0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Nettstudier

Dette tilbudet er del av programmet "Kompetanse for kvalitet", Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning for lærere. Det skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning.

Hva lærer du?

Matematikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt temaet matematikkunnskap og god innsikt i matematikkdidaktiske emner. Gjennom studiet skal studenten bli kjent med sentrale ideer, begreper, læresetninger og arbeidsmåter innenfor algebra, tallteori, geometri, funksjonslære, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. Sentralt i studiet er formell matematisk argumentasjon og bevis, modellering og problemløsning, og dybdekunnskap innenfor tallteori og funksjonsteori.  Forskning rundt egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i matematikk er sentralt i begge emnene, samt refleksjon over egen undervisning i lys av nyere forskning. Gjennom litteraturstudium, utforskning, utprøving, erfaring og refleksjon utfordres studentene til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget og elevers matematikklæring innenfor matematiske emner.  

Yrkesmuligheter og videre utdanning
Gjennom Matematikk 2 kan studenten fordype seg videre i emnene tall og algebra, funksjoner, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, og derved kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Opptakskrav

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Anbefalt forkunnskap: Matematikk 1

Oppbygging

Studietilbudet består av modulene:

1. Algebra, tallteori og geometri II

2. Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II

Sentralt i studiet er formell matematisk argumentasjon og bevis, modellering og problemløsning, og dybdekunnskap innenfor tallteori og funksjonsteori. I hver av modulene inngår et matematikkdidaktisk forskningsprosjekt i skolen, og refleksjon over egen undervisning i lys av nyere forskning.

Arbeidsformer
Studiet er nettbasert uten samlinger. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner forgår. Det åpnes to og to leksjoner av gangen, og studenten har to uker på å arbeide med begge. Det er i tillegg satt av tre uker til prosjekt, fordelt over semesteret. Studenten formulerer da en matematikkdidaktisk problemstilling til et forskningsprosjekt knyttet til praksis, gjør observasjoner og analyser data i forhold til teori og målet med prosjektet. Studiet er således et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon, veiledning og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer. Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der forskning rundt praksis kan utføres.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig eksamen under tilsyn. Det gis gradert karakter.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Andre opplysninger

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje for Internett. Det vurderes å stille krav om at studenter disponerer bærbart datautstyr med hjelpemidlene installert (f.eks. GeoGebra og regneark) for bruk på eksamen.

Kontaktpersoner

Fagansvarlige:
Nils Kristian Hansen nils.k.hansen@uia.no 
Unni Wathne unni.wathne@uia.no

Administrativt ansvarlige:
Victoria Belous, EVU – rådgiver victoria.belous@uia.no 
Trine Engeland, studieveileder matematikk trine.engeland@uia.no

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

1. februar til 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail