0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2018

Dette tilbudet er del av programmet "Kompetanse for kvalitet", Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Musikk (1.-10- trinn) retter seg primært mot lærere som underviser i musikk både i grunn- og kulturskolen og som ønsker å bruke både sang og musikk og anvende musikkteknologi i undervisningen. 

 

Hva lærer du?

Forandringer i musikklivet og kulturlivet generelt, krever konstant tilpasning til nye utfordringer.

Musikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt skolefaget musikk og god innsikt i musikkdidaktiske emner. Gjennom studiet skal studenten bli kjent med funksjonelle arbeidsformer, repertoar og metoder. Refleksjon omkring egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i musikk står sentralt i begge emnene. Gjennom utforskning, utprøving, erfaring og refleksjon utfordres studentene til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget og elevers musikalske læreprosesser og musikkopplevelse.

Musikkteknologi er et område hvor det skjer en rivende utvikling og fagfeltet bør integreres i undervisningen på en helt naturlig måte i tråd med den generelle teknologiske utviklingen i samfunnet. Kurset fokuserer på bruk av datamaskiner ved framføring av musikk, til komponering og som lydkilder og instrumenter, ulike innspillingsformer, redigering, miksing og ferdigstillelse av opptak. Emnet skal gi deltageren grunnleggende teoretisk kunnskap og praktisk erfaring knyttet til muligheter og begrensninger ved bruk av musikkteknologiske verktøy. Det skal åpne for musikkteknologiens egenart, og muliggjøre en reflektert og kritisk holdning til bruk av musikkteknologi.

Deltagerne skal være i stand til å planlegge og gjennomføre undervisningssituasjoner hvor det anvendes musikkteknologiske verktøy etter at emnet er gjennomført. Studiet danner et grunnlag for undervisning i musikk på mellom- og ungdomstrinnet.

UiA ønsker å være kompetansegivende på dette området og tilbyr videreutdanning hvor Appelbaserte produkter som Mac og iPad vil være sentrale verktøy i musikkutøvelsen. Mac i forhold til dataprogrammet Logic og iPad i forhold til dataprogrammet Garage Band.

Sang til eget gitarakompanjement er en vesentlig del av kurset. Du vil få anledningen til å utvikle ditt eget gitarspill samtidig som du vil få en metodikk til å lære bort gitarspill til egne elever i skolen. Som en naturlig del av dette, jobbes det også med samspill med bandinstrumentariet (bass, trommer, keyboard og gitar).

Den teoretiske overbygningen blir ivaretatt av musikkdidaktikk hvor det blant annet arbeides med læreplaner for musikkfaget i skolen. 

Oppbygging

Studiet er både samlings- og nettbasert og har følgende oppbygging:

  • Det vil bli tre samlinger på hver en dag hvert semester der musikkteknologi, sang og musikk, samt didaktisk arbeid vil inngå.
  • Den nettbaserte delen av studiet blir lagt opp med veiledninger og nettdiskusjon via Skype eller tilsvarende.
  • Dere vil få oppgaver som skal løses og leveres mellom samlingene.
  • På den digitale læringsplattformen vil du få oversikt over innholdet i kurset, litteratur og obligatoriske innleveringsoppgaver.
  • Avsluttende eksamen hvert semester (Praktisk informasjon om eksamen ved UiA)

Emnene er delt opp på følgende måte:

Musikkteknologi i undervisning del 1 (7,5 stp) MU-906 undervises i høsten 2018

Sang og musikk i undervisningen del 1 (7,5) stp) MU-908 undervises høsten 2018

Musikkteknologi i undervisning del 2 (7,5 stp) MU-907 undervises i våren 2019

Sang og musikk i undervisningen del 2 (7,5) stp) MU-909 undervises våren 2019

Opptakskrav

Opptakskrav

 Ett av følgende tre kriterier for opptak må være oppfylt:

  • Lærerutdanning
  • Barnehagelærerutdanning med 60 studiepoengs tilleggsutdanning
  • Godkjent bachelorgrad med minimum 60 studiepoeng i musikk

I tillegg må den som søker være tilsatt i en undervisningsstilling i undervisningsåret.

Praktisk informasjon

Studiet har ledige plasser og er åpnet for søking utenom Utdanningsdirektoratets ordninger.

Informasjon om søknadsprosedyrer finner du på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fagansvarlige for studiet/forelesere: Universitetslektor Harald Fjelde, høyskolelektor Tore Bråthen og førsteamanuensis Randi Margrethe Eidsaa.

Datoer for samlinger høsten 2018

Samling 1:

Onsdag og torsdag - 19.-20. september

Samling 2:

Onsdag og torsdag - 24.-25. oktober

Samling 3:

Onsdag og torsdag - 21.-22. november

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Løpende opptak

Emnet har ledige plasser og er åpnet for søkere utenom ordningene til Utdanningsdirektoratet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

madsh

Administrativ kontaktperson

Studiet tilbys av

Fakultet for kunstfag

- Har utviklet meg som musikklærer

Jeg har kommet inn i ordningen til Utdanningsdirektoratet, Kompetanse for kvalitet og det er gull verdt.

Inger Tora Solstad

Lærer, Risør barneskole

Send studiet på mail