Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst
Studiested
Kr.sand/nettbasert

Studiet i denne formen hadde siste opptak våren 2023. Det blir dessverre ikke opptak høsten 2024. Det jobbes med tilsvarende studium for oppstart august 2025. Denne nettsiden oppdateres når dette er på plass.

Erfaringsbasert master i matematikkdidaktikk er et videreutdanningstilbud for lærere som ønsker å styrke sin faglige karrierevei som lærer og fullføre utdanningen med å skrive masteroppgave. Målet er at læreren gjennom studiet skal utvikle sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk, og sin kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens matematikkundervisning.

Hva lærer du?

Matematikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt temaet matematikkunnskap og god innsikt i matematikkdidaktiske emner. Det vektlegges hva som kjennetegner en forskende matematikklærer, hvordan man blir en forskende matematikklærer og kan lede profesjonsutvikling på egen arbeidsplass. Dette skjer gjennom at studentene i studiet utvikler innsikt i profesjonsrelevante metoder og i bruken av disse. Studentene vil   jobbe med ulike undervisningsmetoder, hva som kjennetegner elevproduktive samtaler og kommunikasjonen som bygges opp med støtte av matematikklæreren. Videre vektlegges vurdering og bruk av ulike ressurser i matematikkundervisning og spesielt profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forskning rundt egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i matematikk er sentralt i de fire emnene som inngår i studiets to første studieår, mens masteroppgaven gjør studentene i stand til å utforme problemstillinger som er av betydning for matematikkundervisning, analysere og utforske disse, samt presentere resultatene på en vitenskapelig måte.

Matematikkfaglig fordypning er primært knyttet til algebra og funksjoner, hva som kjennetegner algebraisk tenkning, algebra i skolen og hva matematikklæreren kan bidra med for å hjelpe elever til økt innsikt i algebra og funksjoner som undersøkelser viser at norske elever strever med. Videre vektlegges programmering, innsikt om algebraisk tenkning og kjerneelementene i faget. Gjennom litteraturstudium, utforskning, utprøving, erfaring og refleksjon utfordres studentene til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget og elevers matematikklæring innenfor matematiske emner.

Yrkesmuligheter og videre utdanning  

Gjennomført masterprogram gir grunnlag for å bli kvalifisert som lektor på 5. – 10. trinn i norsk skole. Innføringen av femårig grunnskolelærerutdanning øker behovet for praksislærere med masterkompetanse, og flere lærere med mastergrad er derfor viktig.

Masterprogrammet i matematikkdidaktikk for lærere kvalifiserer for videre ph.d.-studier i matematikkdidaktikk og for enkelte vitenskapelige stillinger som universitetslektor i matematikk med arbeidsoppgaver i tilknytning til lærerutdanning.

Oppbygning

Deltidsstudium

Læringsutbytte

Kunnskap 
Kandidaten har: 

 • inngående kunnskap i utvalgte matematikkfaglige tema, med særlig vekt på algebra og funksjoner, relevante for undervisning i skole
 • avansert kunnskap om hvordan læringsteorier gir støtte til å analysere og utvikle matematikkundervisning på 5.-10. trinn
 • inngående kunnskap om nyere matematikkdidaktisk forskning med spesiell relevans for matematikkundervisning på 5.-10. trinn
 • avansert kunnskap om ulike undervisningsmetoder og vurderingsformer i matematikkfaget
 • inngående kunnskaper om læringsressurser til bruk i matematikkfaget, spesielt digitale og i bruk av slike læringsressurser i matematikkundervisning
 • dybdekunnskaper om bruk av dynamisk matematikkprogram og innsikt i programmering og algoritmisk tenkning i matematikkfaget
 • inngående kunnskap om sentrale profesjonsrelevante vitenskapelige metoder i matematikkdidaktisk forskning med spesiell vekt på aksjonsforskning, designforskning og forskning på lesson study
 • avansert kunnskap om veiledningsformer og utviklingsarbeid og hvordan disse kan bidra til endring og utvikling av matematikkundervisningen i lærerkollegier skolen
 • avansert kunnskap om hva som kjennetegner et vitenskapelige arbeid og har kunnskaper til selv å utføre slikt arbeid

Ferdigheter 
Kandidaten kan: 

 • anvende matematisk kunnskap til å analysere faglige problemstillinger i matematikkundervisning 
 • med grunnlag i matematisk kunnskap, matematikkdidaktisk forskning og læringsteorier analysere læringsaktiviteter med og uten bruk av digitale læringsressurser, og designe, implementere og analysere undervisningssekvenser i algebra, funksjoner og andre matematiske emner på 5.-10. trinn 
 • bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid og forskning på en selvstendig måte 
 • planlegge forskningsprosjekt i matematikkdidaktikk ved å utforme forskningsspørsmål, utvikle egnet forskningsdesign, og reflektere rundt bruk av hensiktsmessige metoder, validitet og etiske betraktninger 
 • initiere, samarbeide og veilede kolleger i faglig utviklingsarbeid med sikte på å videreutvikle matematikkundervisningen i skolen 
 • utforme problemstillinger som er av betydning for matematikkundervisning, kan analysere og utforske disse, samt presentere resultatene på en vitenskapelig måte 

