Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
3,5 - 4,5 år
Studiepoeng
90
Omfang
Deltid
Start
Høst/vår
Studiested
Kristiansand

Master i ledelse er en fleksibel lederutdanning som retter seg mot deg som ønsker gode forutsetninger for å utføre effektivt lederskap i et arbeidsliv preget av stadig økte krav til utvikling, fornying og endring. Studiet er erfaringsbasert og det legges opp til et dynamisk utdanningsløp der en vekselvirkning mellom egen praksis, teori og empiri vektlegges.

Studiet er skreddersydd for ledere og mellomledere i offentlig, privat og frivillig sektor. Master i ledelse tilbys på deltid og kan kombineres med arbeid.

Master i ledelse har sin særegenhet ved at det er bygd opp slik du får muligheten til å opparbeide deg breddekunnskaper knyttet til offentlig sektors organisering og virkemåte, samtidig som du gjennom valg av spesialiseringsretning kan spesialisere deg sektorspesifikt, tematisk og teoretisk. I Master i ledelse kan du velge mellom hele seks ulike spesialiseringsretninger. I tillegg får du tilbud om en ukes studieopphold i USA ved UC Berkeley, et av verdens ledende universiteter. 

Du kan velge å søke opptak til hele masterstudiet (90 sp), eller du kan søke enkeltemner (10 sp). Du kan også søke om å få innpasset tidligere utdanning som del av ditt studium.

Hva lærer du?

Kjernen i Master i ledelse sentrerer seg om styring, ledelse, organisering og endring i og av politisk styrte organisasjoner. Styring- og endringsprosesser er essensielle tema i studiet.

Kunnskapene, ferdighetene og kompetansen du tilegner deg gjennom studiet skal bidra til tjenesteproduksjon, problemløsning og utvikling i praksisfeltet. Du vil få et faglig, praktisk og metodisk grunnlag for å lede, planlegge, administrere og gjennomføre tiltak, i offentlige og private virksomheter.

Du vil lære å utforme undersøkelser samt ta i bruk samfunnsvitenskapelige metoder i analyse av empiriske data. Gjennom studiet vil du utvikle praktisk kunnskap og innsikt ut fra en forskningsbasert kunnskapsplattform, og du får en dypere faglig innsikt innenfor valgte spesialiseringsretning.

Jobbmuligheter

Studiet Master i ledelse vil gi deg kompetanse for å arbeide i ulike stillinger inkludert lederstillinger både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Ved gjennomført og bestått studium tildeles graden Master i ledelse.

Studiet alene kvalifiserer ikke for opptak til doktorgradsprogram.

Oppbygning

Undervisningen i de ulike emnene gis som to – tre heldagssamlinger à to dager innenfor ett semester. Du gjennomfører normalt ett emne per semester, i enkelte tilfeller kan du gjennomføre flere enn ett emne per semester, og studieforløpet for den enkelte kan variere noe.

Studiet Master i ledelse består av forelesninger, gruppearbeid, utviklingsarbeid i egen organisasjon, veiledning og rapportskriving. Det legges stor vekt på egeninnsats og evne til selvstendig arbeid.

Det vil i studiet vektlegges og tilrettelegges for en læringsprosess som tar utgangspunkt i å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen for å lære av hverandre. Dette vil forsterkes gjennom gruppediskusjoner, arbeid med oppgaver og samarbeid om masteroppgaven.

Studiet omfatter 90 studiepoeng. Av disse er 40 studiepoeng obligatoriske fellesemner. Utover dette velger studentene en spesialisering på 20 studiepoeng. De siste 30 studiepoengene omfatter en masteroppgave der en bygger videre på den valgte spesialiseringen.

Felles obligatoriske emner (40 studiepoeng)

Spesialiseringer (20 studiepoeng)

Masteroppgave (30 studiepoeng)

Masteroppgaven er et forskningsarbeid hvor problemstillinger belyses med utgangspunkt i teoretisk kunnskap tilegnet gjennom studiet og ved hjelp av egnede vitenskapelige metoder. I masteroppgaven undersøkes problemstillinger knyttet til prosjekter eller utfordringer i egen arbeidsplass, eller problemstillinger knyttet til andre relevante tema som angår arbeidsplassen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generelt opptakskrav er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Det gis ikke betinget opptak til masterprogrammet i ledelse.

For øvrig skjer opptak etter forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Agder.

Studiet har opptak både høst og vår.

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.

Praktisk informasjon

Organisering og gjennomføring
Studiet tilbys på deltid, med et emne à 10 studiepoeng per semester. Alle emner som inngår i studiet kan tas som enkeltemne, med unntak av masteroppgave.

Undervisningen i studiet gis som to- tre heldagssamlinger à 2 dager innenfor ett semester. Arbeidsform er forelesninger, diskusjon, gruppearbeid og case, samt nettstøttet undervisning og arbeidsoppgaver mellom samlingene. Samlingene i studiet er lagt til UiAs lokaler på Campus Kristiansand.

Faglige ressurser
Studieprogramleder for Master i ledelse er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Fakultet for samfunnsvitenskap.

Flere fagpersoner fra UiAs fagmiljøer bidrar som emneansvarlige og forelesere ved Master i ledelse, bl.a. fra Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), CeDiT - Senter for digital transformasjon, Handelshøyskolen ved UiA.

I tillegg bidrar eksperter fra praksisfeltet og fra andre universiteter som gjesteforelesere i studiet.

Internasjonalisering
Ved Master i ledelse fremmes det et læringsmiljø der man gjennom forskningsbasert undervisning kobler studenter til pågående forskning gjennom norske, europeiske og internasjonale observasjoner av endring og utvikling i den lokale, regionale, nasjonale, europeiske og internasjonale konteksten.

Studentene vil i tillegg bli tilbudt et ukes studieopphold ved UC Berkeley i løpet av studietiden. Studieoppholdet er ikke en obligatorisk del av studiet, men tilbys som et tillegg til den ordinære undervisningen i forbindelse med emnene ‘Styringsverktøy i offentlig sektor’ og ‘En offentlig sektor i endring’.

Studieoppholdet gjennomføres ved campus Berkeley med faglige ansatte fra begge institusjoner. UiA tilrettelegger ved å dekke undervisning, utflukt, bedriftsbesøk, overnatting og enkelte måltider. Studentene dekker reise og øvrige kostnader i forbindelse med studieoppholdet.

Annen praktisk informasjon
Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.

Studiet har en studieavgift på kr 13 000,- per 10 studiepoeng. Masteroppgaven har en studieavgift på kr. 39.000,-

Fakta

Søknadsperiode

Studiet har opptak både høst og vår.

Oppstart høst
Søk opptak fra 1. mars.

Oppstart vår
Søk opptak fra 1. oktober.


Pris
Kr 13 000,- pr 10 studiepoeng
Masteroppgave kr 39 000,-


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Tidligere masteroppgaver

Spesialiseringer i studieprogrammet

Andre studier du kanskje vil like

Relaterte saker