Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Livet i og rundt ledelse  - å forstå, analysere og utøve ledelse  retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig og private virksomheter som ønsker å utvikle sin kunnskap om ledelse som fagfelt og utvikle sin generelle ledelseskompetanse.

I emnet Livet i og rundt ledelse  - å forstå, analysere og utøve ledelse tas det utgangspunkt i at ledelse kan ha stor betydning for en organisasjons resultat. Det kreves kraft i lederrollen og stor kapasitet til å håndtere krevende beslutningsprosesser og komplekse situasjoner. For å belyse dette trekkes det opp fire hovedtema i emnet.

Første del av emnet gir en oversikt over teorier, begreper og redskap om hvordan en kan forstå og studere ledelse som fenomen, funksjon og rolle. Andre del belyser kompleksiteten i ledelse gjennom organisatoriske og individuelle betingelser som påvirker lederskapet og effekten av lederskapet. Kritiske spørsmål til ledelse belyses og diskuteres i tredje del av emnet. Fjerde og siste del, som også er gjennomgående i emnet, tar for seg utviklingen av lederferdigheter gjennom bruk av teori og lederverktøy.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskaper om sentrale tema, teorier, begreper og redskaper som benyttes innen ledelsesfaget
  • innsikt i og ferdighet til å anvende teorier om ledelse til forskningsmessige og praktiske problemstillinger
  • ferdigheter i å kunne forstå hvordan ulike organisatoriske betingelser påvirker lederskapet
  • innsikt i og bevissthet om egen lederatferd, og kunne anvende denne for å utvikle egen ledelsespraksis
  • ferdigheter i å kunne kritisk reflektere over teorier, prosesser og effekter av ledelse

Oppbygning

Emnet blir gitt som 3 samlinger à to dager over ett semester. Undervisningen vil være i form av forelesninger, gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: en ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Ved gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet.

. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2024. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Forelesere
Emneansvarlig og foreleser er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Foreleser Linda Hye er forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM) og leder Etter- og videreutdanningsenheten ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hye avlegger en doktorgrad i offentlig administrasjon og ledelse med fokus på norske kommunale ledere. Hye har lang erfaring som foreleser innen organisasjon- og ledelsesfag, og arbeider med utvikling, undervisning og veiledning på flere videreutdanningsprogram ved UiA. 

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars–1. juni 2024

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like