Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Er du interessert i hvordan du kan drive gruppebaserte mestringskurs for barn og unge med angst? Da kan denne videreutdanningen være aktuell for deg.

Videreutdanningen gir en innføring i grunnleggende prinsipper i kognitiv atferdsterapi ved angstlidelse for barn og ungdom over 10 år. Det vil bli gitt opplæring i hvordan du konkret kan anvende disse prinsippene i praksis tilpasset ulike former for angst. Hovedfokus i videreutdanningen er opplæring i hvordan drive gruppebaserte mestringskurs for barn og unge med angst.

Målgruppe:
Hovedmålgruppen for denne videreutdanningen er barnevernspedagoger, vernepleiere, sykepleiere, sosionomer, leger, psykologer og sosiallærere.

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir en innføring i grunnleggende prinsipper i kognitiv atferdsterapi ved angstlidelse for barn og ungdom over 10 år. Det vil bli gitt opplæring i hvordan en konkret kan anvende disse prinsippene i praksis tilpasset ulike former for angst. Hovedfokus i studiet er opplæring i hvordan drive gruppebaserte mestringskurs for barn og unge med angst (Mini-RISK og RISK).

Mestringskursene består av en kortversjon (Mini-RISK: 15 timer) til bruk i førstelinjetjenesten og en langversjon (RISK: 38 timer) til bruk i spesialisthelsetjenesten. Mini-RISK består av 8 samlinger over 8 uker og har et omfang på ca. 15 timer. Ungdommene deltar på 7 samlinger mens foreldrene deltar på to av eksponeringssamlingene, samt første og siste samling sammen med lærer/helsesøster. Langversjonen av RISK går over 10 uker og består av 6 samlinger på 2,5 timer, 4 heldags-eksponeringssamlinger a 5 timer, samt 2 samlinger i for- og etterkant der begge foreldrene er til stede.

Undervisning og veiledning blir tilpasset utfra om deltakerne kommer fra første- eller andrelinjetjenesten.

Etter fullført videreutdanning skal du:

 • ha inngående kunnskap om kognitive atferdsterapeutiske prinsipper for håndtering av engstelige barn og unge
 • ha kunnskap om lav-terskel og høy-intensive intervensjoner for angstlidelse/engstelighet
 • ha kunnskap om den kognitive forståelsen og opprettholdelse av panikklidelse og sosial angst
 • ha kunnskap om uhensiktsmessige måter foreldre involverer seg på
 • ha kunnskap om ulike former for lærerinvolvering ved behandling av engstelighet
 • ha inngående kunnskap om bruk av hjemmeoppgaver
 • ha kunnskap om utvikling av terapeutisk relasjon
 • ha kunnskap om forebygging av angst hos barn og unge
 • kunne selvstendig planlegge, gjennomføre og evaluere mestringskurs for angst.
 • kunne gjennomføre spesifikke eksponeringsøvelser og atferds-eksperimenter som er tilpasset den enkelte angstlidelse; sosial angst, panikklidelse, agorafobi, spesifikk fobi, generalisert angstlidelse og separasjonsangst
 • kunne gjennomføre eksponeringsøvelser der foreldre og ungdom trener sammen.
 • kunne samarbeide med skolen om gjennomføring av hjemmeoppgaver
 • kunne kartlegge og analysere ulike former for angstsymptomer
 • kunne gjenkjenne vanlige tankefeller/uhensiktsmessige fortolkninger ved angstlidelser
 • kunne utforme angsthierarki
 • kunne selvstendig anvende vanlige kartleggingsskjema ved engstelse
 • kunne identifisere unngåelsesatferd og sikkerhetsatferd ved ulike typer angstlidelser
 • ha grunnleggende ferdigheter i kognitive prinsipper for mestring av angst
 • kunne strukturere samtaler ut fra en agenda som lages
 • kunne forklare rasjonale i kognitive mestringskurs for angstlidelser
 • kunne foreta en avveiing mellom faglige, praktiske og etiske argumenter for valg av intervensjon
 • kunne håndtere samarbeidsproblemer

Oppbygning

Denne videreutdanningen går over 1 år og er samlingsbasert.

Samling 1

Dag 1:
Innføring i angstproblematikk og grunnprinsipper i kognitiv atferdsterapi ved angstlidelser. Kartleggingsinstrumenter. Rekruttering

Dag 2:
Hvordan gjennomføre grupper for engstelse hos barn og unge. Presentasjon av behandlingsmanualen «RISK- lavterskel» og gjennomgang av manualen time for time. Gjennomføring av atferds-eksperiment. 

