0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Start
Vår 2022
Studiested
Nettstudier

Levekårsundersøkelser og andre kartlegginger viser et behov for kompetanseheving i helsevesenet og andre offentlige tjenester omkring mangfoldet av kjønn og seksualiteter. I tillegg gir nye nasjonale retningslinjer for helsehjelp ved kjønnsinkongruens føringer om kompetanseheving og utvikling av helsetjenestetilbud i både kommuner og helseforetak. Denne videreutdanningen vil gi deg kunnskap og kompetanse til å arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønnsmangfold og seksuelt mangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Målgrupper for dette utdanningstilbudet er fagpersoner som er i kontakt med klienter, pasienter, elever eller tjenestemottagere, eller som arbeider med planlegging og utvikling av tjenester. Eksempler på aktuelle faggrupper er helsepersonell i primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste og regionale sentre for kjønnsinkongruens, pedagoger, lærere, barnehageansatte, ledere, kommunale tjenesteytere og journalister.

Utdanningen er godkjent av Norsk Psykologforening som 72 timer vedlikeholdskurs, godkjent av Norsk Sykepleierforbund som 30 timer meritterende til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie, og søkes godkjent hos Den Norske Legeforening.

Hva lærer du?

Du vil få:

 • avansert kunnskap om mangfoldet innen kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering.
 • inngående forståelse av skeive personers unike erfaringer, og betydningen av minoritetsstress og resiliensfaktorer for psykisk, fysisk og seksuell helse.
 • innsikt i hvordan forståelsen av kjønn, seksualitet og psykisk helse varierer over tid og i ulike kulturer.
 • opplæring i hvordan du kan anvende kunnskapen i utviklingen av likeverdige offentlige tjenester.
 • opplæring i å vurdere hjelpebehov og riktig omsorgsnivå hos personer som opplever utfordringer.
 • inngående kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsbekreftende behandling.
 • lære hvordan du kan arbeide profesjonelt og faglig forsvarlig med kjønns- og seksualitetsmangfold innenfor ditt eget fagfelt.

Oppbygning

 • Levekår, livssituasjon og livskvalitet for personer som representerer kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Oversikt over ressurser og aktører på feltet, og hvem man kan henvise videre til ved behov
 • Sexologisk tilnærming og arbeid på ulike nivå med PLISSIT-modellen, som tillatelse, informasjon og rådgivning
 • Tilhørighet, mangfold og friskliggjøring. Hvordan blir tokjønnsmodellen utfordret?
 • Hvordan skape trygge og åpne samtaler omkring spørsmål knyttet til kjønnsidentitet og seksuell orientering
 • Nettverksarbeid med familier som har barn som transer
 • Likeverdige offentlige tjenester, og hvordan kravene i lovverket kan oppfylles på en god måte
 • Religion, etnisitet, funksjonsvariasjoner, og hvordan ulike diskrimineringsgrunnlag virker sammen (interseksjonalitet)
 • Minoritetsstress, normkritikk, og forskning på psykisk helse

Du kan velge å fordype deg i ett av to områder:

1) Helsehjelp ved kjønnsinkongruens

 • Diagnosesystemet ICD-11, internasjonale standarder og nye nasjonale retningslinjer
 • Bidra i utredning og vurdering av hjelpebehov
 • Hormonell og kirurgisk behandling

2) Formidling, opplysning og ledelse

 • Påvirkningsarbeid lokalt og gjennom media
 • Mangfoldsledelse og skeive på arbeidsplassen
 • Undervisning og formidling

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 1 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Forkunnskap om kjønnsmangfold og seksuelt mangfold er en fordel, men ikke en forutsetning for å ha utbytte av undervisningen.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500,-
I tillegg kommer lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 725,-), samt utgifter til litteratur.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Arbeidsomfang i emnet er 135 timer. Det er digital undervisning. Det er obligatorisk å følge felles undervisning og din valgte fordypning. Du kan følge all undervisning hvis ønskelig. Undervisningsdatoer kommer senere. 

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen over tre dager. Gradert karakter.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember

Antall plasser

40

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like