0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1,5 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Nasjonal rektorutdanning er et statlig finansiert videreutdanningstilbud for rektorer og skoleledere i grunnopplæringen.

Utdanningen skal gi deg økt lederkompetansen og større trygghet i rollen som skoleleder. Rektors handlingskapasitet og ledelse for læring står sentralt sammen med tema som strategi, organisasjonsutvikling, konflikthåndtering, teambygging, endringsprosesser osv.

Rektorutdanningen ved UiA gis som et forskning- og erfaringsbasert studium hvor studentene kobles til pågående nasjonal og internasjonal forskning. Studiet vil blant annet gi deg kjennskap til lederverktøy som gjør deg bedre i stand til å forstå egen lederrolle og reflektere over lederrollens mange utfordringer og muligheter, samt kjennskap til verktøy som bidrar til å ivareta og tilrettelegge for elevers læring.

Rektorutdanningen er faglig forankret ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, med professor Morten Øgård som faglig koordinator. 

Studiet gis i samarbeid med representanter fra offentlig og privat næringsliv, ansatte-/tidligere ansatte i skoler og kommuner samt internasjonale samarbeidspartnere.

«Det er krevende å være skoleleder. Vårt ønske gjennom rektorutdanningen er å gjøre det lettere og bedre for skoleledere å ivareta alle de ulike og varierte lederoppgavene..»

 - Utdanningsdirektoratet

Hva lærer du?

Etter fullført studium skal studenten ha;

kunnskap 

 • om lederrollens kompleksitet og ivaretakelsen av ulike lederroller i praksisfeltet, samt utøvelse av ledelse i nettverksrelasjoner
 • om ulike perspektiver på ledelse i skolen
 • om utøvelse av ledelse i skolen som en politisk styrt organisasjon
 • om styringsverktøy i offentlig sektor generelt og i skolesektoren spesielt
 • om skoleledelse og dens effekt på elevers læringsutbytte
 • om organisatorisk evaluering for læring i skolen

ferdigheter 

 • i organisering og ledelse av skoler
 • i bruk av relevante metoder og verktøy for selvstendig faglig arbeid og utvikling
 • til å utvikle planer som ivaretar skolens samfunnsoppdrag og samtidig dekker behovene i egen skole
 • til å ivareta elevers læring gjennom lederstyrte tiltak og prosesser
 • innenfor tilrettelegging av elevers og medarbeideres læring og utvikling

generell kompetanse

 • i å analysere relevante faglige problemstillinger
 • i å lede komplekse og sammensatte organisasjoner i en demokratisk kontekst
 • til å drive og lede evaluerings- og utviklingsprosesser

Oppbygging

Den nasjonale rektorutdanningen gjennomføres på deltid mens du er i arbeid.
Utdanningen ved UiA er satt sammen av tre kurs a 10 studiepoeng, og du gjennomfører ett kurs a 10 studiepoeng pr. semester, totalt 3 semester (1,5 år).

Følgende kurs inngår i rektorutdanningen:

 1. semester: ORG964 Styringsverktøy i offentlig sektor
 2. semester: ORG967 Læring, evaluering og endring i utdanningssektoren
 3. semester: ORG963 En offentlig sektor i endring

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Studiet tar for seg de ulike sidene ved rektorrollen i en samfunns- og organisasjonskontekst, i tillegg til en individuell kontekst. Målet er å utvikle proaktivt lederskap hos den enkelte deltakeren for å sikre elevenes læring og utvikling på den enkelte skole. Lederrolleanalyse, kulturkartlegging, utviklingsarbeid, oppgaver og øvelser i ulike lederverktøy vil være gjennomgående for hele studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nasjonal rektorutdanning retter seg mot ledere i skolen. Alle rektorer, avdelingsledere og inspektører som er ansatt i grunnskole eller videregående opplæring kan søke. Tilbudet inkluderer også ledere på institusjoner som tilbyr voksenopplæring på grunnopplæringsnivå. Andre søkere enn rektorer må være i formelle lederstillinger, det vil si ha medansvar for personal og/eller økonomi.

Utdanningsdirektoratet fordeler studieplassene, og du søker opptak til rektorutdanningen via Utdanningsdirektoratets nettsider her

Praktisk informasjon

Gratis utdanning

Utdanningsdirektoratet betaler studieplassen, mens skoleeier må betale for pensumlitteratur og evntuelt reise/opphold i forbindelse med samlingene.

Samlinger

Rektorutdanningen gjennomføres over tre semester totalt. Hvert semester har en ramme på 10 studiepoeng, fordelt over tre samlinger a to dager pr. semester. Det er oppstart av nytt studentkull hver høst.

 • Samlingene gjennomføres med forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case.
 • Nettstøttet undervisning og arbeidsoppgavermellom samlingene.
 • Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.
  I tillegg tilbys en ukesamling ved UC Berkeley (California).

Internasjonalisering

Som en del av UiAs samarbeidsavtale med UC Berkeley vil du som student på rektorutdanningen ved UiA få tilbud om en ukes studieopphold ved UC Berkeley. Ukesamlingen foregår på Berkeleys campus og gjennomføres med faglige ansatte fra begge institusjoner. Undervisningen ved Berkeley forgår på engelsk.

Videre utdanning

Dersom du ønsker videre påbygging etter gjennomført rektorutdanning, kan utdanningen innpasses i
UiAs erfaringsbaserte Master i ledelse (90 studiepoeng).

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars 2019

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail