessen for opptak ved UiA.

Nasjonal rektorutdanning er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnopplæringen.

Utdanningen skal gi deg økt lederkompetansen og større trygghet i rollen som skoleleder. Rektors handlingskapasitet og ledelse for læring står sentralt. Rektorutdanningen bygger på fem prioriterte kompetanseområder:  

 • Elevenes læringsmiljø
 • Profesjonsfellesskap og samarbeid
 • Styring og administrasjon
 • Utvikling og endring
 • Lederrollen

I tillegg skal rektorutdanningen vektlegge andre sentrale fokusområder, spesifisert til ledelse og til utviklingen av læring og læreplanarbeid, skolemiljø, digitalisering og profesjonsfellesskapet. 

Med utgangspunkt i kompetanseområdene og andre sentrale tema vil studiet gi skoleledere en god rolleforståelse, samt kompetanse til å lede og drive skoleutvikling. 

- Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse av godt lederskap. - Utdanningsdirektoratet

Rektorutdanningen vil danne et grunnlag for videre læring og utvikling for deg som leder og gi avtrykk i praksis gjennom bedre lederskap, læring og utvikling i egen organisasjon. 

Rektorutdanningen ved UiA gis som et forskning- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet vil blant annet gi deg kjennskap til lederverktøy som gjør deg bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter, samt kjennskap til verktøy som bidrar til å ivareta og tilrettelegge for læring og gode skolemiljø.

Rektorutdanningen er faglig forankret ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, med professor Morten Øgård som faglig koordinator. 

Studiet gis i samarbeid med representanter fra offentlig og privat næringsliv, ansatte-/tidligere ansatte i skoler og kommuner samt internasjonale samarbeidspartnere.

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten:

Kunnskap

 • ha inngående kunnskap om lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i skolen
 • kunne drøfte ulike perspektiver på ledelse i skolen, og utøvelse av ledelse i skolen som politisk styrt organisasjon
 • kunne identifisere styringsverktøy i offentlig sektor generelt og i skolesektoren spesielt
 • ha inngående kunnskap om skoleledelse og dens effekt på skole- og læringsmiljøet og elevers læring- og utvikling
 • ha inngående teoretisk og begrepsmessig forståelse om lederrollens utfordringer og skolen som arena for læring og utvikling i en samfunnskontekst

Ferdigheter 

 • ha utviklet en praktisk forståelse om bruk av relevante metoder og verktøy for selvstendig faglig arbeid som sikrer kunnskap i skoleleders utviklingsarbeid
 • kunne videreutvikle planer som ivaretar skolens samfunnsoppdrag og andre sentrale fokusområder i skolen på bakgrunn av teorier og metoder innen organisering, styring og ledelse av skole
 • kunne anvende relevante metoder for å videreutvikle og ivareta elevers læring gjennom lederstyrte tiltak og prosesser
 • kunne utføre tilrettelegging av elevers læringsmiljø og medarbeideres profesjonsfelleskap for læring og utvikling

Generell kompetanse

 • kunne analysere og kommunisere relevante faglige problemstillinger
 • kunne anvende sine kunnskaper om ledelse i komplekse og sammensatte organisasjoner for å gjennomføre evaluerings-, utviklings-, og endringsprosesser i egen virksomhet
 • kunne bidra til nytenkning og utvikling i egen virksomhet 

Oppbygning

Den nasjonale rektorutdanningen gjennomføres på deltid mens du er i arbeid.
Utdanningen ved UiA er satt sammen av tre kurs a 10 studiepoeng, og du gjennomfører ett kurs a 10 studiepoeng pr. semester, totalt 3 semester (1,5 år).

Følgende kurs inngår i rektorutdanningen:

 1. semester: ORG964 Styring og ledelse i skolen
 2. semester: ORG967 Organisasjon, utvikling-, og læring i skolen
 3. semester: ORG963 Endring og ledelse i skolen

Studiet tar for seg de ulike sidene ved rektorrollen i en samfunns- og organisasjonskontekst, i tillegg vektlegges lederrollen i en individuell kontekst. Målet er å utvikle proaktivt lederskap hos den enkelte deltakeren for å sikre elevenes læring og utvikling. Lederrolleanalyse, kulturkartlegging, utviklingsarbeid, oppgaver og øvelser i ulike lederverktøy vil være gjennomgående for hele studiet.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, og du søker opptak til nasjonal rektorutdanning via deres nettsider.      

Opptakskravet til studiet er bestått bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang. I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Relevant yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.  

Søkere til studiet kan rangeres av oppdragsgiver. Det gis ikke betinget opptak til studiet. 

Praktisk informasjon

Gratis utdanning

Studieplassene er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Eventuelle utgifter knyttet til reise og opphold, studiemateriell (pensum) o.l. kommer i tillegg. For nærmere informasjon, se www.udir.no/rektorutdanning

Samlinger

Rektorutdanningen gjennomføres over tre semester totalt. Hvert semester har en ramme på 10 studiepoeng, fordelt over tre samlinger a to dager pr. semester. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst.

 • Samlingene gjennomføres med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case.
 • Nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene.
 • Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

Internasjonalisering

Studenter vil bli tilbudt en ukes studieopphold ved University of California, Berkeley i løpet av studietiden. Forelesninger vil foregå ved UC Berkeleys campus ved faglig ansatte fra UiA og UC Berkeley.

Undervisningsspråket i studieoppholdet vil være engelsk.

Andre opplysninger

Studieplass tildeles av Utdanningsdirektoratet gjennom eget opptak. 

Videre utdanning

Dersom du ønsker videre påbygging etter gjennomført rektorutdanning, kan utdanningen innpasses i UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse (90 studiepoeng).

Ansvarlig fakultet

Fakultet for samfunnsvitenskap

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like