Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Matematikk 2 fjernundervisning (1.-7. trinn)

Studiet er nettbasert uten samlinger. Studietilbudet inngår i utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning.

Studiet passer for deg som har det gamle grunnkurset i lærerutdanningen på enten 15 eller 30 studiepoeng. Har du en lærerutdanning helt uten matematikk vil vi anbefale å starte på Matematikk 1 (1-7).

Hva lærer du?

En matematikklærer må selv beherske matematikkfaget og må kunne tilrettelegge undervisningen for læring. Studenten skal i dette kurset bli kjent med den systematiske oppbygningen av emnene tallteori, algebra, funksjonslære, geometri, statistikk og sannsynlighetsregning. De skal kunne bruke digitale verktøy og ha kunnskap om IKT ressurser. De skal kunne beherske utforskende aktiviteter, eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og generalisering innenfor kursets emner. De skal kunne utvikle undervisningsopplegg og kunne forske rundt egen praksis.

Yrkesmuligheter og videre utdanning

Sammen med Matematikk 1 danner studiet et godt grunnlag for undervisning i matematikk på barnetrinnet i emnene geometri, statistikk, sannsynlighet, tall og algebra. Gjennom samarbeidet med Kompetanse for kvalitet kan studenten fordype seg videre og derved kvalifisere seg for masterstudier i matematikkdidaktikk.

Oppbygning

1 semester: MA-920 Geometri, statistikk, sannsynlighet og didaktikk, 15 studiepoeng

2 semester: MA-921 Tall, algebra, funksjoner og didaktikk, 15 studiepoeng

Hvert emne går over ett semester, og det avvikles eksamen etter hvert emne. Hvert emne består av tre deler. De tre delene kommer etter hverandre i tid og danner til sammen et enhetlig emne. I første og tredje del er hovedfokuset matematikkfaglig, i andre del matematikkdidaktisk.

Undervisnings- og læringsformer 
Studiet er nettbasert, uten fysiske samlinger og uten undervisning til faste tider. Studenter og lærere kommuniserer via læringsplattformen Canvas, der leksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår. Del 1 og 3 består av totalt åtte leksjoner, én per uke. Det finnes innleveringsoppgaver til hver leksjon. Disse blir vurdert etter hvert og for å bli kvalifisert til eksamen må minst seks av åtte innleveringer bli godkjent. Frist for innleveringene er fredag kveld i hver uke. Alle leksjoner i hver del blir åpnet samtidig, så det er mulig å arbeide med leksjonen og levere besvarelsen i forkant.

Mellom del 1 og 3 er det satt av tre uker til del 2, prosjektoppgaven. Studenter formulerer en matematikkdidaktisk problemstilling til et forskningsprosjekt knyttet til praksis, gjør observasjoner og analyserer data i forhold til teori og målet med prosjektet. Studenter må få godkjent prosjektrapport for å bli kvalifisert til eksamen.

Studiet er dermed et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon, veiledning og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer. Den største delen av studiene i del 1 og 3 består av lesing av pensumlitteratur og arbeid med oppgaver. I tillegg finnes det videoer som supplement i en del av leksjonene. Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der forskning rundt praksis kan utføres.

Vurderingsformer
Det benyttes skriftlig skoleeksamen på campus. Det gis gradert karakter.

Informasjon om mulighet for ekstern eksamensavlegging finnes her: Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Anbefalt forkunnskap: Matematikk 1 

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Andre opplysninger

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje. 

Informasjon om mulighet for ekstern eksamensavlegging finnes her: Praktisk informasjon om eksamen ved UiA

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Mats Gunnar Ask Holthe: mats.g.holthe@uia.no

Administrativt ansvarlige:
Victoria Belous, EVU-rådgiver victoria.belous@uia.no
Trine Engeland, studieveileder matematikk trine.engeland@uia.no

Fakta

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like