0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kr.sand/Nettstudier

Dette studiet inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet, Kunnskapsdepartementets strategi for etter- og videreutdanning av lærere. Ønsker man å delta på studier gjennom denne ordningen må man først søke om deltakelse via Utdanningsdirektoratets nettsider. Når Utdanningsdirektoratet har tildelt deg plass, vil du motta beskjed fra din skoleeier og deretter en e-post fra UiA. Her får du informasjon om videre søknad om opptak hos oss.

Kompetanse for kvalitet skal gi skoleeiere mulighet til å la lærere delta på videreutdanning, samtidig som lærerne frigjøres fra deler av sine ordinære arbeidsoppgaver. Formålet med strategien er å styrke elevens læring og motivasjon i grunnopplæringen ved å øke læreres og skolelederes kompetanse.

Mat og helse 1 (1.-10.trinn)
Er du lærer men mangler du formell utdanning innen mat og helse? Dette er videreutdanningen for deg som allerede underviser i faget Mat og helse eller ønsker å gjøre det. Videreutdanningen er samlings- og nettbasert og består av emner innen temaene Mat og ernæring og Mat og undervisning. Målgruppe for videreutdanningen er lærere på 1. - 10. trinn.

Hva lærer du?

ERN 910-1 Mat og ernæring

Emnet gir deg en innføring i grunnleggende ernæring, helsefremmende kosthold, praktisk matlaging og prinsipper for trygg mat. Du får innsikt i hvordan opplæringen i mat og helse kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse. Undervisning og arbeidskrav er i tråd med kompetansemålene i mat og helse etter 4., 7. og 10. årstrinn.

Etter at du har fullført dette emnet skal du:

 • kjenne til hovedpunkter i fagets historie
 • ha grunnleggende kunnskap om ernæring
 • kjenne til norsk ernæringspolitikk, de nasjonale kostanbefalingene og sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold
 • ha kunnskap om de viktigste kostholdsutfordringene blant barn og unge
 • ha kunnskap om sammenhengen mellom mat og helse
 • ha kunnskap om matvaregruppene frukt og grønt, korn, egg og fisk
 • ha kunnskap om hva begrepet trygg mat innebærer i praksis
 • kunne redegjøre for næringsstoffer og deres betydning for helsen
 • kunne beregne næringsinnhold i maten og vurdere matens ernæringsmessige kvalitet
 • kunne bruke digitale verktøy og medier i undervisningen
 • kunne anvende grunnleggende teknikker i praktisk matlaging
 • kunne finne fram til, anvende og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap med relevans for faget mat og helse
 • kunne kritisk vurdere kostholdsinformasjon og undervisningsmateriell opp mot gjeldene nasjonale kostanbefalingerkunne se faget mat og helse i et samfunnsmessig perspektiv og forstå hvordan faget kan bidra til å utjevne sosial ulikhet i helse
 • kunne reflektere over relevante fagetiske problemstillinger

ERN 911-1 Mat og undervisning

Emnet gir deg en innføring i hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i undervisningsopplegg i mat og helse og hvordan du kan arbeide med lokale årsplaner .Emnet vektlegger praktiske ferdigheter i matlaging, matvarekunnskap, smak, matdannelse, etisk og bærekraftig forbruk og måltidets plass i skolen. Undervisning og arbeidskrav er i tråd med kompetansemålene i mat og helse etter 4.,7. og 10. års trinn.

Etter at du har fullført dette emnet skal du:

 • kjenne til innholdet i gjeldende styringsdokumenter for mat og helse i grunnskolen og hvordan skolen skal tilrettelegge for helsefremmende kosthold
 • ha kunnskap om matvaregruppene kjøtt, belgvekster, matfett og melk
 • ha kunnskap om hvordan didaktiske planleggingsmodeller kan anvendes i undervisningen
 • kjenne til kulturelle og religiøse variasjoner i mat og måltider
 • ha kunnskap om ulike merkeordninger for mat
 • kjenne til prinsipper for bærekraftig og etisk matforbruk
 • ha kunnskap om smak og smaksutvikling
 • kunne planlegge og lage trygg og innbydende mat i tråd med de nasjonale kostanbefalingene
 • kunne lage mat med fokus på smak, helse, kulturelt mangfold og bærekraftig forbruk
 • kunne lede læringsarbeidet i faget gjennom differensierte og varierte undervisningsmetoder og grunngi faglige og didaktiske valg
 • kunne reflektere over mat og helse som ressursfag i skolen og gjennomføre tverrfaglig undervisning
 • kunne bruke mangfoldet i elevgruppen som ressurs i undervisningen
 • kunne vurdere elevenes måloppnåelse og begrunne vurderingene med tanke på videre læring
 • kunne planlegge, gjennomføre og rapportere på en vitenskapelig måte forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til undervisning i mat og helse
 • kunne reflektere over faktorer som fremmer matdannelse
 • kunne gi og ta imot konstruktive tilbakemeldinger på praktisk og teoretisk arbeid og undervisning
 • kunne anvende fagbegreper og forskning til faglig utvikling

