Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Matematikk 2 fjernundervisning (5.-10. trinn)

Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning.

Hva lærer du?

Matematikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt temaet matematikkunnskap og god innsikt i matematikkdidaktiske emner. Gjennom studiet skal studenten bli kjent med sentrale ideer, begreper, læresetninger og arbeidsmåter innenfor algebra, tallteori, geometri, funksjonslære, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk. Studiet tar også for seg formell matematisk argumentasjon og bevis, modellering og problemløsning, bruk av digitale verktøy, og programmering.  Forskning rundt egen praksis og utprøving av undervisningsopplegg i matematikk er også sentralt. Gjennom studium, utprøving, erfaring og refleksjon stimuleres studentene til innsikt i, og utvikling av, sin egen kunnskap i faget og elevers matematikklæring.  

Yrkesmuligheter og videre utdanning
Gjennom Matematikk 2 kan studenten fordype seg videre i emnene tall og algebra, funksjoner, geometri, statistikk, sannsynlighet og kombinatorikk, og derved kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Anbefalt forkunnskap: Matematikk 1

Oppbygning

1 semester: MA-924 Algebra, tallteori og geometri II, 15 studiepoeng

2 semester: MA-925 Funksjoner, statistikk og sannsynlighet II, 15 studiepoeng

Sentralt i studiet er formell matematisk argumentasjon og bevis, modellering og problemløsning, og dybdekunnskap innenfor tallteori og funksjonsteori. I hver av modulene inngår et matematikkdidaktisk forskningsprosjekt i skolen, og refleksjon over egen undervisning i lys av nyere forskning.

Undervisnings- og læringsformer 
Studiet er nettbasert, uten fysiske samlinger og uten undervisning til faste tider. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner forgår. Det åpnes to og to leksjoner av gangen, og studenten har to uker på å arbeide med begge. Det er i tillegg satt av tre uker til prosjekt, fordelt over semesteret. Studenten formulerer da en matematikkdidaktisk problemstilling til et forskningsprosjekt knyttet til praksis, gjør observasjoner og analyser data i forhold til teori og målet med prosjektet. Studiet er således et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon, veiledning og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer. Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der forskning rundt praksis kan utføres.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig eksamen. Det gis gradert karakter.

Informasjon om mulighet for ekstern eksamensavlegging finnes her: Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Andre opplysninger

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje for Internett. Det vurderes å stille krav om at studenter disponerer bærbart datautstyr med hjelpemidlene installert (f.eks. GeoGebra og regneark) for bruk på eksamen.

Informasjon om mulighet for ekstern eksamensavlegging finnes her: Praktisk informasjon om eksamen ved UiA

Kontaktpersoner

Fagansvarlige:
Nils Kristian Hansen nils.k.hansen@uia.no 

Administrativt ansvarlige:
Victoria Belous, EVU – rådgiver victoria.belous@uia.no 
Trine Engeland, studieveileder matematikk trine.engeland@uia.no

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like