Dag 3:
Ferdighetstrening i hvordan lede grupper for engstelige barn og ungdom

Samling 2

Dag 1:
Kognitiv terapi for sosial angstlidelse. Bruk av videoeksponering.

Dag 2:
Foreldreinvolvering ved behandling av angstlidelse. Ferdighetstrening

Dag 3:
Gruppeveiledning (6 timer).

Samling 3

Dag 1:
Panikklidelse/agorafobi. Ferdighetstrening.

Dag 2:
Spesifikk fobi/generalisert angstlidelse/separasjonsangst. Ferdighetstrening

Dag 3:
Gruppeveiledning (6 timer)

Samling 4

Dag 1:
Samarbeid med skolen, lærere. Åpen samling der lærere inviteres til å bli med halve dagen.

Dag 2:
Gruppeveiledning (6 timer)

Undervisere

Hovedansvarlig for undervisningen er Åshild Tellefsen Håland som er ansatt som forskningsleder ved FOU-enheten i Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) og har også en bistilling ved Institutt for psykososial helse ved Universitetet i Agder. Hun har en Ph.D på atferdsterapeutisk gruppebehandling for voksne med tvangslidelse som hun i 2013 fikk årets doktorgrad for og også har vært involvert i flere studier på behandling av engstelig ungdom.  Hun har i samarbeid med terapeuter i ABUP utviklet en flerfamiliegruppe-manual for ungdom med angstlidelser (RISK) med svært lovende resultater. På bakgrunn av de gode erfaringene med RISK har hun laget en lavterskel versjon av RISK primært til bruk i kommunen. Håland er godkjent veileder i kognitiv terapi.

Thomas Bjerregaard Bertelsen er psykolog ved ABUP og Ph.D kandidat i RISK- prosjektet: «Flerfamiliegrupper for barn og unge med angstlidelser». Han er gruppeterapeut i RISK-gruppene og har spesielt god kompetanse i hvordan jobbe med foreldreinvolvering i grupper.

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfaglige utdanninger eller godkjent lærerutdanning. Minimum 2 års praksis fra arbeid med barn og unge. Denne erfaringen kan også være fra relevant arbeid før fullført utdanning (f.eks. arbeid som fagarbeider eller assistent).

Andre krav

For at det skal være mulig å få erfaring med å drive angstkurs i gruppe i praksis stilles det krav om at minst to fagpersoner fra samme arbeidssted, organisasjon eller kommune søker opptak til utdanningen.

Kandidatenes arbeidsgiver er ansvarlig for at de juridiske rammene for å tilby kognitiv terapi til barn og unge er tilfredsstilt. I tillegg må det avklares at studentene har tilstrekkelig tid i løpet av studiet til å gjennomføre den praksis som kreves.

Praktisk informasjon

Pris

Pris er kr. 31 500,-. Semesteravgift (pt kr 710/750 pr semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsdatoer høsten 2024

Datoer kommer.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Rollespill
 • Gruppearbeid
 • Praksis
 • Ferdighetstrening og veiledning; studentene skal være gruppeleder på ett mestringskurs sammen med en annen gruppeleder i løpet av utdanningen. Gruppelederne er ansvarlig for å rekruttere barn/ungdommer til mestringskurset og til å drive mestringskurset mellom samlingene. Det blir gitt veiledning på praksisen underveis, og denne består av 25 timer med gruppeveiledning (4- personer per gruppe). Studentene må ta opp terapitimer på video, som sendes rekommandert til veileder på forhånd. Det må være minst to video fremlegg pr. student som skal evalueres av veileder. Fem av veiledningstimene er også avsatt pr terapeutpar mellom samlingene. Veiledningen vil bli gitt av erfarne gruppeterapeuter.
 • Hospitering; i løpet av året, er det også anledning til å hospitere en dag på ABUP og observere hvordan intensiv heldagseksponering i flerfamiliegrupper blir gjennomført av erfarne terapeuter i ABUP. Disse dagene vil i hovedsak bli lagt i for- eller etterkant av de fire samlingene, men for deltagere i Agder vil også hospiteringen kunne foregå på andre tidspunkt.

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Emnet har et arbeidsomfang på 405 timer.

Arbeidskrav

Studentene må ha gjennomført et behandlingsforløp i gruppe, og mottatt veiledning på to lyd/videoopptak.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjent frammøte i obligatoriske deler av undervisningen og veiledning.
Det kreves 80 % dokumentert tilstedeværelse på både undervisning og veiledning.

Eksamen

Individuell vurdering av innlevert video-opptak av en gruppeterapi-samling. Vurderes til bestått- ikke bestått.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Pris

kr 31.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like