Oppbygning

Mat og helse 1 er samlings- og nettbasert.

Studieprogrammet består av følgende emner:

Mat og ernæring - ERN 910-1
Emnet går på høsten med to obligatoriske samlinger av tre dager og nettforelesninger o.l. mellom samlingene. Undervisningen kjennetegnes ved ulike arbeidsformer som forelesninger, seminarer, praktisk arbeid på kjøkkenet, fagdidaktiske refleksjoner, gruppearbeid, omvendt undervisning og praktiske og skriftlige arbeidskrav. Emnet forventes å ha arbeidsomfang på 400 timer. Det kreves 100 prosent fremmøte til praktisk undervisning på samlingene.

Se hele studieplanen 

Mat og undervisning - ERN 911-1
Emnet går på våren med to obligatoriske samlinger av tre dagers varighet med nettforelesninger og andre digitale aktiviteter mellom samlingene. Undervisningen kjennetegnes ved ulike arbeidsformer som forelesninger, seminarer, praktisk arbeid på kjøkkenet, fagdidaktiske refleksjoner, gruppearbeid, omvendt undervisning og praktiske og skriftlige arbeidskrav. Emnet forventes å ha arbeidsomfang på 400 timer. Det kreves 100 prosent fremmøte til praktisk undervisning på samlingene.

Se hele studieplanen 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning eller annen praktisk-pedagogisk utdanning av et omfang på minst 180 studiepoeng. Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i studieåret videreutdanningen gjennomføres.

Søknad til Utdanningsdirektoratet
For denne videreutdanningen må du først søke om studieplass på Utdanningsdirektoratets nettside. Logg inn i portalen, velg videreutdanning for lærere, velg annet studietilbud og skriv Mat og helse 1 (1.-10. trinn) under Navn på studietilbudet. Du skal ikke fylle ut beløp for studieavgift. Søknader som er godkjent av skoleeier, videresendes til UiA, som gjør det formelle opptaket til videreutdanningen.

Opptak ved UiA
Søkere som har fått plass på studiet, blir kontaktet av UiA og informert om opptaksprosessen. Du vil få detaljert informasjon om hvordan du skal registrere deg og hva du må dokumentere av utdanning.
Samtidig som du registrerer søknad hos Udir, søker du om støtteordning i studieåret.

Praktisk informasjon

Pris

Det er ingen studieavgift. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden samt pensumlitteratur betales av studenten.

Undervisningsdatoer

ERN910 - høst 2022
24.- 26. august (uke 34)
19. – 21. oktober (uke 42) 

ERN911 - vår 2023
19.- 20. januar (uke 3)
15.- 17. mars (uke 11)

Eksamen
ERN 910-1 - Mappeinnlevering individuelt. Gradert karakter.
ERN 911-1 - Todelt eksamen med gradert karakter:

 • Fagdidaktisk skriftlig semesteroppgave som kan skrives individuelt eller i gruppe. Vekting: 30/100. Karakter: A- F. Alle hjelpemidler tillatt
 • Individuell praktisk muntlig eksamen. Vekting: 70/100. Karakter: A- F. Ingen hjelpemidler tillatt. Varighet: Inntil 30 minutter

Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen (gjelder begge emner):

 • Godkjent frammøte til obligatorisk undervisning.
 • Godkjent arbeidskrav

Mer informasjon om søknadsprosessen og prosedyrer finner du her, og på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden er utløpt.
Lokalt opptak til ledige plasser utenom Utdanningsdirektoratets ordninger er avsluttet.


 

Antall plasser

32

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like