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • tilegne seg ny innsikt på områder innenfor både matematikk og matematikkdidaktikk og kan anvende innsikten i planlegging, gjennomføring og analyse av undervisning i matematikk
 • initiere og bidra til forskningsbasert utvikling av matematikkundervisning i samarbeid med kolleger
 • designe, gjennomføre og formidle resultater fra empiriske undersøkelser knyttet til matematikkundervisning på 5.-10. trinn
 • i en masteroppgave rapportere et vitenskapelig arbeid og formidle fra dette arbeidet
 • kommunisere om fagdidaktiske problemstillinger med forskere, lærere og allmennheten

Undervisnings- og læringsformer 

Studiet er samlingsbasert, det arrangeres to obligatoriske samlinger i hvert semester de to første studieårene, der hver samling er på to påfølgende dager og felles for de to emnene i hvert semester.

Mellom samlingene gis det undervisning på læringsplattformen Canvas og studentene skal arbeide med ulike typer arbeidskrav. Studenter og lærere kommuniserer på Canvas, der nettleksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår.

I siste studieår under arbeid med masteroppgaven, er det krav om å møte forberedt til veiledning og delta på ett obligatorisk seminar, detaljer framgår av veiledningskontrakten som signeres av student, veileder og instituttleder.

Studenter skal utvikle og prøve ut oppgaver og aktiviteter i egne klasser, samt dele dette både underveis med kollegiet på skolen og medstudenter.

Studiet har et forventet arbeidsomfang på rundt 2400 timer.

Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der praksisaktiviteter i tilknytning til emnene kan utføres.

Vurderingsformer 

Det inngår to deleksamener i hvert av emnene MA-930, MA-931, MA-932 og MA-933, en deleksamen på høsten og en deleksamen på våren i hvert av emnene.

Masteroppgaven, individuell eller i par, gis først en karakter basert på vurdering utelukkende av den skriftlige masteroppgaven, men den kan justeres etter muntlig eksamen.

Vurderingsformer i studiet er varierte og inkluderer skriftlige eksamener, individuelle muntlige eksamener, skriftlig prosjektoppgave, masteroppgave og mappeinnlevering. Graderte karakterer.

Internasjonalisering 

Fagområdene matematikk, matematikkdidaktikk og forsking på matematikkundervisning er store forskningsområder internasjonalt og på masternivå er det vesentlig at innhold og litteratur er nær forskningsfronten. Pensumlitteraturen presenterer teori basert på nasjonal og internasjonal forskning innen matematikkdidaktikk.

Studentevaluering

Studieprogramleder fastsetter i samråd med studenttillitsvalgt evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering i tråd med kvalitetssystemet kapittel 4.1.

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning (1.-10. trinn/1.-7. trinn/5.-10. trinn/8.-13. trinn/PPU), med minimum 60 studiepoeng i matematikk og/eller matematikkdidaktikk.
 • Det kreves også minst tre års praksis som matematikklærer innenfor 5.-10. trinn.
 • Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i matematikk på 5.-10. trinn.

Praktisk informasjon

Egenbetaling 

Betalingsstudiet finansieres av studentene selv i form av studieavgift (nærmere informasjon om studieavgiften vil komme).

Det kan søkes om støtte fra Utdanningsdirektoratet. Det vises til informasjon på Udir.no om finansieringsordninger for skoleeiere og lærere som tar videreutdanning, under ‘Studietilbud utenfor Udirs studiekatalog’ hvor det står bl.a. følgende:

 • Lærere kan søke om stipend- eller vikarordning for å delta på alle videreutdanningsstudier som gir studiepoeng. Slike søknader skal registreres som søknad til "annet studietilbud" i søknadssystemet innen 1. mars.
 • I tillegg til å søke om vikar- og stipendmidler kan skoleeiere søke om å få dekket studieavgifter til tilbud utenfor Udirs studiekatalog innen 1. mars.
 • Hvis studiet varer lenger enn ett år, må læreren søke finansiering for ett studieår av gangen.

Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg og betales av studenten selv.

Andre opplysninger

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard digitale verktøy og har jevn tilgang til datautstyr tilknyttet høyhastighetslinje for Internett.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for teknologi og realfag

Kontaktpersoner 

Fagansvarlige: 
Ingvald Erfjord – Fagansvarlig for studieprogrammet
Linda Gurvin Opheim – Emneansvarlig for MA-930 
Jorunn Reinhardtsen – Emneansvarlig for MA-931
Anders S. Fidje – Emneansvarlig for MA-932 
Hans Kristian Nilsen – Emneansvarlig for MA-933 
Per Sigurd Hundeland – Fagansvarlig for masteroppgaven MA-934

Administrativt ansvarlige: 
Victoria Belous – EVU-rådgiver 
Trine Engeland – Studieveileder matematikk 

Fakta

Søknadsperiode

 


Nærmere informasjon om studieavgiften kommer. Minst antall deltakere: 10

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like