0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
2 år
Studiepoeng
60
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kr.sand/nettstudium

Lærerspesialistutdanning i matematikk er et videreutdanningstilbud for matematikklærere som ønsker å styrke sin faglige karrierevei som lærer. Målet er at læreren gjennom studiet skal utvikle sine kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk, og sin kompetanse i ledelse og veiledning av kolleger knyttet til utvikling av skolens matematikkundervisning.

Studietilbudet inngår i Utdanningsdirektoratets videreutdanningsordning for lærere som finansieres ved hjelp av stipend- eller vikarordning.

Utdanningsdirektoratet skriver i sin omtale av lærerspesialistordningen at formålet er at funksjonen som lærerspesialist skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise. Videre at funksjonen skal bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon. Videre at ordningen støttes ved at enten lærere som blir lærerspesialister gis et lønnstillegg eller en kombinasjon av noe lønnstillegg og redusert undervisningstid.

Studiet er samlingsbasert, det arrangeres fire obligatoriske samlinger av to dager hvert av de to studieårene. Mellom samlingene gis det undervisning på læringsplattformen Canvas og studentene skal arbeide med ulike typer arbeidskrav.

Studiet består av fire emner på masternivå. Innholdet kan sammenlignes med det som gis i masterpåbygging for studenter som velger matematikk i grunnskolelærerutdanning 5-10, men innrettet mot at det er erfarne matematikklærere som tar studiet.

Hva lærer du?

Matematikkundervisning forutsetter trygghet i faget, solid refleksjon rundt temaet matematikkunnskap og god innsikt i matematikkdidaktiske emner. Det vektlegges hva som kjennetegner en forskende matematikklærer, hvordan man blir en forskende matematikklærer og kan lede profesjonsutvikling på egen arbeidsplass. Dette skjer gjennom at studentene i studiet utvikler innsikt i profesjonsrelevante metoder og i bruken av disse.

Studentene vil jobbe med ulike undervisningsmetoder, hva som kjennetegner elevproduktive samtaler og kommunikasjonen som bygges opp med støtte av matematikklæreren. Videre vektlegges bruk av ulike ressurser i matematikkundervisning og spesielt profesjonsfaglig digital kompetanse.

Forskning rundt egen praksis og utvikling av undervisningsopplegg i matematikk er sentralt i de fire emnene som inngår i studiet. Matematikkfaglig fordypning er primært knyttet til algebra og funksjoner, hva som kjennetegner algebraisk tenkning, algebra i skolen og hva matematikklæreren kan bidra med for å hjelpe elever til økt innsikt i algebra og funksjoner som undersøkelser viser at norske elever strever med.

Gjennom litteraturstudium, utforskning, utprøving, erfaring og refleksjon utfordres studentene til innsikt og utvikling av sin egen kunnskap i faget og elevers matematikklæring innenfor matematiske emner.

Yrkesmuligheter og videre utdanning 

Etter fullført studiet vil det være mulig å søke studiepoengene innpasset som 60 av 120 studiepoeng i en toårig master i matematikk for lærere på 5. -10. trinn i skolen.

Oppbygning

1. og 2. semester: Utvalgte profesjonsrelevante metoder og perspektiver på læring, 15 studiepoeng
1. og 2. semester: Algebra i skolen, 15 studiepoeng

3. og 4. semester: Matematikkundervisning med digitalt preg, 15 studiepoeng
3. og 4. semesterFunksjoner og ulike undervisningsmetoder i matematikk, 15 studiepoeng

Endelig pensumliste publiseres under tilhørende emnebeskrivelse senest 15. mai.

Undervisnings- og læringsformer 

Undervisningen er samlingsbasert, det arrangeres fire obligatoriske samlinger av to påfølgende dager hvert av de to studieårene. Samlingene er felles for de to emnene studentene tar hvert studieår.

Mellom samlingene gis det undervisning i læringsplattformen Canvas og studentene skal arbeide med ulike typer arbeidskrav. Studenter og lærere kommuniserer i Canvas, der nettleksjoner blir lagt ut, obligatoriske oppgaver leveres inn, og faglige diskusjoner foregår.

Studenter skal utvikle og prøve ut oppgaver og aktiviteter i egne klasser, samt dele dette både underveis med kollegiet på skolen og medstudenter i lærerspesialistutdanningen.

Studiet har et forventet arbeidsomfang på rundt 1600 timer.

Det forutsettes at deltakere har fast tilgang på en klasse der praksisaktiviteter i tilknytning til emnene kan utføres.

Vurderingsformer

Det inngår to deleksamener i hvert emne, en i hvert semester.

Vurderingsformer i studiet er varierte og inkluderer skriftlige eksamener, individuelle muntlige eksamener, skriftlig prosjektoppgave og mappeinnlevering. Graderte karakterer.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning for 5.-10. trinn, med minimum 60 studiepoeng i matematikk og/eller matematikkdidaktikk. Det kreves også minst tre års praksis som matematikklærer innenfor 5.-10. trinn.

Søkere må være tilsatt i undervisningsstilling i matematikk på 5.-10. trinn.

Praktisk informasjon

Samlinger høsten 2020

  • første samling: 7. og 8. september 
  • andre samling: 9. og 10. november

Andre opplysninger

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, skoleeier og studenten selv i form av bruk av egen tid. Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden kommer i tillegg.

Det er en forutsetning at deltakerne behersker standard IKT-verktøy og har jevn tilgang til datamaskin tilknyttet høyhastighetslinje for Internett.

Kontaktpersoner

Fagansvarlige:
Ingvald Erfjord ingvald.erfjord@uia.no
Per Sigurd Hundeland per.s.hundeland@uia.no
Linda Gurvin Opheim linda.g.opheim@uia.no
Jorunn Reinhardtsen jorunn.reinhardtsen@uia.no

Administrativt ansvarlige:
Victoria Belous, EVU – rådgiver victoria.belous@uia.no
Trine Engeland, studieveileder matematikk trine.engeland@uia.no

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperioden for studieåret 2020/21 er avsluttet.

Antall plasser

35

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like